• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

نامه به دبيركل ملل متحد در باره خطر مبرم امنيت ساكنان اشرف

27 فروردين 1389

در پي حمله نافرجام نيروهاي عراقي به مجاهدان و تاسيسات ورودي اشرف در نيمه شب گذشته خانم مريم رجوي طي نامه اي به آقاي بان كي مون  خواستار اقدام فوري ملل متحد براي حفاظت از ساكنان اشرف شد.

عاليجناب بانكي مون دبير كل ملل متحد
دبيركل عزيز
در اين نامه ميخواهم توجه شما را به خطر مبرمي كه زندگي و امنيت ساكنان كمپ اشرف در عراق، اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون را تهديد ميكند جلب كنم و خواستار اقدام فوري شما براي حفاظت آنان بشوم.
ساعت 11 و 30 پنجشنبه شب 26 فروردين 1389، نيروهاي عراقي به حمايت از مزدوران اعزامي اطلاعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس به ساكنان اشرف حمله كرده و در صدد اشغال تاسيسات ورودي اشرف بر آمدند.
هم اكنون قريب 70 روز است اين مزدوران، با حمايت تمام عيار دولت عراق، كميته عراقي سركوب اشرف در نخست وزيري عراق و نيروهاي عراقي، در مقابل ورودي اشرف مستقر شده و بطور شبانه روزي با بلندگوهاي فوق العاده قوي ساكنان را «به آتش كشيدن» اشرف و «كشتن» مجاهدين تهديد مي كنند و مانع خواب و آسايش ساكنان شده اند. همچنانكه مقاومت ايران پيش از اين بارها اعلام كرده است اين هم يك شكنجه رواني ساكنان اشرف و هم تحريك و ايجاد بلوا و آشوب و زمينه سازي براي ايجاد يك فاجعه انساني بزرگتر از 28 و 29 ژوييه گذشته عليه آنانست.

حوالي نيمه شب گذشته در حاليكه بلندگوهاي مزدوران مانند شبهاي پيش به فحاشي و تهديد ساكنان مشغول بودند، يك سرهنگ و يك سروان عراقي به نامهاي علي و جواد تهديد كردند بنا به دستور دولت عراق، بلندگوهاي ساختمانهاي مجاهدين كه موزيك پخش مي كردند بايستي ظرف 10 دقيقه خاموش شود تا صداي مزدوران به همه جا برسد والا نيروهاي عراقي تاسيسات ورودي اشرف را با زور تصرف خواهند نمود.
وقتي ساكنان اشرف اين امر را مشروط به خاموش كردن بلندگوهاي مزدوران كردند، فرماندهان عراقي گفتند به دستور دولت مزدوران براي پخش هر برنامه اي آزاد هستند اما ساكنان اشرف مجاز نيستند!
در اين زمان شمار زيادي از نيروهاي مسلح عراقي و شماري از نيروهاي عراقي مجهز به چوب و چماق و دشنه و باتون در حاليكه با 5 زرهپوش هاموي حمايت ميشدند وارد اشرف شده و تهديد به شليك و كشتن افراد كردند.
متعاقبا اين نيروها با باتون برقي و دستگاه شوكر و ميله هاي آهني ساكنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اثر اين ضربات 5 تن از ساكنان، كريم گُماسايي, مهدي عبدالرحيمي، عظيم ميش مست، رحيم سهرابي و خالد شاه كرمي، مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. مهاجمان در صدد بودند مانند ژوييه گذشته به گروگانگيري ساكنان بپردازند.
از جمله يكي از زنان اشرف را كشان كشان  مي بردند اما مقاومت او و اعتراضات ديگر ساكنان مانع اين اقدام شد. حوالي ساعت 3 بامداد، نيروهاي سركوبگر در اثر اعتراضات و شعارهاي ساكنان اشرف محل را ترك كردند.

آقاي دبيركل
وقايع شب گذشته هشدار جديديست كه نشان ميدهد، دولت عراق، نه تنها صلاحيت و توان و اراده حفاظت اشرف را ندارند بلكه تحت نفوذ و امر فاشيسم ديني حاكم برايران، به توطئه عليه ساكنان اشرف ادامه داده و در صدد سركوب و نابودي آنها هستند و با توجه به انتخابات پارلماني و شرايط نا متعين كنوني، تلاشهايش را در اين راستا تشديد كرده است.

كميته اي كه از سال گذشته در نخست وزيري عراق تشكيل شده است، تحت نظر سفارت رژيم ايران عمل ميكند.
نائب رئيس پارلمان اروپا، آقاي ويدال كوادراس در نامه اي به تاريخ نامه 2 دسامبر 2009 به نخست وزير عراق، كه نسخه اي از آن نيز براي ساكنان اشرف ارسال شده است، مبتني بر تحقيقات كميته بين المللي در جستجوي عدالت با ذكر اسامي و جزييات نوشت” كميته اي كه در نخست وزيري تحت عنوان”كميته بستن اشرف” تشكيل شده يك دستگاه سركوب است كه منويات فاشيسم ديني حاكم بر آن را پيش مي برد و بسياري از افراد آن در ارتباط مستقيم با اين رژيم قرار دارند و دستورات خود را از آن دريافت مي كنند».
روز گذشته مقاومت ايران نيز طي اطلاعيه اي اعلام كرد گزارشهاي ارسالي از سفارت فاشيسم ديني حاكم بر ايران به نيروي تروريستي قدس و وزارت اطلاعات، از همكاري همه جانبه كميته سركوب اشرف مستقر در نخست وزيري عراق و گردان ارتش مستقر در اشرف، با مزدوران وزارت اطلاعات كه در مقابل اشرف مستقر شده اند، خبر ميدهد و ابراز رضايت مي كند.... پشتيباني و حل و فصل كليه مسائلشان توسط فرمانده گردان 3 از تيپ 37  لشگر 9 ارتش عراق  و سلسله مراتب فرماندهي آن كه ماموريتشان بظاهر حفاظت اشرف ميباشد انجام مي شود.... در طول دو ماه گذشته فرمانده اين گردان، معاون گردان، 2تن از افسران استخبارات ارتش و همچنين 2تن از درجه داران گردان، تمام وقت دراختيار آنان هستند.
اين اقدامات از مصاديق بارز شكنجه رواني و سيستماتيك و نقض بسياري از قوانين و كنوانسيونها بين المللي و نقض قانون انساندوستانه بين المللي، قانون حقوق بشر بين المللي و كنوانسيون ”منع شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي بيرحمانه، غير انساني و تحقير آميز” است.
از آنجايي كه رفتار دولت و نيروهاي عراقي و مقاصد اعلام شده رژيم ايران براي قتل عام ساكنان اشرف كه بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت خواهد بود، بر كسي پوشيده نيست،زمان آن فرا رسيده است كه منطبق با اصل (RtoP) كه شما با شجاعت از آن دفاع مي كنيد و به منظور اجراي قوانين بين المللي، سازمان ملل متحد حفاظت ساكنان اشرف را برعهده گرفته و هيات همياري ملل متحد در عراق (يونامي) در جهت تضمين حقوق اوليه ساكنان اشرف كه 15 ماه است به فجيع ترين شكل نقض ميشود، اقدامات ضروري را به عمل بياورد.
 
 

عكس از فليكر