• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

اطلاعيه ها

دوشنبه, 18 خرداد 1394 17:42

مريم رجوي: روند بيسابقه و فزاينده اعدامهاي جمعي مبين درماندگي و استيصال رژيم آخوندي در برابر بحرانهاي اجتماعي و سياسي و وحشت رژيم از نارضايتي گسترده اجتماعي است
در يك جنايت ضدانساني ديگر دژخيمان رژيم آخوندي روز يكشنبه 17خرداد هفت زنداني را در زندان عادل آباد شيراز به دار آويختند. آنها دو روز پيش از آن به سلولهاي انفرادي منتقل شده بودند.

سه شنبه, 12 خرداد 1394 12:25

فراخوان به جوانان براي حمايت از خانواده قربانيان و اعتراض عليه اين سبعيت
مريم رجوي روند بيسابقه و فزاينده اعدامهاي جمعي و خودسرانه در سراسر كشور را مبين درماندگي و استيصال رژيم آخوندي در برابر بحرانهاي درمان ناپذير اجتماعي وسياسي و وحشت آن از نارضايتي گسترده اجتماعي توصيف كرد 

 

جمعه, 18 ارديبهشت 1394 14:29

به دنبال خيزش قهرمانانه مردم مهاباد در اعتراض به جان باختن فريناز خسرواني يك دختر 26 ساله  در مقابله با تعرض يك مأمور اطلاعات، مريم رجوي، به روان اين زن دلير و پر افتخار درود فرستاد و عميقترين تسليتها و همدرديهايش را به خانواده او ابراز كرد.

پنج شنبه, 31 ارديبهشت 1394 21:59

مريم رجوي: اعمال قطعنامه هاي شوراي امنيت تنها تضمين ممانعت از دستيابي رژيم ايران به بمب است

در روز چهارشنبه 30 ارديبهشت (20مه) خامنه اي با رد هرگونه بازرسي از مراكز نظامي و مصاحبه با متخصصان اتمي، توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، نيت خود را براي ادامه فريبكاري و مخفي كاري به منظور تكميل و توسعه پروژه هاي اتمي برملا كرد.

پنج شنبه, 17 ارديبهشت 1394 14:47

ديكتاتوري تبهكار ديني منشا همه مشكلات است و با سرنگوني آن فاجعه بزرگي كه مردم با آن مواجهند خاتمه مي يابد

مريم رجوي، به معلمان شريف و آزاده ايران كه به‌رغم تهديدات و تدابير سركوبگرانه بار ديگر در سراسر كشور در اعتراض به تبعيض و فساد و سركوب بپاخاستند، درود فرستاد و پايداري آنها را براي احقاق حقوقشان ستود. وي عموم مردم به ويژه جوانان، دانش آموزان و دانشجويان را به گسترش اعتراضات و همبستگي با معلمان فراخواند.

عكس از فليكر