• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

اطلاعيه ها

سه شنبه, 15 ارديبهشت 1394 18:24

افزودن 6 يا 9 ماه به نقطه گريز، بعد از سه دهه مخفي كاري رژيم راه حل نيست، يگانه تضمين اجراي بي كم و كاست قطعنامه هاي شوراي امنيت، توقف كامل غني سازي، برچيدن سايتهاي اتمي است

روز سه شنبه 15 ارديبهشت (5 مه) خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در جلسه يي در سناي فرانسه با عنوان «بنيادگرايي اسلامي از خاورميانه تا اروپا، چالشها و راه حل ها» گفت: ديكتاتوري مذهبي در ايران عامل اصلي بي‌ثباتي منطقه است و اين فرضيه كه رژيم ايران و غرب در مقابله با داعش، متحد طبيعي يكديگرند، يك اشتباه خطرناك است. اين رژيم به جاي مقابله با داعش، در حال پاكسازي هولناك سني‌ها و گسترش هژموني خود بر عراق و سوريه است.

پنج شنبه, 27 فروردين 1394 14:00

تنها سرنگوني آخوندها به دست مردم و مقاومت به فقر و بيكاري و تورم پايان مي دهد
مريم رجوي به معلمان و همچنين به كارگران و زحمتكشان به پاخاسته كه در نقاط مختلف كشور براي احقاق حقوق حقه خود و در اعتراض به تبعيض و فساد و اقدامهاي سركوبگرانه رژيم آخوندي در نقاط مختلف كشور دست به اعتراض زده اند، درود فرستاد و عموم مردم به ويژه جوانان، دانش آموزان و دانشجويان را به گسترش اعتراضات و همبستگي با معلمان فراخواند.

شنبه, 08 فروردين 1394 09:30

 در آستانه برگزاري كنفرانس سران عرب، مريم رجوي، بار ديگر بر ضرورت اتحاد عمل عليه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران و صدور تروريسم و تجاوزكاريهايش در منطقه تأكيد كرد. وي گفت: ائتلاف عليه اشغال يمن از سوي مزدوران رژيم ايران بسيار ضروري و اجتناب‌ناپذير بود اما اين دفاع برحق و مشروع بايد در سراسر منطقه از عراق و سوريه تا لبنان و ساير نقاط گسترش يابد و از فاشيسم ديني حاكم بر ايران و مزدورانش در اين كشورها خلع يد شود.

پنج شنبه, 13 فروردين 1394 21:54

ادامه مذاكرات با فاشيسم ديني در چارچوب مماشات، به منطقه و جهان امنيت اتمي نمي‌دهد
تن دادن ملايان به مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به سادگي تنها راه ممانعت از دستيابي آنها به بمب اتمي است

مريم رجوي، دربارة آنچه وزير خارجه آخوندها ساعتي پيش در بيانية مشترك قرائت كرد گفت: ”طوفان قاطع“ و ائتلاف كشورهاي منطقه عليه توسعه طلبي و  تجاوزات فاشيسم ديني حاكم بر ايران در يمن، آثار فرساينده تحريمها و وضعيت انفجاري جامعه ايران، همچنين اخطارهاي پياپي كنگره آمريكا براي مقابله قاطع با اين رژيم و افزايش تحريم و مجازاتها، سرانجام رژيم آخوندي را در وقت اضافي مذاكرات لوزان پس از 16 ماه بارديگر به يك عقب‌نشيني تحميلي در راستاي خوردن زهر اتمي وادار كرده است. اين عقب‌نشيني در اثر ترس و فشار و در تعارض آشكار با مباني و خطوطي است كه خامنه اي دو هفته پيش شخصاً اعلام كرد.

پنج شنبه, 06 فروردين 1394 17:15

مريم رجوي، اقدام مشترك كشورهاي عربي در مقابله با اشغالگري و تجاوز رژيم آخوندي در يمن را كه مقاومت ايران از اين پيشتر خواستار آن شده بود، يك اتحاد عمل بسيار ضروري و اجتناب‌ناپذير توصيف كرد و خواهان گسترش همه‌جانبه اين دفاع برحق و مشروع در برابر فاشيسم ديني حاكم بر ايران و مزدورانش در سراسر منطقه از عراق و سوريه تا لبنان و يمن و ساير نقاط گرديد.

عكس از فليكر