• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

سخنرانيها

چهارشنبه, 02 مهر 1393 11:35

سخنراني در كنفرانس پيروزي عدالت و به رسميت شناختن مشروعيت مقاومت-پاريس

به نام خدا به نام ايران به نام آزادي،
به نام صديقه و ندا كه تا هر زمان كه سرود انسان و نغمه آزادي جاريست نامشان جاودان خواهد ماند و سلام بر جانها و خونهايي كه در 11 سال گذشته در دفاع از ضرورت مقاومت براي آزادي نثار شد.

هموطنان!
بزرگترين سرمايه‌گذاري رژيم ولايت فقيه در فرانسه بر باد رفت، پروندة 17ژوئن فروپاشيد و كارزار شيطانسازي درهم‌شكست. حقانيت اين مقاومت اثبات شد و پاكي و شفافيتش احترام همگان را برانگيخت. و جهان بر مشروعيت مقاومت براي سرنگوني رژيم صحه گذاشت.

دوشنبه, 10 شهریور 1393 15:43

“خلع يد از رژيم ايران، يگانه راه حل بحران عراق“
حضار محترم!
به همة شما و مهمانان گرامي درود مي‌فرستم. يك سال پس از حماسة سر‌خفام اشرف و اعدام جمعي 52 مجاهد سرفراز، در حالي كه خونهاي پاك و پرارج آنها همچنان مي‌جوشد و راه مي‌گشايد، دولت آدمكشان دست‌نشاندة ولايت فقيه در بغداد، ساقط شده است؛ اما مجاهدين و مقاومت ايران، استوار و مستحكم و شكوفان، پابرجا مانده و مي‌مانند تا روزي كه كاخ ستم ولايت فقيه را از بنياد براندازند.

شنبه, 04 مرداد 1393 21:53

 
گردهمايي به مناسبت ماه رمضان ـ4مرداد1393-پاريس

حضار گرامي، به همة شما سلام مي‌كنم. و به مناسبت ماه مباركي كه آخرين روزهايش را مي‌گذرانيم، از اين جا به همة خواهران و برادراني كه در سراسر جهان به روزه‌داري و عبادت اين ماه مشغول بوده‌اند، درود مي‌فرستم.
در آغاز اين ماه، رمضان امسال را ماه همبستگي با ملتهاي عراق، سوريه و ايران اعلام كردم كه براي آزادي از چنگال خشن‌ترين ديكتاتوريهاي جهان امروز به پاخاسته‌اند. هم‌چنين ماه همبستگي با ملتهاي فلسطين و لبنان كه قربانيان خنجرها و خيانتهاي رژيم ولايت فقيه در ايران هستند. از همة شخصيتها، پارلمانتر‌ها، رهبران مسلمان و خواهران و برادراني كه در اين ماه، به اين فراخوان پيوستند، سپاسگزاري مي‌كنم.

جمعه, 24 مرداد 1393 22:00

 سخنراني در كنفرانس مسئوليت سازمان ملل در قبال قتل عامها، در مقر اروپايي ملل متحد در ژنو

خانم رئيس! حضار محترم!
از ديدار با شما بسيار خوشوقتم. در مقدمة ميثاق جهاني حقوق بشر بر «كرامت ذاتي و حقوق برابر و غيرقابل انتقال همة اعضاي خانوادة بشري» تأكيد شده است. حال با نگاهي به آنچه در جهان امروز مي‌گذرد و مشخصاً با نگاهي به وضعيت حقوق بشر در ايران و سراسر خاورميانه، مي‌بينيم كه چه فاصلة عظيمي ميان شرايط كنوني با مفاد اين ميثاق وجود دارد. در ايران اعدامهاي روزانه، شاخص جنگ سركوبگرانة استبداد مذهبي عليه مردم ايران است كه بي‌وقفه ادامه دارد. در جنگ غزه حدود دو هزار كودك و زن و مرد بي‌دفاع بر اثر حملات ضد انساني به قتل رسيده‌اند و در سوريه و عراق كشتارهاي گسترده در جريان است.
از اين رو بايد بپرسيم كه در وانفسايي كه روزمره، فرشتة حقوق بشر سربريده مي‌شود، سازمان ملل در كجا ايستاده است؟

پنج شنبه, 19 تیر 1393 16:16

باسلام و خيرمقدم به اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت كه در اجلاس حضور دارند و به همة دوستان و رفقايي كه امكان شركت پيدا نكرده‌اند، هم چنين سلام مخصوص به اعضاي پايدار وسرفراز شورا در زندان ليبرتي. به همة دوستان و خواهران و برادراني كه به عنوان ناظر در اين اجلاس شركت كرده‌اند، خوش‌آمد مي‌گويم.
در فاصله دو اجلاس، شوراي ملي مقاومت، يكي از بهترين اعضاي خود، خواهر بسيار عزيزم راضيه كرمانشاهي را از دست داد.
او از مسئولان پرسابقة مجاهدين در نبرد با دو ديكتاتوري و بيستمين شهيد محاصرة پزشكي اشرف و ليبرتي است. به روان پاكش درود مي‌فرستيم.

عكس از فليكر