سخنراني در اجلاس پارلمان اروپا

28 آذر 1387

دوستان محترم مقاومت ايران در پارلمان اردن و پارلمان اروپا
از ديدار با شما خوشوقتم
تشكيل اجلاس مشترك منتخبان پيشتاز مردم اروپا و مردم اردن در حمايت از شهر اشرف تحسين برانگيز است.

به منتخبان مردم اردن به خاطر بيانيه شجاعانه حمايت از شهر اشرف درود مي‌فرستم.
اكثريت پارلمانترهاي اردن، در بيانيه خود تأكيد كرده‌اند كه در قبال خواهران و برادران مجاهد ايراني‌ در شهر اشرف، از نظر انساني و اسلامي احساس مسئوليت مي‌كنند.
آنها در بيانيه خود تصريح كرده‌اند كه نيروهاي چند مليتي را مسئول جان ساكنان اشرف مي‌دانند.

 

و بر ضرورت رعايت تضمينهاي بين المللي مبتني بر اصل نان رفولمان، كنوانسيون چهارم ژنو, كنوانسيون پناهندگي سياسي, حقوق انساندوستانه بين المللي و حقوق بين المللي در مورد مجاهدان آزادي و ضرورت امنيت قضايي آنها تأكيد كرده‌اند.
هم‌چنين درود مي‌فرستم به هيأت پارلمان اروپا به رياست دكتر ويدال كوادراس به خاطر گزارش ارزشمندي كه پس از ديدار از شهر اشرف تهيه كرده‌اند.
من همچنين تقدير مي كنم از نمايندگان پارلمان و حقوقدانان براي كارزار موفقيت آميز آنها براي حذف نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستي اتحاديه اروپا.
حكم درخشان 4 دسامبر عدالت اروپا، مثل تبري محكم، بر سياست مماشات با فاشيسم مذهبي فرود آمد.

پاراگراف هاي 56, 59 و 78 اعلام مي دارد كه نامگذاري مجاهدين مفاد ضروري آئين نامه در مورد تروريسم را تامين نمي كند. به بيان ديگر مي گويد كه شورا بطور كامل در اثبات اتهام تروريسم عليه سازمان مجاهدين خلق  ايران شكست خورده است.
در مورد پرونده ساختگي فرانسه عليه اعضا مقاومت, دادگاه در پاراگراف 68 حكم خود تصريح مي‌كند كه « هيچ چيز ممکني در اين پرونده نيست که ثابت کند که تحقيقات آغاز شده در سال 2001 در فرانسه،… بر پايه شواهد يا داده هاي جدي و معتبر بوده است».
ـ در ماده 44 حكم دادگاه تصريح مي كند كه شورا با اطلاع كامل از حقايق و بدون هيچ توجيه منطقي از حكم دادگاه سرپيچي كرد كه مي‌تواند مشمول ” سو استفاده از اختيارات يا پروسدورها” باشد.
دادگاه همچنين نتيجه گيري كرد كه حق دفاع وحق برخورداري از حفاظت قضايي موثر مجاهدين توسط شورا نقض شده است.
در اين حكم مردم كشور من، صداي وجدان اروپا را شنيدند.
عدالت اروپا، نه يك بار كه سه بار فرياد كشيد مقاومت عليه يك ديكتاتوري مذهبي، تروريسم محسوب نمي‌شود.
به همين دليل اين پيروزي عدالت در تمام جهان است.

دوستان عزيز
بيانيه اكثريت نمايندگان مجلس اردن، نشانه اميدبخشي از گسترش جبهه ضد بنيادگرايي در خاورميانه است.
به نظر من، اين بيانيه،
نداي وجدان ملتهاي عرب است كه تدارك فاجعه عليه فرزندان مردم ايران را نمي‌پذيرند.
 و راه برقراري همبستگي پايدار ميان ملتهاي منطقه.
حقيقت اين است كه رژيم حاكم بر ايران دشمن مشترك تمام مردم منطقه است.
ملايان با فريبكاري و سوء استفاده از شرائط منطقه، خود را حافظ اسلام در مقابل سايرين كه درتبليغات ملاها قصد نابودي اسلام را دارند, معرفي مي كنند. ولي بگذاريد روشن باشد, جبهه بندي واقعي ميان مسلمان و غيرمسلمان, ميان عرب و عجم، يا ميان شيعه و سني نيست.
ملاها بزرگترين دشمنان اسلام و مردم منطقه هستند. بنيادگرايي اسلامي نشات گرفته از تهران, تهديد اصلي براي دمكراسي و ثبات اردن است.
امروز در خاورميانه دو جبهه واقعي وجود دارد. يكي جبهه بنيادگرايي تحت رهبري رژيم ايران و جبهه ديگر نيروهاي دمكراتيك و ضدبنيادگرا.
اكثريت نمايندگان پارلمان اردن، 3 ميليون شيعه عراقي كه در ژوئن امسال و پنج ميليون و دويست هزار عراقي كه دو سال پيش از اين جنبش حمايت كردند، همه اجزاء همين جبهه‌اند.
مي‌دانيد كه برخي‌ها در جهان عرب تصور مي‌كنند كه كسب بمب اتمي توسط ملايان، باعث توازن در برابر اسرائيل مي‌شود. اما اين يك اشتباه بزرگ است. هدف مقدم ملايان تسلط بر كشورهاي منطقه است. اين را تجربه عراق  گواهي مي‌كند.
ملك عبدالله دوم به درستي از تشكيل هلال شيعه كه من آن را  هلال بنيادگرايي و افراطي ‌گري مي‌دانم اظهار نگراني كرده است.
بي‌ترديد اگر دولتهاي عرب نسبت به نفوذ ملايان در عراق سكوت نمي‌كردند، موقعيت عراق امروز بسيار متفاوت بود.
سياست صحيح در قبال اين رژيم قاطعيت است.
متأسفانه آمريكا با اشتباه بزرگ خود در عراق، باعث رشد ملايان در منطقه شد.
 نقش اصلي براي مقابله با عواقب اين سياست و مقابله با بنيادگرايي برعهده خود ما يعني مردم و كشورهاي منطقه است. ما بايد آمريكا و دولتهاي غرب را وادار كنيم كه سياست امتياز دادن به ملاها را متوقف كنند. نبايد تصور كرد كه از كشورهاي عربي و اسلامي كاري برنمي‌آيد.
از اين رو، بار ديگر همه كشورهاي عربي و مسلمان را فرا مي‌خوانم كه در كنار اين مقاومت در جبهه گسترده عليه ملايان شركت كنند.
 اين چيزي است كه ملايان از آن وحشت دارند.
در وحشت از بازتاب هاي بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان اردن, ملاها به شانتاژي براي ممانعت از حضور شما در اينجا متوسل شدند.
آنها مي‌ترسند كه وقتي همبستگي نمايندگان اردن در ساير كشورهاي اسلامي و عربي گسترش پيدا كند، بايد بساط دجاليتشان را در منطقه جمع كنند.
براي نتيجه گيري: من از حضور خواهران و برادران عزيز اردني استفاده مي كنم و همه كشورهاي منطقه مي خواهيم كه عليه بنيادگرايي ملاها متحد شوند. اين راه به پيش براي مردم ماست. من همچنين دولت هاي غربي را به خاتمه سياست استمالت و قرار گرفتن در كنار مردم ايران و منطقه براي خاتمه دادن به بنيادگرايي اسلامي فرا مي خوانم.

از همه شما متشكرم