مریم رجوی به هموطنان بپاخاستة آذری درود فرستاد

19 آبان 1394

مریم رجوی اهانت به هموطنان آذری را اهانت به عموم مردم ايران توصيف كرد

مریم رجوی، به هموطنان بپاخاسته آذری در نقاط مختلف كشور به‌ويژه در استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان درود فرستاد و گفت اهانت رذيلانة رژيم ضدانساني و ضدایرانی آخوندها به هموطنان آذري اهانت به همه مردم ايران با همه اقوام و مليتها و اديان و مذاهب مختلف است و از عموم مردم به‌ويژه جوانان خواست به حمايت از آنان بپردازند.

مریم رجوی با تاكيد بر نقش فراموشي ناپذير مردم غيور آذربايجان و هموطنان آذري در تاريخ ایران، از جمله در انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتي، گفت تا رژيم منحوس ولايت ففيه بر سر كار است، هم سركوب وحشيانه عموم مردم ایران و هم تبعيض سيستماتيك عليه اقوام و مليتها و پيروان اديان و مذاهب مختلف و هم تفرقه افكني بين بخشهاي مختلف جامعه ايران ادامه خواهد يافت.

وي گفت مردم بزرگي كه ستارخان و حنيف نژاد و سردار خياباني را به جامعه ایران تقديم كرده‌اند، بدون ترديد پيشتاز سرنگوني رژيم ضد بشري آخوندي و استقرار دموكراسي و پايان دادن به تبعيض و سركوب قومي و مذهبي خواهند بود.

روز دوشنبه 18آبان تبريز، اروميه، زنجان، اردبيل، خوي، مراغه، مرند، نقده، مشكين شهر، اهر، مغان و ساير شهرهاي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، زنجان و اردبيل، صحنة تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به اهانت رذيلانه رژيم آخوندي به هموطنان آذری از طريق بود. علاوه بر اين در تهران و شيراز و بسياري شهرهاي ديگر نيز تجمعات و تظاهرات اعتراضي برگزار شد. تظاهرات و درگيري در برخي از شهرها مانند تبريز تا پاسي از شب ادامه داشت.

مردم در تبريز و برخي ديگر از شهرها با نيروهاي سركوبگري كه در صدد جلوگيري از تظاهرات بودند مقابله كردند. در اين درگيريها برخي از خودروهاي حكومتي به آتش كشيده شد، شماري از مردم مجروح و شمار ديگري دستگير شدند.

در برخي از شهرها نيروهاي سركوبگر با باتون، گاز اشك آور، باتونهاي شوك آور، گلوله‌هاي پلاستيكي به مقابله با مردم پرداختند. مردم با سنگ و آتش زدن لاستيك و سطلهاي زباله به دفاع از خود پرداختند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

19 آبان 1394( 10 نوامبر 2015)