استقبال از مريم رجوي هنگام بازگشت به اور‌سور‌اواز

07 ارديبهشت 1387

دشمنان شما، يعني آخوندها، كه مي‌خواستند به همراه متحدينشان شما را ناديده بگيرند و نابودتان كنند نهايتاً مجبور شدند شكست فضاحت‌بار را بپذيرند و اعتراف كنند. به هرحال يك پيروزي بزرگ، مجدداً براي شما.

ياد شهيدان مقاومت، جاودانه فروغها و كوكبهاي تاريخ ايران از 30خرداد تا فروغ جاويدان تا الان گرامي باد، كساني كه با وجودشان سياهي استبداد مذهبي را شكافتند و مقاومت را تا به اين‌جا رساندند.