ديدار از برلين - آذر 1387

04 آذر 1387

 رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي ظهر روزيكشنبه سوم آذر براي شركت در چند اجلاس پارلماني وارد برلين پايتخت آلمان شد. سفرخانم رجوي به آلمان درپي دعوت نمايندگان مجلس فدرال آلمان، نمايندگان مجلس ايالتي برلين و شماري ديگراز شخصتيهاي برجسته سياسي و حقوق بشري آلمان صورت گرفت. در هنگام ورود مريم رجوي به آلمان، شماري از پارلمانترها و شخصيتهاي سياسي وحقوق بشري آلمان و اعضاي كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد و هم چنين هموطنان ايراني كه در فرودگاه برلين اجتماع كرده بودند، از وي استقبال كردند. دراستقبال از خانم رجوي  نمايندگان جوامع ايراني برلين و برخي ديگر از شهرهاي آلمان، اعضاي دفترنمايندگي شوراي ملي مقاومت و نيز شماري از مسئولان كمسيونها و اعضاي شورا حضور داشتند

  

  
خانم مريم رجوي بعد ازظهر دوشنبه دريك اجلاس پارلماني كه در محل كاخ رياست مجلس آلمان براي اعلام بيانيه 150 نماينده مجلس فدرال درحمايت از راه حل سوم خانم رجوي براي تغييردموكراتيك درايران برگزارشد، شركت و سخنراني كرد. 
در اين اجلاس پارلماني بيانيه 150پارلمانتر آلماني درحمايت از تغييردموكراتيك درايران اعلام شد.اين بيانيه ازسوي9 تن از رؤساي كمسيونهاي مجلس فدرال امضا شده  است.
150نماينده مجلس آلمان دربيانيه خود اعلام كردند: درايران يك رژيم ظالم برسركاراست كه هم  مردم خودرا بيرحمانه سركوب ميكندو هم بطورفزاينده به عنوان يك تهديد جهاني بارزمي شود. تنها راه تغيير دمكراتيك بدست مردم و مقاومت ايران است. اين پيشنهاد خانم مريم رجوي رهبر اپوزيسيون است كه 70 هزار ايراني در پاريس در 28 ژوئن 2008، از آن حمايت كردند.

دربيانيه نمايندگان مجلس آلمان آمده است: برچسب تروريسم عليه سازمان مجاهدين خلق ايران ستون فقرات اپوزيسيون مهمترين راه بند تغيير است. حذف اين برچسب گردن گذاشتن به حكومت قانون، احترام به راي منتخبان مردم و پاسخ به يك ضرورت براي صلح بين المللي است.
نمايندگان مجلس آلمان دربيانيه خود تأكيدكرده اند: مجاهدان اشرف از سال 2004 به عنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو مي باشند و توسط نيروهاي چند مليتي حفاظت ميشوند. ما با تاكيد بر غير قابل انتقال بودن اين مسئوليت, از نيروي چند مليتي ميخواهيم كه به حفاظت از ساكنان اشرف ادامه دهد

در آغاز اجلاس پارلماني، اينگريد هولتس هوتر( Ingrid Holzhüter )رئيس كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد و نماينده سابق پارلمان فدرال از حزب سوسيال دموكرات طي سخناني به خانم رجوي خيرمقدم گفت و  هرمان يوزف شارف (Scharf "Hermann-Josef`) نماينده مجلس فدرال آلمان از فراكسيون دمكرات مسيحي كه رياست اجلاس پارلماني را برعهده داشت متن بيانيه مشترك 150 تن از نمايندگان  مجلس فدرال  آلمان از كليه فراكسيونها را به خانم رجوي اهدا كرد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي روز سه شنبه درحالي كه رئيس كميسيون قضايي مجلس آلمان  و شماري ديگر از نمايندگان مجلس فدرال  و  شخصيتهاي سياسي، مذهبي و دانشگاهي آلمان ايشان را همراهي مي كردند، از موزه و بناي ياد بود قربانيان هولوكاست- يهوديان كشتار شده دركوره هاي آدمسوزي هيتلر - در مركز برلين ديدار نمود و رو در روي فاشيسم مذهبي و احمدي نژاد جنايتكار، اين جنايت تاريخي را محكوم كرد.

درديدار خانم رجوي از بناي يادبود و موزه قربانيان هولوكاست ، آندرئاس اشميت  Schmidt)-Andreas)  رئيس كميسيون قضايي در مجلس فدرال آلمان، هرمان يوزف شارف (Hemann Josef Scharf) و آنته هوبينگر (Hübinger   - Anette)نمايندگان مجلس فدرال آلمان از فراكسيون دمكرات مسيحي ، هيله گوزه ياكوب رولف(Hill - Gosejacob-Rolf)رئيس سنديكاي مددكاران اجتماعي آلمان دكترلورنس ويلكنز  (Dr. Lorenz Wilkens)  و پرفسور دانشگاه آزاد برلين وكشيش كليساي پروتستان خانم رجوي را همراهي كردند.

خانم رجوي گفت: حضور من دراين جا به اين معني است كه مردم ومقاومت ايران برخلاف فاشيسم مذهبي حاكم برايران و پاسدار احمدي نژاد، جنايت تاريخي فاشيسم هيتلري در قتل عام يهوديان را محكوم مي كنند. احمدي نژاد و ديكتاتوري  آخوندي به اين خاطر اين واقعه تاريخي را انكار مي كنند كه ماهيتي همسان با فاشيستهاي جنايتكار دارند و ما بارها تأكيد كرده ايم كه مماشات با اين فاشيسم مذهبي هم چون مماشات با فاشيسم هيتلري خطر يك جنگ پرفاجعه جهاني را به دنبال دارد.  ادامه حاكميت رژيم ضد بشري آخوندي  و دست يابي اين ديكتاتوري مذهبي به  بمب اتمي  نه فقط عليه آزادي وحاكميت مردم ايران ،بلكه تهديدي براي صلح منطقه وجهان است. 

خانم رجوي سپس از محل ياد بود قربانيان كوره هاي آدمسوزي هيتلر كه درمكان وسيعي درقلب برلين و به صورت مزارهاي سمبليك ساخته شده  ديدن كرد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت همچنين به بازديد ازموزه و نمايشگاه عكسها وفيلمهاي  مربوط به اين جنايت بزرگ و فراموش ناشدني هيتلر پرداخت. تصويرها كه  در فضايي اثرگذار با معماري وطراحي  ويژه نصب شده ، كشتارهاي وحشيانه فاشيسم هيتلري و سير شكل گيري آن را درسالهاي به قدرت رسيدن هيتلر  همراه با يادداشتها وعكسهاي باقيمانده ازقربانيان هولوكاست به نمايش مي گذارد.

خانم مريم رجوي ظهر چهارشنبه در محل مجلس برلين با رئيس اين مجلس و نمايندگاني از فراكسيونهاي مختلف پارلماني ديدار و  درباره اوضاع ايران و موقعيت مقاومت و شهراشرف گفتگو كرد

خانم رجوي درهنگام ورود به محل مجلس  برلين ازسوي والتر ممپر( Walter Momper) رئيس مجلس و شهردار پيشين برلين و شماري از نمايندگان مورد استقبال قرار گرفت. ايرانيان آزاده كه درهنگام ورد خانم رجوي در مقابل مجلس برلين  اجتماع كرده بودند، با ابراز احساسات ميهني، به رئيس جمهور برگزيده مقاومت خوش آمد گفتند.


مريم رجوي در سومين روز سفر خود به آلمان با دبيركل و هيأتي از شوراي زنان آلمان كه ميليونها زن آلماني را درسراسر اين كشور دربرميگيرد، ديدارنمود و با آنان درباره اوضاع ايران، موقعيت مقاومت و شهراشرف گفتگو كرد و نقش تعيين كننده زنان ايران را در مبارزه با ديكتاتوري زن ستيز مذهبي تشريح نمود.

خانم هني انگلز دبيركل شوراي زنان آلمان در ديدار با خانم رجوي همبستگي زنان آلماني را با مقاومت زنان ايران در برابرفاشيسم مذهبي و با هزار زن مقاوم شهراشرف اعلام كرد و گفت شوراي زنان آلمان در كنار تمامي زنان و مردان آزاديخواه ايران است و از مقاومت مردم ايران براي نيل به دموكراسي و برابري حمايت ميكند.

هيأت شوراي زنان آلمان درديدار با مريم رجوي تأكيد كردند: ما خواستار حذف نام مجاهدين ازليست تروريستي اتحاديه اروپا طبق احكام دادگاهها وطبق خواست پارلمانترهاي اروپايي هستيم و معتقديم كه براي جلوگيري از يك فاجعه انساني،حفاظت از مجاهدان اشرف توسط آمريكا و طبق كنوانسيون چهارم ژنو و ديگر قوانين بين المللي بايد ادامه يابد.


مريم رجوي, در آخرين روز سفر خود به آلمان  و قبل از ترك اين كشور از دفترنمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان ديدن كرد. خانم رجوي يك نسخه از فهرست شهيدان و يك مدال از شهر اشرف را به نمايندگي شورا اهدا نمود. مريم رجوي خطاب به هموطنان و حاميان  مقاومت كه در محل نمايندگي اجتماع كرده بودند, گفت: پايداري و عزم جزم شما در مقاومت عليه فاشيسم مذهبي و حمايتهاي مستمر شما از مجاهدان قهرمان اشرف, به جهان نشان دادكه ايران, نه با رژيم پليد آخوندي, بلكه با مقاومت و ملت آزاده يي شناخته ميشودكه به رغم همه دشواريها و موانع, اين چنين پايداري مي كند.


مريم رجوي پس از ديدار با هموطنان ايراني و اعضاي دفتر نمايندگي شورا درآلمان، عصرپنجشنه هفتم آذر برلين را ترك كرد در فرودگاه برلين, ايرانيان آزاده كه درمحل تجمع كرده بودند، با ابراز احساسات و شعارهاي ميهني خود خانم رجوي را به گرمي بدرقه كردند.