ديداربا آبه‌پير،

21 مهر 1385

 

 
ديدار آبه‌پير، محبوبترين شخصيت فرانسه با مريم رجوي در اورسوراواز

  صبح روزپنجشنبه 21 مهر ماه، آبه‌پير، محبوبترين شخصيت فرانسه و بنيانگذار جنبش خيرية ‌امائوس، با خانم مريم رجوي در محل اقامت ايشان در اورسورواز  ديدار و گفتگو كرد.
در مراسم استقبال از آبه پير گروهي از ايرانيان هوادار مقاومت، شخصيتهاي عضو شورا و همسايگان فرانسوي شركت داشتند و با تقديم شاخه‌هاي گل و ابراز احساسات، از حمايت او از مقاومت ايران تجليل كردند.
هنگام ورود آبه پير، مريم رجوي خيرمقدم گفت و افزود: شما اين خانه را مثل خانة خودتان تلقي كنيد.از حضور شما در اين جا جامعة ايرانيان و همة ايرانيان و فرانسوياني كه در والدواز زندگي مي‌كنند خوشحال هستيم.


مريم رجوي افزود: مايلم از شما نه فقط به‌خاطر روح بزرگ بشردوستانه و پرمحبتتان بلكه به‌طور خاص به‌خاطر همة تلاشهايتان در حمايت از مردم رنج‌كشيدة ايران و مقاومتشان، تشكر كنم.
آبه‌پيركه از مبارزان نامدار دوران مقاومت ضد فاشيستي در فرانسه و از حاميان مقاومت ايران است، در بدو ورود به اورسوراواز با اشاره به‌حمايتش از مقاومت ايران و ابراز خوشوقتي از اين ديدار گفت: عكسهاي اين ديدار را بايد جايي در كنار مجسمة مريم مقدس قرار دهم.
در جريان اين ديدار، آبه پير از نمايشگاه و موزة شهيدان مقاومت بازديد كرد و مريم رجوي براي او دربارة تصويرها، يادگارها و كارهاي دستي زندانيان سياسي كه در اين محل قرار داشت، توضيحاتي داد.
آن‌گاه آبه پير كتابي به رئيس جمهور برگزيدة مقاومت هديه كرد كه «فرشتة لبخند» نام دارد. وي توضيح داد كه اين كتاب روز گذشته منتشر شده و دربارة مجسمه‌يي در كليساي اعظم شهر رنس مي‌باشد.
مريم رجوي نيز كتابي را كه توسط مقاومت ايران دربارة زندگي و فعاليتهاي آبه پير تهيه شده به‌وي تقديم كرد.
 رئيس جمهور برگزيدة مقاومت در جريان گفتگوي خود با آبه پير، نامه‌يي را كه خانم مژگان پارسايي از شهر اشرف خطاب به آبه پير نوشته بود، به وي داد. در اين نامه مژگان پارسايي سلامهاي رزم‌آوران آزادي در شهر اشرف را به‌آبه پير رسانده و نوشته بود «براي ما آبه پير، مرد بزرگ خداست كه دوستي و عشق مي‌آورد».آبه پير كه عميقاً تحت تأثير قرار گرفته بود نامه‌يي را كه از شهر اشرف آمده بود بوسيد.
سپس مريم رجوي گفت: پيامبر ما محمد(ص)، حبيب و عشق خدا ناميده شده است. زيرا از بالاترين ارزشها در نزد خدا عشق و اميد و سرزندگي است و شما از جمله مردان بزرگي هستيد كه مبشر عشق، اميد و صلح براي همه انسانها هستيد.شما سمبل اين ارزشها در فرانسه هستيد و اين براي مقاومت ايران كه پيرو چنين راه و رسمي است، بسيار ستودني است.
سپس رئيس جمهور برگزيدة مقاومت يك فرش ايراني را كه تصوير حضرت مسيح (ع) در آن بافته شده و نيز مدالي كه دروازة ورودي شهر اشرف در آن نقش بسته است، به‌آبه‌پير اهدا نمود.
در ادامة اين ديدار، عزيز، مادر رضاييهاي شهيد و مادر كوشالي از مادران شهيدان مجاهد قابي با كلمه الله را به آبه پير هديه كردند.
خانم معصومة جوشقاني، از زندانيان سياسي ازبند‌رسته، ترجمة فرانسوي كتاب خاطرات زندان مجاهد خلق هنگامه حاج حسن را به او اهدا نمود.
استاد بهرام عاليوندي يكي از تابلوهاي نقاشي خود را كه جنايتهاي رژيم آخوندي در آن تصوير شده بود، به‌آبه پير تقديم كرد.
سه تن از فرزندان شهيدان نماد سمبليك زنداني شكنجه شده را هديه كردند.
و استاد جلال گنجه‌اي يك جلد كلام الله مجيد با ترجمة فرانسوي اهدا كرد.آبه پير هنگام دريافت قرآن با اشاره به روح پيام واحد اديان توحيدي گفت در اساس يك مذهب بيشتر در دنيا وجود ندارد و آن اين است كه خدا ما را دوست دارد و ما خدا را دوست داريم.
در پايان ديدار، خانم مريم رجوي با اهداي فيلمي از زندگي و فعاليتهاي آبه‌پير كه توسط مقاومت ايران ساخته شده گفت: از طريق تلويزيون مقاومت ما به مردم ايران مي‌گوييم كه مردان خدا و منش و زندگي آنها رودرروي آخوندهايي است كه مدعي نمايندگي خدا هستند.
رئيس جمهور برگزيدة مقاومت افزود: اورسوراواز از حضور و ديدار شما  مفتخر است.  شما به مردم اين جا و به ايرانياني كه براي دستيابي به آزادي مردمشان سختيهاي بسيار تحمل كرده‌اند، اميد و دلگرمي مي‌دهيد. در شرايطي كه در ايران به‌نام خدا سركوبي و شكنجه مي‌كنند، مردم ايران از شنيدن صداي شما دلگرم مي شوند.
آبه پير نيز گفت: بدترين توهين به خدا اين است كه وقتي كسي را مي كشند بگويند اين خواست خداست. وي اظهار اميدواري كرد كه مقاومت ايران فرش سرخ بعدي را پس از پيروزي آزادي در ايران بگستراند و خطاب به‌رئيس جمهور برگزيده گفت:مي‌دانيد كه من شما را بسيار دوست دارم.
در مراسم بدرقه، خانم مريم رجوي بار ديگر از حضور آبه پير در اورسوراواز سپاسگزاري كرد و گفت: امروز كه يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان است، آبه پير اين مرد بزرگ خدا، روح آزادي و مدافع همة سركوبي‌شدگان و ستمديدگان در اين جاست. او اميد و عشق و روح همبستگي را براي مردم ايران و براي دوستان ما در اين جا به‌ارمغان آورد.
روحاني بزرگوار مسيحي و محبوبترين شخصيت انساندوست فرانسه، در ميان بدرقة پرشور ايرانيان و فرانسويان حاضر، محل اقامت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت را ترك گفت.