تشكيل كميته بين‌المللي حقوقدانان در دفاع از قربانيان سركوب قيام مردم ايران

25 تیر 1388

مريم رجوي در كميته بين‌المللي حقوقدانان در دفاع از قربانيان سركوب قيام مردم ايران , پاريس ـ  16 ژوئيه2009كنفرانس مطبوعاتي
به مناسبت
تشكيل كميته بين‌المللي حقوقدانان در دفاع از قربانيان سركوب قيام مردم ايران
پاريس ـ  16 ژوئيه2009
آقاي رئيس
خانم ها, آقايان

اجازه بدهيد در ابتدا از حقوقدانان و وكلاي محترم بخاطر ابتكارشان براي تشكيل كميته بين المللي حقوقدانان در دفاع از قربانيان سركوب قيام مردم ايران تشكر نمايم.
تشكيل كميته يك ابتكار با ارزش براي همه آنهايي است كه هم اكنون در زندان و زير شكنجه قرار دارند.
يك ابتكار با ارزش براي مردم ايران و بويژه زنان و جوانها كه در فعاليت هاي شما پژواك جهاني تلاشهايشان براي استقرار دمكراسي در ايران را مشاهده مي كنند.
همچنين بايد از ابتكار كميته براي شكايت عليه مقامات رژيم ايران كه مصداق بارز جنايتكار عليه بشريت هستند عميقا تشكر كنم. طي يك ماه گذشته رژيم ملايان براي خاموش كردن قيام مردم مرزهاي جديدي از جنايت را در نورديده است. نزديك به 300 تن كشته, 10,000 تن دستگير و هزاران تن مجروح شده اند. لباس شخصي ها كه به بيت خامنه اي وصل هستند به خانه هاي مردم حمله كرده, آنها را دستگير, شكنجه و بقتل مي رسانند.


وكلاي دستگيرشدگان را تحت شديدترين فشارها قرارميدهند و برخي از آنها را دستگير كرده اند. رييس قضاييه آخوندها با صدور يك آيين نامه سركوبگرانه و بيسابقه, در صدد است باقي مانده استقلال وكلا را از بين برده و كانون وكلا را به صورت زائدة قوه قضاييه در بياورد. از اين كميته ميخواهم از اين وكلاي شرافتمند حمايت كند.
من مي خواهم در دومين ماه قيام سراسري مردم ايران نكاتي را در رابطه با تحولات اخير با شما در ميان بگذارم:

1. مردم ايران با قيام سراسري, خواست شان براي خاتمه دادن به ديكتاتوري مذهبي را بنمايش گذاشتند.  اين قيام مبين وضعيت انفجاري جامعه ايران است عليرغم سركوب و حضور گسترده نيروهاي سركوبگر در خيابانها, اعتراض ها در 18 تير و تجمع خانواده ها در مقابل دادستاني ادامه يافته است.مريم رجوي در كميته بين‌المللي حقوقدانان در دفاع از قربانيان سركوب قيام مردم ايران , پاريس ـ  16 ژوئيه2009
2. شقه و انشقاق در راس رژيم, بازتاب شكاف عميق بين مردم و حكومت است. ولي همين شقه زمينه گسترش اعترضات را فراهم كرده و رژيم را در يك بن بست مرگبار قرار داده است.  امروز اكثر روحانيون در مقابل رژيم قرار گرفته اند. از جمله آيت الله منتظري, جانشين معزول خميني, حكومت كنوني را غاصب و فاقد مشروعيت توصيف كرد و حكم عزل خامنه اي را صادر نمود.

3. قيام مردم ايران توهم «ثبات» رژيم آخوندي كه توسط برخي در غرب تبليغ مي شد را در هم شكست. رژيم ملاها اكنون درضعيف ترين نقطه خود طي 30 ساله گذشته قرار دارد.

4. تحولات در ايران از يك نقطه عطف عبور كرده و شرايط ديگر به گذشته باز نمي گردد. رژيم در سراشيب سقوط قرار گرفته است. اين آغاز پايان رژيم ولايت فقيه است.

5. همزمان با افزايش سركوب در ايران، ملاها فشار بر روي شهر اشرف را افزايش داده اند. امروز آنها حتي مانع ورود مواد غذايي به اشرف هستند. بايد تكرار كنم كه محاصره اشرف بخشي از اختناق ملايان عليه مردم ايران است. 

از جامعه بين المللي انتظار دارم  كه دولت عراق را براي پذيرش قطعنامه 24 آوريل پارلمان اروپا و رفع محاصره از اشرف، تحت فشار قرار دهد.  
وگرنه ايالات متحده بايستي مسئوليت حفاظت اشرف را بر عهده بگيرد.

6. تحولات اخير رفرم ناپذيري رژيم ملايان و بي آيندگي آنرا بنمايش گذاشت. ولي فقيه حتي متحدين 30 ساله اش را كه كمترين شكافي با او داشته باشند, نمي تواند تحمل كند. به اين ترتيب تنها راه حل تغيير دمكراتيك بدست مردم و مقاومت مردم ايران است. قيام سراسري مردم نشان داد كه اين راه حل در دسترس است.

براي ما, معيار و شاخص, نفي ديكتاتوري مذهبي و استقرار دمكراسي و جدايي دين از دولت است. هر كس ولايت فقيه را نفي و حق حاكميت مردم را برسميت بشناسد, فارغ از هر اختلاف نظر سياسي و حتي اعضاي جناح مغلوب رژيم, را مورد استقبال قرار مي دهيم. از كميته حقوقدانان نيز مي خواهم حتي از كمك به دستگير شدگان و زنداني شدگان اين جناح، دريغ ننمايند.
در همين رابطه خطاب به روحانيون و مجلس خبرگان مي گوييم براي كاستن از تقصيرات و جنايات خود و براي جلوگيري از خونريزي بيشتر, در مقابل خامنه اي بايستيد و او را  بركنار كنيد. با فاصله گرفتن از ولي فقيه, حساب خود را از جنايات رژيم جدا كنيد.
7. جامعه بين المللي و بويژه دولت هاي غربي بايد به فرياد مردم ايران براي آزادي گوش فرا دهند. مماشات و معامله با اين رژيم, همكاري در سركوب مردم ايران است. من دولت هاي غربي را فرا مي خوانم در كنار مردم و مقاومت ايران براي دمكراسي قرار گيريد و بطور مشخص به اين اقدامات مبادرت كنند:

- از برسميت شناختن انتخابات قلابي ملايان خودداري كنيد. تا توقف كامل سركوب و آزداي همه زندانيان سياسي و برگزاري يك انتخابات آزاد تحت نظارت ملل متحد, روابط ديپلماتيك با اين رژيم را تعليق و تحريمهاي همه جانبه عليه آن به اجرا بگذاريد و سفر مقامات رژيم به خارج را ممنوع نماييد. 
- يك هيات بين المللي براي ممانعت از كشتار و شكنجه زندانيان و وادار كردن آنها از جمله اعضاي جناح مغلوب, به شركت در شوهاي تلويزيوني, به ايران اعزام كنيد.
- از شوراي امنيت ملل متحد بخواهعيد رسيدگي به جنايات مقامات رژيم ازجمله خامنه اي و احمدي نژاد را به يك دادگاه ذيصلاح بين المللي ارجاع دهد.

و بالاخره از رسانه هاي عمومي مي خواهم كه تلاش كنند بر ديوار سانسور و اختناق غلبه نموده و ابعاد مقاومت مردم ايران وجنايات ملايان را در معرض افكار عمومي و دولتمردان قرار دهند.

متشكرم