سخنراني در كنفرانس حقوقدانان در پاريس

14 اسفند 1387

 

مريم رجوي در كنفرانس حقوقدانان

آقاي رئيس
نمايندگان و حقوقدانان محترم
خانم‌ها، آقايان
از حضور در اجتماع شما بسيار خوشوقتم.

شش سال قبل بدنبال معامله با رژيم ملايان با يك اشتباه محاسبه سياسي دفتر شوراي ملي مقاومت به بهانه واهي تروريسم مورد حمله 1300 پليس قرار گرفت. يك افتضاح سياسي كه به آن لباس قضايي پوشانده شده بود.
امروز, من متهم مي كنم آنهايي را كه با ادامه اين پرونده در گل مانده حكومت قانون و عدالت را در مقابل منافع اقتصادي و ملاحظات سياسي قرباني مي كنند و به فاشيسم مذهبي حاكم برايران ياري مي رسانند.
امروز پرده ها بيش از هميشه كنار رفته و معاملات پنهاني با آخوندها براي اين پرونده سازي بيش از گذشته افشا شده است.

مبناي حمله, دستگيري ها و تحت پيگرد قرار دادنها يك چيز بود: وابستگي به سازمان مجاهدين خلق كه در ليست تروريستي اتحاديه اروپا قرار دارد. حتي وقتي وكيل من به قاضي تحقيق گفت شما هيچ شواهدي نداريد پاسخ اين بود ولي سازمان مجاهدين در ليست تروريستي قرار دارد.
در پرونده بيش از 100 بار به اين برچسب بعنوان توجيه اتهامات استناد شده است. در گزارشات سنتزي, در نيابت هاي قضايي و در بازپرسي ها.
حالا هفت دادگاه در اروپا حكم داده‌اند كه اين اتهام بي‌اساس است.
دادگاه عالي انگلستان مي گويد نامگذاري مجاهدين «نابخردانه» بود.
دادگاه استيناف انگلستان مي گويد مدارك محرمانه نظر ما را در رد اتهام تروريسم عليه مجاهدين تقويت مي كند.
ديوان عدالت اروپا ميگويد:« هيچ چيز ممکني در اين پرونده نيست که ثابت کند پرونده فرانسه عليه مجاهدين بر پايه شواهد يا «داده هاي» جدي و معتبر بوده است». بله اين پرونده مبتني بر داده هاي رژيم ملايان ميباشد.
وقتي اتهام تروريسم در فقدان هر گونه شواهدي به بن بست رسيد, با يك مانور متقلبانه اتهامات مالي مطرح گرديد تا بر خالي بودن پرونده از هر گونه عنصر تروريسم سرپوش گذاشته شود.
قدم بعد متهم كردن مقاومت ايران به سكت بود.  پرونده اي كه به بهانه خطر عاجل تروريسم شروع شده بود تبديل شده به تريبيون تبليغات رژيم ملايان عليه مقاومت ايران.
بيش از 30  بار عوامل شناخته شده وزارت اطلاعات ملايان تحت عنوان شاهد مورد استماع قرار گرفته اند تا عليه مقاومت ايران لجن پراكني كنند, اما  وقتي نمايندگان پارلمان, شخصيت هاي سياسي و متخصصين خواستار شنيده شدن مي شوند, استماعي صورت نمي گيرد. آيا اين معني تحقيقات بي طرفانه است؟

ما يك خواسته مشخص داريم: به تحقيقات خاتمه دهيد يا پرونده را به دادگاه ارجاع دهيد.
اصلي ترين پايه دستگيري ها يعني ليست تروريستي منهدم شده است.
كليه اسناد در ژوئن 2003 ضبط شده و در سال هاي 2004 و 2005 ترجمه شده و همراه با گزارشات كارشناسي در اختيار قضات تحقيق بوده.
پاسخ نيابت هاي قضايي آمده است.
فرصت بيش از كافي براي بازپرسي افراد وجود داشته.
پس ميتوان نتيجه گرفت كه فقط اهداف سياسي است كه اين پرونده را باز نگه ميدارد.
دست اندركاران  از ارجاع پرونده به دادگاه هراس دارند زيرا  اين دادگاه قبل از هر چيز به محاكمه رژيم آخوندي و حاميان فرانسوي آنها تبديل ميشود.
طي شش سال موضوعات مختلف اين پرونده 35 بار در مقابل دادگاه قرار گرفت. در 31 مورد بنفع ما حكم داد و در 4 مورد صرفا بدليل ادامه تحقيقات و يا گرفتن پاسخ نيابت هاي قضايي, از صدور حكم قطعي جلوگيري شد.
ما بارها گفته ايم هر كجا ذره اي عدالت و دمكراسي وجود داشته باشد, سرفرازي از آن مقاومت ايران است. ما هيچ گناهي جز اينكه زندگيمان را وقف آزادي مردم و ميهنمان كرده ايم نداريم.
زمان آن رسيده كه به اين بيعدالتي خاتمه داده شود.

حضار گرامي
بي‌عدالتي نسبت به اين مقاومت، زير پا گذاشتن حقوق مردم  ايران است. بنابراين قابل صرفنظر كردن نيست.
ما ترديد نداريم كه بر همه مشكلات فائق خواهيم آمد.
همانطور كه در موضوع برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين با كمك همه دوستداران عدالت و آزادي پيروز شديم.
ولي بگذاريد تاكيد كنم ادامه اين پرونده بلحاظ سياسي نيز يك اشتباه بزرگ است.
اشتباه مي كنيد اگر فكر مي كنيد با اين امتياز ها مي توانيد ملاها را تغيير دهيد. اين رژيم توان رفرم ندارد.
اشتباه مي كنيد اگر فكر مي كنيد با اين پرونده سازي ها مي توانيد مقاومت ايران نابود سازيد. اين مقاومت متكي است به مردم ايران.
در شرايطي كه دانشجويان در پلي تكنيك تهران و ديگر دانشگاه هاي ايران در روزهاي اخير فرياد مرگ بر ديكتاتور سر داده اند,
در شرايطي كه مردم ايران خواهان خاتمه دادن به فاشيسم مذهبي و تغيير هستند,
پرونده سازي عليه اپوزيسيون رژيم يك اشتباه استراتژيك است.
زمان آن فرا رسيده است كه به اين سياست خاتمه داده شود.

از همبستگي و كوششهاي همه شما براي احقاق عدالت براي مقاومت ايران سپاسگزاري مي‌كنم.
متشكرم.