ديدار از پارلمان اروپا - آبان 1388

20 آبان 1388


تشريح اعتلاي قيام سراسري و وضعيت اشرف

روز چهارشنبه 20آبان 1388مريم رجوي در مقر پارلمان اروپا در بروكسل حضور يافت .

مريم رجوي در پارلمان اروپا با آقاي گابريلا آلبرتيني، رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا با حضور دكتر آلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا انجام شد، اوضاع ايران، خيزشهاي اعتلايابنده مردم، و همچنين وضعيت در اشرف و توطئه هاي رژيم عليه مجاهدان آزادي را تشريح كرد.
در يك اجلاس پارلماني در پارلمان اروپا كه به رياست  دكتر آلخو ويدال كوآدراس و  باشركت دهها تن از نمايندگان پارلمان اروپا از كشورها و گروههاي مختلف پارلماني برگزار شد، مريم رجوي درباره اعتلاي قيام سراسري مردم ايران و وضعيت در اشرف سخنراني كرد.

در اين اجلاس شماري از نمايندگان در حمايت از مقاومت و قيام مردم و پايداري اشرفيان سخناني ايراد كردند. سخنرانان ضمن محكوم كردن توطئه هاي رژيم آخوندي عليه مجاهدان اشرف برضرورت اجراي قطعنامه 24 آوريل پارلمان اروپا براي تضمين حقوق و حفاظت ساكنان اشرف تأكيد كردند.

فهرست مطالب اين ديدار: