ملاقات:رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا

20 آبان 1388


مريم رجوي در پارلمان اروپا با آقاي گابريلا آلبرتيني، رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا ديدار و گفتگو كرد.
در ديدار با آقاي گابريلا آلبرتيني كه با حضور دكتر آلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا انجام شد، اوضاع ايران، خيزشهاي اعتلايابنده مردم، سركوب وحشيانه و اعدامها و شكنجه هاي ديكتاتوري آخوندي و همچنين وضعيت در اشرف و توطئه هاي رژيم عليه مجاهدان آزادي را تشريح كرد.

در اين ديدار رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا، بر حمايت اين پارلمان از خواستهاي دموكراتيك مردم ايران تأكيد كرد و نقض سيستماتيك حقوق بشر و سياست صدور تروريسم و بنيادگرايي از سوي ديكتاتوري آخوندي را محكوم نمود.
آقاي گابريلا آلبرتيني همچنين برضرورت تضمين حقوق ساكنان اشرف، به عنوان افراد حفاظت شده، و بر رعايت تمامي كنوانسيونها و قوانين بينالمللي و به ويژه بر رعايت كامل قطعنامه مصوب 24 آوريل پارلمان اروپا درمورد وضعيت انساني كمپ اشرف تأكيد كرد.