سخنراني در اجلاس پارلمان اروپا ـ بروكسل

20 آبان 1388

 آقاي رئيس
نمايندگان محترم
روز به خير
از ديدار با شما بسيار خوشوقتم
مايلم در ابتدا به همه شما به خاطر دورة جديد پارلمان و پيروزي تان در انتخابات تبريك بگويم. من از دوره هاي پيش و شاهد حمايت فعال نمايندگان از تغيير دمكراتيك در ايران بوده‌ام. اجازه بدهيد در همين جا از نقش نمايندگان اين پارلمان، به ويژه كميته دوستان ايران آزاد و كميته در جستجوي عدالت در حمايت از شهر اشرف تقدير كنم.درست يك هفته پيش در چهارم نوامبر، مردم ايران بازهم قيام كردند.
در مقايسه با قيامهاي پنج ماه گذشته، اين بار در شهرهاي بيشتري قيام شد، در تهران و 20 شهر بزرگ ايران.

اين بار جمعيت بيشتري به خيابانها آمد. از قشرهاي متفاوت و سنين مختلف، از دانش‌آموزان 15 ـ 16 ساله تا پدران و مادران سالخورده.
 اما همه يك شعار داشتند: عليه ديكتاتوري
و همه يك خواست داشتند : تغيير رژيم.

تا آنجا كه در تهران عكس بزرگ خامنه‌اي ولي فقيه را پايين كشيدند و در كف خيابان روي آن راه رفتند.
قيام‌كنندگان نرمشهاي آقاي اوباما با ملايان را هم نكوهش كردند.
به علاوه، شعار مي‌دادند كه ما بمب اتمي نمي‌خواهيم.
و شعار ديگر اين بود كه صلح براي دنيا دمكراسي براي ايران. بله اين صداي حقيقي مردم ايران است.
در  روز چهار نوامبر، همچنان كه رهبر مقاومت  مسعود رجوي گفت:« همه چيز حكايت از يك عزم فراگير ملي براي سرنگوني رژيم منفور ولايت فقيه و رسيدن به آزادي و حاكميت ملت داشت».
در نقطه مقابل، رژيم سركوب جامعه، دخالت در كشورهاي منطقه و تلاش براي ساختن بمب اتمي را شدت بخشيده است.
ديديد كه رژيم مذاكرات اتمي ماه اكتبر را به شكست كشاند. زيرا مي‌خواهد به بمب اتمي دست يابد.
ملايان نقشه مسير روشني دارند. آنها مذاكره را مطابق دستور العمل خامنه‌اي به وسيلة پيشروي سنگر به سنگر در توليد بمب تبديل كرده‌اند. بطوري كه همزمان هر سه عنصر برنامه تسليحات هسته‌يي يعني غني‌سازي اورانيوم و توسعه موشكي و ساختن كلاهك جنگي را پيش مي‌برند.
آنها اكنون با پيگيري پروژه‌يي به نام پي 111 در حال ساختن كلاهك جنگي هستند.
همزمان، غني سازي اورانيوم 20 درصد در د‌اخل ايران را هدف قرار داده‌اند. به اين منظور آنها خواستار خريد اورانيوم از خارج مي‌شوند تا با بدست آوردن اولين بهانه، توليد اورانيوم 20 درصدي را شروع كنند.
واقعيت اين است كه رژيم براي بازگرداندن تعادل خود پس از قيامها خيلي بيشتر از گذشته به بمب نياز دارد. از اين رو جامعه جهاني بايد در برابر آن قاطعيت به خرج بدهد.

دوستان گرامي؛
با شروع دوران جديدي در رابطه با ايران، مقاومت مردم ايران و راه حل و چشم ‌انداز آن اهميت تعيين‌كننده يافته است.
اجازه بدهيد رئوس پروژه سياسي مقاومت ايران را در چند نكته خلاصه كنم:
ـ هدف ما كنار زدن رژيم ولايت فقيه و برقراري يك دمكراسي كثرت گراست.
 ـ راه حل ما، راه حل سوم است كه هم گزينة مماشات با ملايان را رد مي‌كند و هم دخالت نظامي خارجي را و بر تغيير دمكراتيك به دست مردم و مقاومت ايران استوار است.
اين راه حلي است كه قيام جاري در ايران، صحت آن را اثبات كرد.
 ـ ما براي برگزاري انتخابات آزاد در ايران پيوسته فراخوان داده و باز هم فراخوان مي‌دهيم.
يك انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد و نه بر اساس اصل ولايت فقيه.
در برابر  استبداد مذهبي، ما به مردم ايران و به همبستگي ملي ايرانيان متكي هستيم.
نفي رژيم ولايت فقيه، هدف مشترك اكثريت قريب اتفاق مردم ايران با هر گرايش سياسي و عقيدتي و با هر قوميت و مذهبي است.
مقاومت ايران طرح جبهه همبستگي ملي را ارائه كرده است. جبهه همبستگي ملي، همة احزاب، گروهها و شخصيتهايي را كه خواستار نفي تماميت رژيم ولايت فقيه و برقراري يك جمهوري لائيك‌اند را در بر مي‌گيرد.
ما از شروع قيام سراسري، حتي جناح مغلوب رژيم را به نفي تماميت ولايت فقيه فراخوانديم و گفتيم در اين صورت به آنها خوش آمد ميگوييم. در ماههاي اخير هنگامي كه به خواست ملايان نيروهاي عراقي به كمپ اشرف حمله كردند، تمام گروهها و شخصيتهاي ايران به رغم مواضع و گرايشهاي گوناگون و حتي متضاد، يك صدا آن را محكوم كردند. اين اتفاق نظر بي‌سابقه نشانه پيشرفت همبستگي ملي ايرانيان است.

تا آنجا كه به آينده بر ميگردد:
- ما خواهان استقرار يك جمهوري كثرت گرا و لاييك هستيم.
- در ايران آينده از شكنجه و اعدام خبري نخواهد بود.
- زنان از حقوق برابر با مردان از جمله در رهبري سياسي برخودار خواهند بود.
- ما خواهان يك ايران غير اتمي هستيم.
- ما ميخواهيم در صلح و آشتي با همسايگان مان و با تمام كشورهاي جهان بسر ببريم.

دوستان گرامي؛
ملايان به موازات كشتار قيام‌كنندگان، در حال سركوب و توطئه چيني بي‌وقفه عليه اشرف (محل استقرار3400 تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران)  هستند. زيرا سركوب اشرف را لازمه مهار قيامها مي‌دانند.
لحظاتي پيش صحنه‌هاي حملة مرگبار 28 و 29 ژوييه به اشرف را ديديم، 11 نفر از ساكنان بي‌دفاع به قتل رسيدند، بيش از پانصد نفر مجروح شدند و 36 نفر به مدت 72 روز گروگان بودند. آنها بر اثر مقاومت خودشان و پايداري ساكنان اشرف و يك كارزار گسترده جهاني آزاد و به اشرف بازگردانده شدند.
اين يك شكست دردناك براي ملايان بود. اما آنها اين بار ميخواهند ساكنان اشرف را در داخل عراق جابجا كنند تا راه را براي كشتار وسيعتر آنها هموار كنند. اين توطئه به خصوص موقعيت هزار زن ساكن اشرف را با خطر جدي مواجه مي‌كند.
جابجايي اجباري ساكنان اشرف در داخل عراق، آنهم بعد از 23 سال اقامت قانوني در اين كشور غيرقانوني و نقض حقوق بشردوستانه بين المللي و حقوق بشر بين المللي است.
حضور ساكنان اشرف منطبق بر قوانين بين المللي است همچنين از حمايت گسترده مردم عراق برخوردار است.
ناشنيده ماندن هشدارهاي يك سال گذشتة ما درباره خطر توطئه‌هاي رژيم عليه  اشرف دست ملايان را در كشتارهاي 28 ژوئيه باز كرد. اميدوارم دولتها و مجامع بين‌المللي اين‌ بار به اين هشدارها توجه كنند.

راه حل ما براي اشرف بسيار روشن است:
ـ سازمان ملل رسماً جابجايي اجباري ساكنان اشرف در داخل عراق را منع كند.
ـ  دولت آمريكا تا هنگام خروج قوايش از عراق يعني پايان 2011  تضمينهاي لازم را در خصوص عدم حمله و خشونت و جابجايي اجباري عليه ساكنان اشرف فراهم سازد.
ـ و دولت عراق ملتزم به قطعنامه 24 آوريل پارلمان اروپا باشد. محاصرة اشرف را لغو كند، حقوق ساكنان اشرف را در چارچوب كنوانسيونهاي ژنو برسميت بشناسد و از جابجايي اجباري آنها ممانعت كند.
من براي تحقق اين راه حل از شما كمك ميخواهم.
بايد خاطرنشان كنم كه اشرف تماماً توسط ساكنان آن ساخته شده و هزينة آن توسط همين مقاومت تأمين شده است. از همان ابتدا يعني از سال 1986 حريم اشرف محترم شمرده شده است. امري كه در دهة 90 نيز توسط سازمان ملل نيز مورد  تأييد قرار گرفت. بر اين اساس حريم اشرف بايد همچنان محترم شمرده شود و از تعرض و تجاوز در امان باشد.

امروز رژيم در محاصره قيام مردم ايران و در فاز نهايي است.
از دولتهاي  اتحاديه اروپا مي‌خواهيم كه در دفاع از حقوق بشرمردم ايران سياست قاطعانه‌‌يي در پيش بگيرند و اجازه ندهند كه رژيم ملاها روابط اقتصادي و ديپلماتيك خود با اروپا را توجيه سركوب جامعه ايران كند.
 هموطنان من، به تلاش شما در حمايت از يك راه حل ايراني براي مسأله ايران بيش از هميشه اميد بسته‌اند.
از همه شما متشكرم.