• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

كنفرانس مطبوعاتي در مركز بين‌المللي خبرنگاران در بروكسل

21 آبان 1388

خانم مريم رجوي، در دومين روز سفر خود به بلژيك دريك كنفرانس مطبوعاتي درمركز بين المللي خبرنگاران در بروكسل، كه باشر كت پرفسور اريك داويد حقوقدان برجسته اروپا و رئيس پيشين كالج حقوق بين الملل، آقاي تونه كلام، نماينده پارلمان اروپا و سناتور پيرگالانت ازبلژيك، رئيس شاخه اروپايي سازمان جهاني ضد شكنجه، برگزارشد، تصميم‌هاي پشت پرده رژيم آخوندي براي ايجاد يك سازمان متمركز سركوب و ترور و هم چنين براي شتاب بخشيدن به توليد بمب اتمي را افشا كرد.

ـ كنفرانس مطبوعاتي در رسانه هاي بين المللي

مريم رجوي گفت : درحالي كه قيام مردم ايران حاكميت آخوندي را به لرزه درآورده است، خامنه اي با تشديد سركوب داخلي، با اصرار بر پروژه اتمي و با  توطئه براي نابودي اشرف، بيهوده مي كوشد تا تعادل ازدست رفته رژيم را بازيابد. اما اعتلاي قيام مردم ايران و پايداري قهرمانانه مجاهدان اشرف، نشان داد كه اين تمهيدات محكوم به شكست است.


متن سخنراني در كنفرانس مطبوعاتي

خانم‌ها، آقايان
 روز به خير
قيام ميليوني هفته گذشته در 4 نوامبر، همزمان در تهران و 20 شهر بزرگ ايران رخ داد، اعتلاي مبارزه مردم ايران براي كنار زدن رژيم ولايت فقيه است.
اهميت اين واقعه را در چند نكته مي‌توان ديد؛
كثرت شركت كنندگان نشان داد كه با وجود سركوب بي‌رحمانه، گروههاي وسيعي از مردم از همه قشرها و سنين مختلف، به اين مبارزه پيوسته‌اند.
از اين مهمتر، تمركز شعارها عليه شخص خامنه‌اي و لگد كوب كردن  تصويرهاي او در خيابانها بود كه خواست مبرم جامعة ايران براي سرنگوني تماميت رژيم را تأييد كرد.
هم‌چنان كه فيلمها نشان مي‌دهد جامعه ايران به شدت نرمش‌هاي آقاي اوباما نسبت به ديكتاتوري ملايان را نيز سرزنش مي‌كرد.

جنبه بسيار مهم ديگر حضور فعال زنان بود كه بعضاً تظاهرات را رهبري مي‌كردند.
خامنه‌اي براي  غلبه بر اين بحران، از يك طرف به تشديد سركوب در داخل كشور و مقابله با اپوزيسيون سازمان يافته از طرف ديگر به تلاش براي كسب بمب اتمي و دخالت و تروريسم در منطقه رو آورده است.
من امروز مي‌خواهم شما را از تصميم‌هاي پشت پرده ملايان در  دو زمينه اساسي مطلع سازم. يكي ايجاد يك سازمان متمركز سركوب و ترور و ديگري شتاب بخشيدن به توليد بمب اتمي.
ملايان اگر چه اين سازمان جديد را اعلام كرده‌اند اما ابعاد و ماهيت واقعي  آن را پنهان نگهداشته‌اند، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از اين پس نيروي امنيتي اصلي رژيم خواهد بود، فرماندهي آن مستقيماً به شخص خامنه‌اي متصل است و  تشكيل آن يك تحول بي سابقه در سيستم اطلاعاتي و سركوبگر رژيم است.
درمورد پروژه اتمي نيز، من نقشه مسير پنهان ملايان براي توليد بمب را توضيح مي‌دهم. سياستي كه  سطح بيروني آن استمرار مذاكره با 5+1 است. اما سطح دروني آن گامهاي بي وقفه براي رسيدن به غني سازي بالاي 90 درصد، توليد كلاهك اتمي و موشكهاي بالستيك ميباشد.
سياست سركوب داخلي ملايان و اصرار بر ادامه پروژه اتمي دو روي يك سكه هستند.
هدفِ تمركز قواي سركوبگر، مهار قيام هاي مردم مي باشد و هدفِ دستيابي به بمب اتمي به هر شكل بازيابي تعادل از دست رفته رژيم مي باشد.
گزارشهاي به دست آمده از درون رژيم نشان مي‌دهد كه نگراني رژيم از اين قيام به حدي بود كه بالاترين سطح فرماندهي خود يعني فرمانده كل سپاه پاسداران را در عمليات سركوب به كار گرفت.
در روز سوم نوامبر سرلشگر محمد علي جعفري جلسه اي با كليه فرماندهان سپاه در تهران تشكيل داد او اعلام كرد پاسداران در حمله به مردم هيچ محدوديتي ندارند. فرماندهان سپاه نگران سقوط مراكز اصلي حكومت بودند از اين رو چند گردان به حفاظت از خانه خامنه اي اختصاص داده شد.
با اين همه رژيم قادر به مهار قيام نشده است.
تغييرات بزرگي كه خامنه‌اي در سپاه پاسداران و دستگاه اطلاعاتي و امنيتي خود بوجود آورده يعني تشكيل دستگاه اطلاعاتي سپاه در همين رابطه است.
در اكتبر  گذشته، محمد علي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران اعلام كرد كه معاونت  اطلاعاتي سپاه به يك سازمان ارتقا يافته كه رياست آن با حسين طائب است. اما گزارشهاي به دست آمده از درون رژيم نشان مي‌دهد كه اين، تغيير مهمي براي حفظ رژيم در مقابل قيامهاست.
بنا به اين گزارشها، تاكنون 7 نيروي عمده در اين سازمان ادغام شده است.
ـ نخست قرارگاه ثارالله مركز فرماندهي اصلي سركوب تهران كه فرماندهي كليه واحدهاي پليس، پاسداران و شبه‌نظاميان است.
ـ ديگري معاونت اطلاعات سپاه پاسداران شامل واحدهاي تعقيب و مراقبت
 ـ هم‌چنين بخشهايي از معاونت امنيت داخلي وزارت اطلاعات
 ـ معاونت امنيتي بسيج، كه از شبكه‌هاي جاسوسي در تمام بخشهاي جامعه تشكيل شده است.
ـ اداره اطلاعات ويژه خامنه‌اي به نام اداره 101
ـ لباس شخصي ها، نيروي ويژه سركوبهاي خياباني
ـ و سرانجام مركز كنترل فعاليتهاي اينترنتي

مقر اين سازمان در داخل قصر فيروزه ،  ستاد فرماندهي سپاه، در شهركي به نام كمالي است كه كمتر كسي از آن مطلع است.
اجازه بدهيد به هدف و ماهيت سازمان جديد را اشاره كنم.
هدف ايجاد تمركز در ارگانهاي  اطلاعاتي و  امنيتي است. به نحوي كه سازمان جديد از نظر امنيتي بر وزارت اطلاعات هژموني مي‌يابد.
از نظر سطح فرماندهي، نيروي جديد مستقيماً تحت نظر خامنه‌اي و دفتر ويژه او آخوند حجازي قرار  مي‌گيرد. به طوري  كه حتي مشروط به رييس جمهور و مجلس رژيم دست آموز خامنه اي نباشند.
به اين منظور خامنه‌اي فردي را به رياست سازمان جديد منصوب كرده كه دوست نزديك پسر خودش مجتبي است.
از نظر ماهيت، نيروي جديد يعني سازمان اطلاعات سپاه هم جنبه پليسي ـ اطلاعاتي دارد و هم خصلت نظامي و عملياتي كه همزمان داراي بخشهاي زير زميني و شبه نظامي هم هست.
اين تحولات در فاز بحران‌زدگي و ضعف رژيم صورت مي‌گيرد.  به همين دليل با تنشهاي شديدي  همره است. از جمله رژيم به يك تصفيه پنهاني در وزارت اطلاعات دست زده. شامل صدها تن از مديران و كادرهاي قديمي.
به اين ترتيب تغييرات ايجاد شده رژيم را تحت هژموني خامنه‌اي هرچه بيشتر ميليتاريزه  مي‌كند.
موضوع بعدي نقشه مسير رژيم براي دستيابي به بمب اتمي است. اين سياست  در كنار ادغام نيروهاي سركوبگر هريك وجهي از تلاشهاي يك رژيم بحران‌زده براي فرار از سقوط است.
 اين سياست كه توسط شوراي عالي امنيت رژيم تهيه و توسط خامنه اي تصويب شده. حول چند محور زير است:
1 ـ ملايان مذاكره با  كشورهاي 5+1 را قطع نمي‌كنند. زيرا بر اساس دستورالعمل خامنه‌اي مذاكره پيشروي سنگر به سنگر در توليد بمب است.
2ـ خامنه‌اي تصريح كرده است كه به درازا كشاندن مذاكره اين فايده را دارد كه هم باعث عدم حمايت امريكا از قيام مي‌شود، هم در امر تحريمها هم در جامعه بين المللي شكاف ايجاد مي‌كند.
3 ـ ذخائر اروانيوم غني شده نه تنها تحويل روسيه و يا كشور ديگري نمي‌شود بلكه بيشتر از گذشته انباشته مي‌شود.
4 ـ به عنوان يك هدف مرحله‌يي، ملايان در نظر دارند به غني‌سازي اروانيوم با درجه 20 درصد در داخل ايران دست بزنند. درخواست آنها براي خريد اورانيومِ 20درصدي از كشورهاي ديگر در واقع يك بهانه‌جويي براي ارتقا درجه غني سازي در داخل ايران است. هدف ملايان اين است كه در قدمهاي بعد به غني سازي بالاي 90 درصد برسند كه براي ساختن بمب ضروري است.
5 ـ  رژيم با شتاب در حال ساخت كلاهك هسته‌يي است. ساخت كلاهك در پروژه‌يي به نام پروژة  پي 111 انجام شده است. در  حال حاضر طرحهاي جديدتر در سازمان هوا و فضا در منطقه خجير اجرا مي‌شود.

در اينجا لازم است به وجه ديگري از تلاشهاي رژيم براي مقابله با قيام و مقاومت مردم ايران اشاره كنم. كه آن حمله و توطئه‌ بي‌وقفه ملايان عليه اشرف است. اشرف محل استقرار 3400 تن از اعضاي مجاهدين ايران ميباشد.
خامنه‌اي قوياً به اين نتيجه رسيده است كه لازمة خاتمه دادن به شقه درون رژيم و همچنين لازمة مهار قيام سركوب اشرف است. او هنگامي كه در تدارك  جراحي درون رژيم و روي كار آوردن احمدي نژاد بود، توافق دو جانبه  ميان رژيم و عراق براي اخراج مجاهدين را اعلام  كرد. و در 28 ژوئيه  وقتي مي‌خواست  قيام را سركوب كند حمله به اشرف را هماهنگي  كرد. اين حمله البته شكست خورد. با اينحال توطئه عليه اشرف ادامه دارد و ملايان و عواملشان در عراق در صدد جابجايي اجباري ساكنان اشرف و كشتار و سركوب گسترده تر آنان است.
بنابراين از آمريكا و اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي‌خواهم تضمين‌هاي مكفي براي حفاظت از ساكنان اشرف در برابر تكرار كشتار و خشونت و جابه‌جايي اجباري ايجاد كنند.
حضار محترم؛
شرائط بحراني كنوني و تزلزل رژيم اين سئوال را پيش مي‌آورد كه اوضاع به چه سمت مي‌رود؟
واقعيت اين است كه چنانكه خامنه‌اي اخيراً تأكيد كرد هيچگونه عقب‌نشيني  و انعطافي بر سر  برنامه اتمي نخواهد داشت.
از طرف ديگر مخاصمات ملايان با غرب شدت خواهد يافت، رژيم قاعدة  خود را باريكتر خواهد كرد و تروريسم و دخالت در كشورهاي منطقه را شدت خواهد بخشيد.
با اين همه قيام مردم ايران براي كسب آزادي بازهم تداوم مي‌يابد و روند تغيير رژيم در حال طي شدن است.
در چنين شرائطي اتحاديه اروپا نقش ويژه‌يي برعهده دارد. امروز اين اتحاديه با برداشتن گام بلندي، در آستانة برگزيدن يك رئيس جمهور و يك وزير خارجه است. تحولي كه موقعيت سياسي اين اتحاديه را به جد ارتقا مي‌دهد. درنتيجه در قبال مسائل  مبرم جهان و در كانون آن تهديدهاي رژيم ايران و خطر اتمي آن براي تمام جهان مسئوليتهاي آن به مراتب افزايش مي‌يابد.
به خصوص كه كشورهاي بزرگ اين اتحاديه ماهيت نظامي فعاليتهاي هسته‌يي رژيم را تصديق كرده‌اند. و اكنون ملايان برد موشكهاي خود را به اروپا رسانده‌اند.
اميدوارم اين اتحاديه سياست قاطعيت را در قبال رژيم در پيش بگيرد و از قيام و مقاومت ايران حمايت كند.
از همه شما متشكرم.

 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P برای مقابله با پنهانكاری مجرمانه رژیم آخوندی باید سازمان بهداشت جهانی هیأتهای نظارت و درمان خود را به ایران بفرستد… https://t.co/j4g7LqYBuo
7hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P مردم #ایران كه در قیام‌های آبان و دی با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای رای به سرنگونی رژیم داده‌ان… https://t.co/OgZKvd9OGx
15hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P احكام مسخره خامنه‌ای مبنی بر وجوب شرعی مشاركت در شعبده انتخابات و التماس‌های مكرر روحانی برای قهر نكردن با صندوق و… https://t.co/DCr0wcIp0z
15hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P مردم ما به‌روشنی می‌دانند که آن مجلسی که از این انتخابات ساختگی تشکیل می‌شود مجلس بربریت و دروغ و پلیدی است. آن قوا… https://t.co/2xQxgm2i2H
Maryam_Rajavi_P #تحریم_انتخابات قلابی یک فریضه ملی و پیمان ملت #ایران با شهیدان مردم ایران به‌ویژه بیش از ۱۵۰۰شهید قیام آبان است. ا… https://t.co/hvMPGDsfK1
Maryam_Rajavi_P مردم #ایران رای واقعی خود را در قیام‌های آبان و دی داده‌اند. این رأی، همان شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامن… https://t.co/iMR78yuZJS
Maryam_Rajavi_P رژیم #ایران در بن‌بست است، تنها با سرکوب خود را حفظ کرده است- مصاحبه با مجله ال اسپانیول #FreeIran2020https://t.co/rCcj5Xka1J
Maryam_Rajavi_P در چهلمین روز درگذشت جان‌باختگان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، یاد آن‌ها را گرامی می‌داریم و ه… https://t.co/5ocj14P8Xo

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند