ديدار از نروژ – آذر 1388

12 آذر 1388


رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي، كه به دعوت كمسيون خارجي پارلمان نروژ براي شركت در اجلاس رسمي اين كميسيون وارد اسلو شده است،روز چهارشنبه 12آذر در جلسه رسمي كمسيون خارجي پارلمان نروژ شركت كرد و در سخنراني خود اعتلاي قيام سراسري مردم ايران، بحرانهاي مرگبار ديكتاتوري آخوندي، به ويژه اجماع جهاني عليه برنامه اتمي و گستاخي سران اين رژيم منفور و درهم شكسته عليه قطعنامه هاي بين المللي و هم چنين،  توطئه هاي فاشيسم ديني حاكم برايران عليه ساكنان اشرف و تشديد محاصره ضدانساني اشرف را مورد بحث قرارداد و بر ضرورت طرد وتحريم رژيم آخوندي و  اقدامات عاجل بين المللي براي تضمين حقوق مجاهدان اشرف و كنوانسيونهاي بين المللي تاكيد كرد.

 
 درهنگام ورود به نروژ ازسوي هياتي ازشخصيتهاي نروژي حامي مقاومت ايران به رياست  آقاي لارش ريسه دبيركل كميته دوستان ايران آزاد وهمچنين هموطنان ايراني كه درفرودگاه اسلو اجتماع كرده بودند مورد استقبال قرارگرفت.

 
دراجلاس كمسيون خارجي مجلس نروژ، آقاي مورتون هوگلوند كه رياست اجلاس را برعهده به خانم رجوي خوشامد گفت و مريم رجوي با ابراز خوشوقتي از حضور مجدد در پارلمان نروژ و درميان اعضاي كمسيون خارجي اين پارلمان گفت:

 امروز ايران يك دوران بسيار متلاطم را سپري مي كند. قيام سراسري مردم  ديكتاتوري آخوندي را بلرزه در آورده است. اين قيامي است براي آزادي و تا استقرار دمكراسي در ايران ادامه خواهد يافت.

اكنون خامنه اي واحمدي نژاد كه در برابر امواج پياپي خيزش مردم  ايران و در تنگناي انزواي جهاني و اجماع جامعه بين المللي عليه برنامه اتمي رژيم، با تشديد سركوب داخلي، صدور بنيادگرايي و تروريسم به ويژه مداخله درعراق رژيم منفور ومطرود آخوندي را برسرپا نگهدارند.

در چنين شرايطي من امروز آمده ام تا از شما براي حل يك مساله بغايت انساني ياري بطلبم، حكومت آخوندي با اعمال فشارها وتوطئه هاي ضد انساني خود ،  شهراشرف و  جان 3400تن ساكنان اشرف را كه كانون اميد مردم ايران را هدف قرار داده است. آنها مبارزان آزادي و سمبل هاي مقاومت و پايداري براي مردم ايران هستند و حضور هزار زن مجاهد در اشرف و نقش رهبري كننده آنها منبع انگيزش براي زنان ايراني درمبارزه  عليه آخوندهاي خونريز است.

مريم رجوي افزود: حمله وحشيانه ماه ژوئيه به كمپ اشرف بخشي از طرح رژيم براي نابودي اشرف بود كه توسط عوامل آن در دولت عراق باجرا در آمد. در اين رابطه، مايلم  صميمانه ترين تشكراتم را از كميسيون خارجه پارلمان نروژ و همه شما نمايندگان محترم بخاطر  توصيه هايتان در همين اتاق به دبيركل ملل متحد ابراز دارم. ابتكار شما منجر شد كه وضعيت ويژه اشرف توسط سازمان ملل متحد برسميت شناخته شود و  دبيركل ملل متحد در گزارش ماه نوامبر خود دراين مورد اعلام كرد« در جواب درخواستهاي مكرر ، يونامي با حمايت اداره كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل مانيتورينگ شرايط انساني كمپ را به عنوان يك بخش از تلاش براي پيدا كردن راه حلهاي ممكن كه طرف هاي ذينفع را دربر بگيرد، بعهده گرفت».

وي افزود : رژيم ايران همچنان به فشارهايش براي نابودي اشرف ادامه مي دهد. اشرف هم چنان  در محاصره نيروهاي عراقي است و در 25 نوامبر به ساكنين اشرف رسما ابلاغ شد كه ورود پزشك و دارو به اشرف ممنوع است. هم چنين دو ماه است از ورود سوخت به اشرف جلوگيري شده ، براي ورود مواد غذايي محدوديت هايي زيادي اعمال مي شود و رژيم آخوندي براي جابه جايي اجباري و نابودي اشرف تا قبل از انتخابات عراق در ژانويه آتي و قبل از هر گونه تغيير احتمالي در تركيب دولت عراق به شدت اعمال فشارمي كند.

خامنه اي در 28 فوريه گذشته رسما اعلام كرد كه توافقنامه اي در اين رابطه بين رژيم و دولت عراق امضا شده و خواستار باجرا در آوردن آن شد. اخيرا نيز علي لاريجاني رئيس مجلس رژيم در سفري كه به عراق داشت صريحا خواستار استرداد و اخراج ساكنان اشرف شد.

مريم رجوي حقوق بنيادين ساكنان اشرف را كه  دركنوانسيونها واسناد بين المللي برآن تصريح شده خاطرنشان كرد و افزود: جامعه بين المللي و سازمان ملل بايد سريعا مداخله نمايند و از وقوع يك فاجعه انساني كه ابعاد آن بسا بزرگتر از حمله خونين ژوئيه خواهد بود، جلوگيري كنند. درهمين راستا، خانم رجوي برضرورت گسترش وارتقاي نقش مانيتورينگ سازمان ملل متحد براي تضمين حقوق بنيادين ساكنان اشرف به ويژه ممنوعيت هرگونه جابه جايي آنها تاكيد كرد.

مريم رجوي گفت:  اجازه بدهيد تاكيد كنم كه موضوع اشرف به خود آن محدود نمي شود. از نقطه نظر سياسي، دفاع از اشرف در خدمت صلح و امنيت منطقه است چرا كه رژيم ايران جدي ترين تهديد صلح و امنيت منطقه است.آخوندها تلاشهايشان براي كسب سلاح اتمي را تشديد كرده اند. چرا كه به بمب اتم براي بقايشان نياز دارند. سياست مماشات و امتيازها اين رژيم را جري تر كرده و در مقابل درخواست آژانس بين المللي اتمي براي بستن تاسيسات قم، رژيم اعلام كرد كه ده سايت جديد و سانترفيوژهاي بيشتر ايجاد خواهد كرد.  

مماشات با اين رژيم بايد خاتمه يابد. من بازهم تكرار مي كنم راه حل ، نه سياست استمالت و نه مداخله نظامي خارجي است.راه حل، تغيير دمكراتيك به دست مردم و مقاومت ايران است. حمايت از اشرف و قيام مردم ايران براي آزادي، حمايت از يك راه حل ايراني براي استقرار دمكراسي در ايران است كه درعين حال بزرگترين خدمت به صلح و امنيت بين المللي است.

 دراجلاس كمسيون خارجي پارلمان نروژه كه به رياست اقاي مورتون هوگلوند تشكيل شد، اعضاي كمسيون با تاكيد برحمايت پارلمان نروژ از قيام ومقاومت مردم ايران براي آزادي، ادامه وضعيت وخيم انساني و توطئه هاي  سياسي عليه اشرف را محكوم كردند و  خواستار نقش موثرپارلمانها وكشورهاي اروپايي و ملل متحد براي خاتمه به اين وضعيت غيرقابل قبول و ممانعت ازهرگونه جابه جايي مجاهدان اشرف و پايان دادن به محاصره ضد انساني اشرف شدند.


آقاي هوگلوند، رئيس جلسه، ضمن محكوم كردن حمله بيرحمانه نيروهاي عراقي در 28 و 29  ژوئيه 2009 عليه اشرف از جانب كميته خارجي پارلمان نروژ گفت: ساكنان اشرف افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو هستند و بر همين اساس از حقوق مندرج دراين كنوانسيون برخوردارند.

وي نسبت به هر گونه قصد براي جابجايي ساكنان اشرف هشدار داد و تاكيد كرد جابجايي اجباري ساكنان اشرف يك نقض قانون بشردوستانه بين المللي و حقوق بشر بين الملل است. وي ابراز اميدواري كرد كه پارلمان و دولت نروژ درهمكاري با ساير كشورها و پارلمانهاي اروپايي، از وقوع يك فاجعه انساني دراشرف جلوگيري كند وي هم چنين بر نقش نيروهاي  ملي و دموكراتيك عراقي براي جلوگيري از اين فاجعه تاكيد كرد.

 در اجلاس كمسيون خارجي نروژ، آقاي داگ فين- هوي بروتن رهبرحزب دموكرات مسيحي نروژ وعضو كمسيون خارجي پارلمان، ديناميزم جامعه ايران براي تحول دموكراتيك حائز اهميت دانست و ابراز اميدواري كرد كه پارلمان نروژ نقش موثرتري  دركمك به قيام مردم ايران داشته باشد. وي بر اهميت نقش مانيتورينگ ملل متحد دراشرف تاكيد كرد و گفت پارلمان نروژ  به كمك ديگرپارلمانها وكشورهاي اروپايي ميتوانند به خاتمه دادن به وضعيت غيرقابل قبول انساني و سياسي دراشرف كمك كنند.

پس از خاتمه اجلاس كمسيون خارجي مجلس نروژ، اقاي مورتن هوگلوند رئيس جلسه و اعضاي كمسيون خارجي، همراه با خانم رجوي به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفتند.


درهنگام خروج از پارلمان نروژ، هموطنان ايراني كه در مقابل پارلمان گرد آمده بودند، با ابراز احساسات ميهني، حضور مريم رجوي  را كشور محل اقامت شان خوش آمد گفتند.

 آفتن پستن روزنامه اصلي نروژ، مصاحبه خود با مريم رجوي  را با عنوانهاي،« اومي گويدرژيم ملاها رفتنی است»،«غرب ساده لوح  و مماشات گر است»، منتشر كرد ودرعنوان ديگري نوشت: 

مريم رجوی،رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ايران از نروژ دعوت می کند که از بروز فاجعه‌يی که در عراق در شرف وقوع است،جلوگيري كند.

آفتن پستن در توضيح تصويري از مريم رجوي در حال نشان دادن تصاويرشهيدان ، چنين مينويسد:

مريم رجوی تصاوير انسانهایی را نشان میدهد که  قربانی سرکوب قيام و شورشها در ايران در تابستان شدند. او می گويد:" اينها، شماركمي از کسانی هستند که در ماههای گذشته جان باخته اند»

آفتن پستن در باره مصاحبه نوشته است : آنچه که بيش از هرچيز ديگری به قلبش نزديک است، وضعيت قرارگاه اشرف درعراق است


 

آفتن پستن درگزارش خود از مصاحبه با مريم رجوي نويسد:

جنبش مقاومت ايران به آينده خوشبينانه نگاه می کند. باتوجه به شورش و قيامي كه در ايران در تابستان بالاگرفت، تغيير رژيم را ديگرنمي توان يک مقوله سياسی دور از دسترس دانست. اين جنبش مقاومت  پس از سالها تبعيدحالا، شاهد چشم انداز بازگشت به وطن است.

مريم رجوی با لبخند به خبرنگار و عکاس آفتن پستن میگويد:" اميدوارم دفعه بعد که با آفتن پستن مصاحبه می کنم، در تهران باشد".

رهبر زن کاريسماتيک جنبش مقاومت ايران برای گفتگو با سياستمداران نروژی در خصوص وضعيت هزاران تن از افراد جنبش كه در قرارگاهی در عراق در طرف مرز ايران  محصور هستند، اكنون به نروژ آمده و امروز مهمان کميسيون خارجه پارلمان است

جنبشی که مريم رجوي در نوک پيکان آن قرار دارد،  براي دهها سال، يا توسط پليس شاه و يا نيروهای مهاجم رژيم ملاها تحت تعقيب بوده وهوادرانش پيوسته درمعرض اعدام و زنداني شدن قرارداشته اند. هدف اول سياست خارجی رژيم ايران پيوسته اين بوده که کشورهای غربی را به فاصله گرفتن از اين گروه وادارد.....در خارج از کشور، اين جنبش با رهبري مريم رجوی، به عنوان يك دستگاه حکومتی آلترناتيو برای رژيم ملاها عمل كرده است.

آفتن پستن روزنامه اصلي نروژ در ادامه مي نويسد : اين واقعيت كه مريم رجوی، يك رهبر ويژه است، در هنگام ملاقات با او چشمگير است.او با هيجانی وضف ناپذير ازوضعيت کشورش صحبت می کند و مركز ثقل جمع بزرگ طرفداران ي است كه او را احاطه كرده اند...

اين واقعيت هم  كه او زنی است كه رهبری يک جنبش سياسی آلترناتيو را در يک کشور اسلامی برعهده دارد ، حائز اهميت ويژه است. وقتي ما وارد بحث نقش زنان در جامعه می شويم، او بيش از پيش ، به بحث علاقمند می شود.

وی میگويد :" زنان نقش مهمی را در تمامی عرصه های جنبش ما ايفا می کنند. زنان،در مقاومت عليه رژيم ملاها در نوک پيکان حضور داشته اند. در ايران جديد، برای هميشته خط پايانی بر تبعيض عليه زنان گذاشته خواهد شد. به همين دليل، آمدن به نزد شما در اسکانديناوی، اميد بخش است".

آفتن پستن دربحش پاياني  مصاحبه اش نوشته است:

اما آنچه که بيش از هرچيز ديگری به قلبش نزديک است، وضعيت قرارگاه اشرف درعراق است.

او میگويد:" در فصل تابستان  دولت عراق حمام خونی در اشرف به راه انداخت. ما از بروز قتل عام و يك فاجعه انساني ديگر در بين ساكنان اشرف نگرانيم . نبايد توطئه ها را ناديده گرفت".

او به صورت پي درپي از رژيم آخوندها در تهران صحبت  می کند و از تهديدی که  وی معتقد است ملاها عليه صلح جهانی اعمال می کنند.

او میگويد:" آنچه در حال وقوع است، اين است که يک رژيم بنيادگرا و فاناتيکِ مدعي اسلام، براي دست يابی به بمب اتم درتلاش است. غرب ساده لوح و مماشات گر بوده و ملاها در زير پوشش مذاکره، به توليد بمب اتمی ادامه داده اند....

مريم رجوی بر اين باور است که قيام و خيزشهاي مردم ايران طي تابستان و پائيز،  در حال برهم زدن اين بازی است.

او میگويد:" ترس مردم از سرکوب وارعاب ملاها رنگ باخته است. شمارش معکوس شروع شده است. من گمان نمی کنم رژيم بيش از يک سال به عمرش باقی مانده باشد".