سخنراني در اجلاس پارلماني نروژ

13 آذر 1388

نمايندگان محترم
خانم ها، آقايان
براي من مايه خوشحالي است كه يكبار ديگر در ميان شما نمايندگان مردم نروژ هستم.
اجازه بدهيد در ابتدا از جانب مردم ايران صميمانه ترين تشكراتم را از شما بخاطر حمايتتان از مقاومت ايران براي دمكراسي و آزادي ابراز دارم.
من مايلم كه بويژه از جانب مجاهدين ساكن كمپ اشرف از شما بخاطر تلاش هايتان در حمايت از حقوق آنها تشكر نمايم. بيانيه اكثريت نمايندگان نروژ كه بر حفاظت و ممنوعيت جابجايي اجباري ساكنان اشرف تاكيد مي كند، بيانگر پايبندي شما به ارزش هاي انساني است. اين بيانيه اي است براي حقوق بشر، براي صلح و براي امنيت جهاني. 

شما دوستان روزهاي سختي و مرارت مردم ايران هستيد و هيچگاه در خاطرة مردم ايران فراموش نخواهيد شد. 
دفعه قبل كه من اينجا بودم، از آرزوهايم براي يك ايران آزاد و دمكراتيك با شما سخن گفتم.
ايراني كه درآن اثري از شكنجه و اعدام و سنگسار نباشد.
مردم براي برگزاري اجتماعات و بيان عقايدشان هيچ محدوديتي نداشته باشند.
زنان از آزادي و برابري كامل از جمله مشاركت در رهبري سياسي برخوردار باشند.
تبعيضي عليه پيروان مذاهب و اقليت هاي قومي نباشد. 
يك ايران غير اتمي كه سرمايه هايش صرف آباداني و رفاه بيشتر مردم گردد و نه دستيابي به سلاح اتمي
ايراني كه مروج صلح و دوستي باشد و نه بنيادگرايي و خشونت.
اين اصول،  برنامة ما و سيماي ايراني است كه ما براي آن مبارزه مي كنيم. يك  ايران آزاد و دمكراتيك.
امروز من آمده ام به شما بگويم كه ما فاصلة چنداني با تحقق آن آروزها نداريم.

از ژوئن گذشته مردم ايران درابعاد ميليوني به خيابانها ريخته و خواست خود براي سرنگوني رژيم ملاها را ابراز داشتند.
رژيم براي سركوب مردم از هيچ جنايتي فروگذار نكرده است.. بسياري از شما شايد لحظات پاياني زندگي ندا، دختر جواني كه مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت را بر صفحه تلويزيون مشاهده كرده باشيد. او يكي از بيشماران بود كه جان خود را فدية راه آزادي مردم ايران كرد.
در جريان تظاهرات ضد حكومتي هزاران نفر دستگير شدند، برخي تحت شكنجه و تجاوز قرار گرفتند و براي برخي احكام اعدام صادر شده است.  ولي رژيم نتوانسته قيام را متوقف كند.

يك ماه بعد از شروع قيام، در ژوئية گذشته،  به درخواست رژيم ملايان، نيروهاي عراقي به  اپوزيسيون سازمانيافته ايران در كمپ اشرف حمله كردند. اشرف، محل استقرار 3400 تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و سمبل مقاومت است.
مردم نروژ به مقاومتشان در مقابل اشغال نازيها افتخار ميكنند. موفقيت مقاومت نروژ در پايداري هسته هاي مقاومت آن در جنگلهاي پوشيده از برف و اميدي كه در ميان مردم براي مقاومت در مقابل اشغالگران
بر مي انگيختند، بود.
بنابراين فكر مي كنم شما بهتر درك ميكنيد كه چرا ملاها خواستار نابودي اشرف هستند و روي دولت عراق فشار مي گذارند.

آنها زنان و مرداني هستند كه بخاطر بهروزي مردم ايران از رفاه خود گذشته اند. بسياري از آنها توسط رژيم ملاها زنداني و شكنجه شده اند.
در حقيقت همانطور كه مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران گفته بود حمله به اشرف به درخواست رژيم در بحبوحة قيام سراسري به خوبي نشان داد كه اشرف كانون اميد و آرزوهاي مردم ايران است
خامنه اي اميدوار بود كه با ضربه زدن و نابود كردن كردن اشرف پيام ياس و نااميدي را در جامعه بگستراند. اما پايداري ساكنان اشرف و حمايت گسترده بين المللي از آنها اين توطئه رژيم را خنثي كرد. دبيركل ملل متحد در گزارش به شوراي امنيت در ماه گذشته رسماً اعلام كرد كه يونامي با حمايت كميسارياي عالي حقوق بشر مانيتورينگ اشرف را بعهده گرفته است.
اين يك قدم مهم است.  ولي نبرد همچنان ادامه دارد.
رژيم ملاها تلاش مي كند تا قبل از انتخابات عراق كه در ماه ژانويه برگزار مي شود با تحت فشار قرار دادن دولت عراق اشرف را نابود سازد.
علي لاريجاني، رئيس مجلس رژيم آخوندي، در سفر اخير خود به عراق رسماً درخواست استرداد و اخراج ساكنان اشرف را تكرار كرد.
هم اكنون كمپ اشرف در محاصره نيروهاي عراقي قرار دارد.  در 25 نوامبر به ساكنين اشرف رسماً ابلاغ شد كه ورود پزشك و دارو به كمپ ممنوع است.  بيش از يك ماه است از ورود سوخت جلوگيري شده و براي ورود مواد غذايي محدوديت هايي زيادي اعمال مي شود.  
بطور همزمان عراق به ساكنان اشرف اولتيماتوم داده است كه تا 15 دسامبر بايد اشرف را ترك كنند. انتقال اجباري ساكنان اشرف نقض آشكار قانون بشردوستانه بين المللي و قانون حقوق بشر بين الملل مي باشد.
انتقال ساكنان اشرف به يك منطقة ايزوله و يا تحت نفوذ رژيم ملايان مقدمه قتل عام آنها مي باشد.
 من از شما ميخواهم صداي خود را عليه هر گونه جابجايي ساكنان اشرف كه با هدف زمينه سازي قتل عام آنها مي باشد بلند كنيد.
هفتة گذشته يك دادگاه اسپانيا صلاحيت خود را براي رسيدگي به جنايات صورت گرفته عليه كمپ اشرف اعلام كرد. تحقيقات حول نقض كنوانسيونهاي ژنو مي باشد.  اين يك تحول بزرگ و برسميت شناخته شدن استاتوي ساكنان اشرف توسط يك سيستم قضايي مستقل است. دكتر گارسه، رئيس تيم وكلا، حتماً توضيحات بيشتري خواهد داد ولي من فكر مي كنم اين تصميم يك پشتوانة  قوي است براي اقدامات مؤثر بين المللي در حفظ حقوق ساكنان اشرف.
نروژ بدليل اعتبار بين المللي اش مي تواند يك نقش تاريخي در اين رابطه ايفا نمايد.
از دولت نروژ بخواهيد مبتكر يك موضعگيري قاطع از سوي سازمان ملل مبني بر عدم جابجايي و يا هر گونه اعمال خشونت عليه ساكنان اشرف گردد. علاوه بر آن سازمان ملل بايد دولت عراق را مجبور سازد به حقوق برسميت شناخته شده ساكنان اشرف براساس قانون بشردوستانه بين المللي و قانون حقوق بشر بين الملل احترام بگذارد. اين ضرورت ورود عراق به جامعه دمكراتيك بين المللي است.

نمايندگان محترم!
خامنه اي با حمله به اشرف و با سركوب شديد داخلي،  نتوانسته قيام را مهار و تعادل از دست داده اش را بدست بياود. از همين رو تلاش مي كند با سرعت بخشيدن به تلاشهايش براي كسب سلاح اتمي، ضعف و بي ثباتي داخلي خود را بپوشاند.
مذاكره و مماشات با ملاها سياست خطرناكي است كه منجر به دستيابي يك رژيم بنيادگرا به سلاح اتمي خواهد شد.
در مقابل درخواست آژانس بين المللي اتمي براي بستن تاسيسات قم، رژيم اعلام كرد كه ده سايت جديد و سانتريفيوژهاي بيشتر ايجاد خواهد كرد.
مردم ايران در آخرين قيام ضد دولتي در 13آبان نارضايتي شان را از اين سياست ابراز داشته و از آقاي اوباما خواستند كه موضع خودش را روشن كند كه در كنار مردم ايران وخواسته هاي آنهاست و يا در كنار رژيم ملاها.
آري، پيام مردم ايران به آقاي اوباما و دولت هاي غربي ساده و روشن است:
شما بايد انتخاب كنيد.
انتخاب بين مردم ايران و خامنه اي و احمدي نژاد.
انتخاب بين حقوق بشر و منافع اقتصادي.
انتخاب بين دفاع از آزادي و قرار گرفتن در كنار مردم و يا چشم بستن بر جنايات رژيم و ادامة سياست مماشات.
اين پيام مردم ايران به دولتهاي غربي است: شما نمي توانيد با اتخاذ مواضع دوگانه، منافع دوگانه داشته باشيد.
زمان آن رسيده كه انتخاب كنيد.
زمان آن رسيده كه صداي مردم ايران براي تغيير شنيده شود.
يك تغيير دمكراتيك به دست مردم و مقاومت ايران.
اجازه بدهيد يك بار ديگر همة شما را به حمايت فعال از اشرف فرا بخوانم.
مردم ايران روي نروژ و حمايت هاي شما حساب مي كنند.
موانع زيادي وجود دارد ولي ترديدي ندارم كه با كمك شما ما بر آنها غلبه خواهيم كرد.
ما غلبه خواهيم كرد و آزادي در ايران برقرار خواهد شد. 
از همه شما متشكرم.