ديدار با قهرمان مقاومت ضدفاشيستي نروژ

14 آذر 1388

خانم مريم رجوي با آقاي گونار سونستبي قهرمان ملي مقاومت ضد فاشيستي نروژ در اسلو ديدار و گفتگو كرد.
آقاي كونار سونستبي كه يكي از محبوبترين شخصيتهاي نروژ است، از آغاز مقاومت ضد فاشيستي نروژ در آوريل 1940 تا آزادي نروژ از اشغال فاشيستها، مسئوليتهاي مهمي را در مقاومت به عهده داشت و هدف گسترده ترين پيگرد گشتاپو و مزدوران محلي فاشيستها بود.
خانم رجوي در ديدار خود با آقاي گونار سونستبي كه روز شنبه چهاردهم آذر صورت گرفت، ضمن تجليل از اين قهرمان بزرگ و تمامي مبارزان مقاومت نروژ گفت: ارزشهاي مقاومت شما نه فقط به مردم نروژ، بلكه به تمامي بشريت و به همه انسانهايي تعلق دارد كه در برابر فاشيسم و سركوب آزادي وحقوق انسانيشان به مقاومت برميخيزند و هم چون مردم و جوانان به پاخاسته و اشرف نشان ايران هرگزحاضر نيستند درمقابل ديكتاتور زانو بزنند.

گونار سونستبي با يادآوري حماسه هاي مقاومت مردم نروژ در برابر اشغال فاشيسم هيتلري گفت:
صحنه هايي كه امروز به صفحاتي از تاريخ ما تبديل شده است، وقايع زنده يي هستند كه امروز در كشور شما جريان دارد و پايداري و ارادة استوار زنان و مردان مقاوم شهر اشرف نمونه اي از اين وقايع است.
وي افزود: براي دستيابي به دمكراسي و آزادي بايد همواره جنگيد، همواره جنگيد و همواره جنگيد. من ميدانم وقتي كسي براي آزادي ميجنگد به او مارك تروريستي ميزنند همانطور كه فاشيستهاي آلماني به من و دوستانم تروريست ميگفتند و خواستار دستگيري و اعدام ما بودند.
گونار سونستبي افكار عمومي نروژ، پارلمانترها، سياستمداران اين كشور را به حمايت از قيام ومقاومت مردم ايران فراخواند و ضمن اظهار تإسف عميق از حملة مرگبار نيروهاي عراقي در پايان ژوئيه به اشرف وجنايات ضدبشري كه بدستور سران رژيم تهران صورت گرفت، خواستار تضمين حقوق و سلامت و امنيت ساكنان اشرف و ممانعت از جابجايي اجباري آنان شد كه مي تواند به يك فاجعه انساني منجر شود.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با سپاسگزاري از گونار سونستبي، به عنوان تجسم وجدان بيدار مردم نروژ و سمبلي پرافتخار از مقاومت نروژ و اروپا در مقابل فاشيسم، فهرست اسامي و مشخصات20هزارتن ازشهيدان مجاهد خلق را به عنوان گرانبهاترين هديه اين مقاومت همراه با يك تصوير كنده كاري شده از آرش كمانگير قهرمان ملي و اسطوره يي ايران كه توسط يك زنداني سياسي مجاهد در زندان ساخته شده است، به قهرمان ملي و موزه مقاومت نروژ تقديم كرد.
خانم مريم رجوي پس از ملاقات با آقاي گونار سونستبي كه در محل كار ايشان در موزه مقاومت ضد فاشيستي نروژ صورت گرفت از موزه مقاومت نروژ بازديد كرد.
 
خانم رجوي بعد ازظهر شنبه چهاردهم آذر، اسلو را به سوي پاريس ترك كرد.
درفرودگاه اسلو جمعي ازهموطنان وحاميان شريف و آزاده مقاومت اجتماع كرده بودند و با ابرازاحساسات ميهني خانم رجوي را بدرقه كردند.