بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان نروژ

14 آذر 1388

ما بسيار نگران وضعيت3400 عضو اپوزيسيون ايراني مستقر در كمپ اشرف در عراق هستيم. رژيم ايران تلاش ميكند از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. حملة مرگبار نيروهاي عراقي به كمپ اشرف در 28 و 29 ژوئيه، 11 كشته و 500 زخمي و 36 گروگان از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران، اپوزيسيون رژيم ايران، به جاي گذاشت. گروگانهاي بيگناه تنها بعد از يك كارزار گسترده جهاني و بعد از 72 روز اعتصاب غذا در حالي كه در آستانه مرگ قرار داشتند آزاد شدند.
عفو بين الملل، فدراسيون جهاني حقوق بشر، سازمان جهاني عليه شكنجه و ديدبان حقوق بشر و اسقف اعظم كانتربري، طي بيانيههاي متعدد، ضمن محكوم كردن اين حمله، نگراني خود را در مورد وضعيت ساكنان اشرف ابراز داشته اند.
قطعنامه 24 آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح ميكند ساكنان اشرف، افراد حفاظت شده در چارچوب كنوانسيون4 ژنو هستند و دولت عراق بايد به حقوق آنها احترام بگذارد و از اخراج آنها يا جابجايي اجباري آنها در داخل عراق خوداري كند و به محاصره آنان پايان دهد.

امروز يك نگراني عمومي وجود دارد كه نيروهاي عراقي بار ديگر به درخواست رژيم ايران و براي خوشآمد اين رژيم، به كشتار ساكنان اشرف مبادرت كنند. نيروهاي مهاجم همچنان در اشرف و اطراف آن حضور دارند.ما ضمن اعلام همبستگي با ساكنان اشرف و خانوادههاي آنها, حمايت خود را از خواستهاي آنها اعلام و از دولت نروژ ميخواهيم در هماهنگي با سازمان ملل متحد اتحاديه اروپا و دولت آمريكا، بطور خاص براي تحقق فوري موارد زير تلاش كند.
• تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايي اجباري، توسط نيروهاي آمريكايي.
• تاكيد سازمان ملل متحد بر ممنوعيت جابجايي اجباري ساكنان اشرف در داخل عراق به عنوان افراد حفاظت شده.
• التزام دولت عراق به قطعنامه 24 آوريل 2009 پارلمان اروپا و تصريح بر حق ساكنان اشرف در برخورداري از حقوق و حفاظتهاي بنيادين كنوانسيون چهار ژنو.
امضا‌كنندگان بيانيه همچنين از دولت عراق ميخواهند به مواد فوق كه منطبق با موازين حقوق بينالملل، حقوق انساندوستانه و حقوق بشر بين المللي است، احترام بگذارد و آنها را به اجرا در آورد. اجراي اين مواد اعتبار و حيثيت عراق به عنوان يك دولت مستقل و دموكراتيك را كه متأسفانه زير علامت سؤال رفته، احيا مي كند و ارتقا ميدهد.