نه! همه ايرانيها بمب هسته اي نميخواهند

25 دی 1388

روزنامه فيگارو : تغيير دمكراتيك در ايران تنها راه جلوگيري از دست يابي ملاها به بمب هسته اي است
از مريم رجوي

يك سال بعد از روي كار آمدن احمدي نژاد، جهان با سرعت عجيب وقايع روبرو شده است. از يكسو رژيم ايران بردستيابي به سلاح اتمي وتسلط بر عراق تاكيد ميكند و ازسوي ديگر نارضايتي در داخل هرچه بيشتر ميشود.
در ماه مه، اهالي شهرهاي اصلي چهار استان شمال غرب با اكثريت آذري دست به شورش زدند. درنقده دهها نفر كشته شدند. تظاهرات 300000 نفره شهر تبريز را در بر گرفت. 
همزمان موجي از اعتراضات دانشجويي در كل كشور جريان يافت.

در جريان اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران در ماه مارس، بيش از 1000 نفر دستگير شدند. زبان بعضي از دستگير شده‌ها را بريدند. در جنوب غرب كشور، در اهواز، تظاهر كنندگان دستگير شدند و بطور علني بدار آويخته شدند. در جنوب شرق كشور در مقابل نا آرامي ها، رژيم چند روستا را از طريق بمباران صاف كرد.
از ابتداي روي كار آمدن احمدي نژاد، 4000 جنبش اعتراضي در ايران رخ داده است. پيام اين اعتراضات از جمله تظاهرات زنان در هشت مارس و 12 ژوئن، يك چيز بيشتر نيست: مردم ايران خواهان تغيير هستند و حاضرند قيمت اين تغيير را بپردازند.
از سوي ديگر رژيم با بهره برداري از وضعيت در عراق بيشترين نفوذ را در اين كشوركرده و آنرا سكوي پرشي براي تسلط به منطقه كرده و براي دسترسي به بمب هسته اي تلاش كرد.
بر خلاف ادعاي رسمي رژيم، وجود يك خيزش ملي در دفاع از هسته اي يك دروغ بزرگ است.  ايرانيها فريب نمي خورند.  يك نظر سنجي محرمانه رژيم ميگويد كه 69% مردم برنامه هسته اي را خلاف منافع ملي خود ميدانند. ايرانيان كه ميدانند اولين قربانيان تحكيم اين ديكتاتوري زير سايه بمب اتمي هستند.
در جريان تظاهرات اول ماه مه، كارگران برنامه هسته اي رژيم را رد كردند و بجايش خواستار امنيت شغلي شدند. دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك تهران خطاب به سردمداران رژيم شعار ميدادند  «انرژي هسته اي را رها كن، فكري به حال ما كن».
ابعاد بحران امروز فراتر از اين است كه كشوري هسته اي بشود يا نشود. صورت مسئله اين است كه آيا ديكتاتوري مذهبي كه مردمش را سركوب ميكند و ميخواهد يك امپراطوري بنيادگرايي ايجاد كند ميتواند بمب هسته اي داشته باشد يا نه.
در حاليكه مردم ايران هر روز با تظاهراتشان نشان ميدهند كه براي تغيير آمادگي دارند، غرب ترجيح ميدهد كه بازهم به اين رژيم مشوق بدهد و براي مقاومت مانع ايجاد كند. يادآوري كنيم كه در قلب سياست امتياز به ملاها، زدن برچسب تروريستي به سازمان مجاهدين خلق اصلي ترين نيروي اپوزيسيون قرار دارد .
حال در مقابل اين وضعيت بعضي ها صحبت از دخالت نظامي خارجي ميكنند. نبايستي به درد و رنج مردم ايران اضافه كرد. ما مخالف چنين دخالت نظامي هستيم. اما نبايد در تله ملاها افتاد.
به بهانه جلوگيري از جنگ بعضي كشورها امتيازات بيشتري به رژيم ميدهند. اين ملاها را به بمب و جهان را به جنگ نزديك تر ميكند.
مذاكرات مستقيم آمريكا با رژيم اگر هم شكل بگيرد به هيچ جايي نخواهد رسيد و سرنوشتي بهتر از مذاكرات تروييكاي اروپا با رژيم نخواهد داشت و به شكست منجر خواهد شد. هر چند كه مذاكره با آمريكا با توجه به مواضع و بحرانهاي رژيم، شانس كمي براي شروع آن وجود دارد.
سياست استمالت از ملاها كه در زمان رفسنجاني و خاتمي شكست خورد، با احمدي نژاد يك فاجعه به بار خواهد آورد. جلوي جنگ را نمي شود با يك سياست مماشات گرفت.
در حالي كه رژيم بطور وحشيانه خواسته هاي مردم را سركوب مي كند، ملايان با سوء استفاده از وضعيت كنوني عراق، از احساسات مشروع ضد جنگ افكار عمومي و انجمنهاي صلح طلب سوء استفاده ميكنند تا آنها را به جبهه خود بكشاند. محدود شدن به شعار «نه به جنگ» بدون ارائه آلترناتيو همان چيزي است كه ملاها ميخواهند.
جامعه جهاني فاقد يك استراتژي روشن است. بجاي اينكه روي شيوه هاي مذاكراتي صد بار به شكست انجاميده فكر كند، بايد واقعيت را بپذيرد. جامعه بين المللي بايستي بين جنگ و تغيير دمكراتيك در ايران انتخاب كند. اين تغيير تنها راه جلوگيري از دستيابي ملاها به بمب هسته اي و جلوگيري از جنگ است. تغيير يك ضرورت غير قابل اجتناب و امري در دسترس است.
تغيير دمكراتيك تنها توسط مردم ايران و مقاومت قابل دسترسي است. مقاومتي كه توان ايجاد آنرا دارد. نگراني شديدي كه مقاومت نزد ملاها بر مي‌انگيزد بهترين شاخص توانايي آن است.