مراسم افتتاح «سالن تهران» در شهرداري ماني آن وكسن فرانسه

27 دی 1388

 

 روز يكشنبه بيست وهفتم ديماه (هفدهم ژانويه) مريم رجوي  وآقاي ژان پيرمولر شهردار شهر ماني آن وكسن در استان والدواز فرانسه طي مراسمي سالني را كه در مقر شهرداري اين شهر، براي ارج گذاري قيام و مقاومت ملت ايران به نام «سالن تهران»  نامگذاري شده است، افتتاح كردند.
درآغاز اين مراسم كه ساعتي قبل از گردهمايي سالانه شهر ماني آن وكسن به مناسبت سال جديد ميلادي برگزارشد، آقاي شهردار و هم چنين معاونان شهردار و اعضاي شوراي شهر از خانم مريم رجوي استقبال كردند.

سپس در«سالن تهران» در مقرشهرداري، اقاي شهردار ژان پير مولر درجمع معاونان شهردار و هيات شوراي شهر ماني آن وكسن، دكترصالح رجوي نماينده شوراي ملي مقاومت درفرانسه و هيات مقاومت ايران، سخناني به مناسبت افتتاح سالن تهران ايراد كرد و خطاب به خانم رجوي گفت : 
 «خانم رئيس جمهور اين افتخاري براي ما و مايه خوشوقتي است كه از شما در شهر ماني آن وكسن استقبال مي كنيم.
من خواستار آن شدم كه امروز قبل از مراسم شهرمان براي تبريك سال نو با شما ديدار كنيم تا شما در افتتاح اين «سالن تهران» شركت كنيد.
با افتخار بسيار و با احساسات و علاقه، اين مدال افتخار طلاي شهر ماني آن وكسن را كه نام شما بر آن حك شده است تقديم ميكنم. اين هديه ناقابلي براي شماست».
پس از سخنان آقاي شهردار ژان پيرمولر در «سالن تهران» در مقرشهرداري ماني آن وكسن، خانم مريم رجوي، از اظهارات و ابتكار عمل آقاي شهردار و منتخبين  مردم ماني ان وكسن تشكر كرد و گفت:
«افتخار بزرگي است براي من كه در نامگذاري سالن تهران در شهرداري ماني آن وكسن شركت كنم به نام مردم ايران به نام مقاومت ايران و به نام ساكنان اشرف از شما بخاطر اين ابتكار عمل بزرگ و ارزشمند تشكر ميكنم. فكر ميكنم كه در تاريخ جنبش ما ابتكار شما يعني اين مراسم و اين نامگذاري سالن تهران در تاريخ كشورمان حك خواهد شد چرا كه شهر شما يعني ماني آن وكسن شهري است پيشتاز در دفاع از حقوق بشر و آزادي و دمكراسي در ايران.
ميخواستم به شما يك تابلو نقاشي را هديه كنم كه  نماد قيام مردم ايران است. اين يك نقاشي است كه بيانگر عزم جزم مردم بخصوص جوانان و زنان براي برقراري آزادي در ايران است. اميدوارم كه اين روز فرا برسد.
اين  سمبل  شهر تهران است كه فكر ميكنم شما بشناسيد و زني كه علامت پيروزي يعني نتيجه مبارزه ما و آنها براي دمكراسي را نشان ميدهد .
اين يك مدال است كه نمايانگر قيام مردم ايران است اين نقشه ايران است و يك مشعل است.
و هديه يي است براي شهرداري شما .
اين يك كتاب از شهر تهران براي« سالن تهران»  است كه حاوي تصاويري از تهران است اين هم سمبل تهران است».
مريم رجوي پس از برگزاري مراسم افتتاح «سالن تهران» به دعوت شهردار و اعضاي شوراي شهر ماني آن وكسن، درگردهمايي عمومي اهالي شهر به مناسبت سال جديد ميلادي شركت كرد.
دراين اجتماع كه شهرداران و مقامات سياسي و منتخبان شمار ديگري ازشهرهاي فرانسه ازجمله هيات رئيسه و اعضاي شوراي استان وال دواز و برخي از نمايندگان مجلس ملي و وزاري پيشين فرانسه درآن شركت داشتند، مردم شهر و مدعوين براي استماع سخنراني سالانه شهردار گردهم آمده بودند. 
آقاي ژان پيرمولر، شهردار ماني آن وكسن، در آغاز سخنراني سالانه خود ضمن خير مقدم به مدعوين فرانسوي و تشكر از حضور خانم رجوي ابتدا به مسائل روز بين المللي و بخصوص فاجعة زلزله در هائيتي پرداخت و ازجمله تاكيد كرد كه در برابر ديوانگي، بيرحمي و سنگدلي برخي رژيمها و برخي آدمها، فرانسه بايستي جايگاه واقعي خود را در وفاداري به ارزشهايش، هر قدر هم كه بر عهده گرفتن آن دشوار باشد، پيدا كند. مسئوليت و وظيفة ما مبارزه با دشمنان آزاديست در هر كجا كه باشند، نه بخاطر حفظ نظم جهاني، بلكه به خاطر دفاع از ارزشهاي مشترك آزادي و احترام به حيات بشري.
وي سپس خطاب به مريم رجوي  گفت :«خانم رئيس جمهور، من اين را قبلاً  و از جمله در اورسوراوآز بمناسبت بزرگداشت لرد اسلين، به شما گفته ام كه  مبارزه شما براي آزادي و براي يك ايران آزاد و دموكراتيك در برابر رژيم ظالم، نفرت انگيز و آزادي كش ملاها، مبارزة ما هم هست و بايستي مبارزة همه دمكراتهايي باشد كه ميخواهند شعار ما، شعار كشورما، يعني آزادي، برابري، برادري در هيچ كجاي جهان، كلمات
بيهوده يي نباشد و  در هيچ كجاي جهان به زير پا افكنده نشود.
بدون شك روزي كه ما خواهان آن هستيم، روزي كه پيشاپيش، بسيار نزديك بودن آن را احساس مي كنيم، مردم ايران به اين دارايي بسيار با ارزش كه همانا آزادي است، دست خواهند يافت. اين، در هر صورت، يكي از گرامي ترين آرزوهاي من است. آرزويي كه براي كودكان ايران بيان مي كنم».