سخنان شهردار ماني آن وكسن در افتتاح سالن تهران

27 دی 1388

 

خانم رئيس جمهور اجازه بدهيد كه من خوشامد گويي خودم را به هنگام پياده شدن شما از خودرو تكرار كنم.
همانطور كه ميگفتم اين افتخاري براي ما و مايه خوشوقتي است كه از شما در شهر ماني آن وكسن استقبال مي كنيم.
سالهاست كه ما شما را ميشناسيم، اولين بار در خانه شما بود كه با شما آشنا شديم.
منظورم زماني است كه با حضور فرانسوا هولاند دبير اول وقت حزب سوسياليست فرانسه و مالك بوتي در مقر شما در اور سور اوآز اولين آشنايي ما صورت گرفت. بعداز آن  بيشتر با اهداف جنبش شما آشنا شديم.

من خواستار آن شدم كه امروز قبل از مراسم شهرمان براي تبريك سال نو با شما ديدار كنيم تا شما در افتتاح اين «سالن تهران» شركت كنيد. چرا كه بدليل اشتغالات مختلف متأسفانه نتوانستم كه به بعضي از دعوت هاي شما پاسخ بدهم. براي هر يك از آنها و بخاطر همة آنها از شما تشكر ميكنم . البته دوستان عضو شوراي شهر ما محبت كردند و با حضورشان نزد شما، ما را  نمايندگي كردند و هر بار به شما اهميتي را كه حمايت از شما براي ما دارد، ابراز كردند.
چرا «سالن تهران»؟ براي اين كه حمايت از شما به طور فوق العاده يي هر روز در فرانسه گسترش مي يابد در ميان شهرداران و همچنين در جهان و در كشورهاي غربي، چه اروپا و آمريكا محبوبيت شما رو به افزايش است.
و ما خواستيم كه مبارزه و تلاش شما توسط اهالي شهر ماني آن وكسن بيشتر شناخته شود.
اينجا خانه همگان ناميده ميشود يعني كه خانه همه است و همه كس به اينجا مي آيد و از اينجا عبور ميكند، سالن كناري كه تصوير رئيس جمهور در آن است، سالني است كه در آن شهردار مراسم ازدواجها را برگزار ميكند و كساني كه از فرانسه و يا خارج مي آيند از اين سالن عبور خواهند كرد. چه جشن رسمي باشد  و چه كساني بخواند در مراسمي شخصي شركت كنند، در عبور از اين سالن شاهد هدايايي كه شما داده ايد خواهند بود و هرگاه كه لازم باشد محتواي مبارزه شما را هم براي آنها بازگو خواهم كرد. البته امروز كسي نيست كه از آنچه كه در ايران ميگذرد بي اطلاع باشد. در اين جلسه، عليرغم كمبود جا خواستم كه همه منتخبين حضور داشته باشند. بعد از آن به ديدار اهالي شهر  خواهيم رفت. اما ابتدا خواستيم كه سمبلها ونمايندگان مردم در اينجا حضور داشته باشند و همچنين هدايايي كه شما داده ايد. ما دو ساعت ديواري را كه هديه كرديد، يكي را به وقت تهران تنظيم كرديم و ديگري را به وقت پاريس وشهرخودمان.
شك ندارم كه به زودي زمان و وقت آن فرا خواهد رسيد كه  مردم ايران به آزادي دست يابند چرا كه در «سالن تهران» كه اينجا به فرانسه و فارسي نوشته شده و روي در هم به فرانسه حك شده است، ميدانيد كه چقدر مبارزه شما در قلب ما جا دارد و با آنچه كه امروز در كشور شما مي‌گذرد ميفهمد كه مبارزه شما مبارزه ما هم هست. اينها را الان نمي گويم. رژيم بدنام ملاها نه تنها صلح در منطقه را تهديد ميكند بلكه صلح در جهان را نيز تهديد ميكند. فكر ميكنم كه اين قابل تحمل نيست و نبايد آنرا تحمل كنيم. جنبش ومبارزه شما شجاعانه  است و ميدانيم كه هواداري از جنبش شما براي كساني كه مبارزه مي كنند و آزاديخواه و خواستار دمكراسي هستند سخت است  و بدترين رفتار و جنايات عليه آنها صورت ميگيرد.
راستي چرا از شما بايد حمايت كرد؟ دوستان و شيفتگان آزادي و دمكراسي بايد در مقابل كساني كه ميخواهند آزادي را پايمال كنند، باهم  متحد شوند و از يكديگر حمايت كنند. همچنين بايد از شما حمايت كرد بخاطر اين كه جنبش شما كاري را كه ميخواهد انجام بدهد اعلام ميكند : دمكراسي، برگزاري انتخابات آزاد با نظارت ارگانهاي بين المللي، مخالفت با حكم اعدام، مخالفت با شكنجه، كه شما مي خواهيد به ارتكاب آنها دركشورتان  پايان دهيد. همچنين شما خواستار برابري ميان زن و مرد هستيد.
وقتي كه مي بينيم پليس سياسي ـ مذهبي در كشور شما زنان را بخاطر نحوه لباس پوشيدنشان  مورد آزار قرار ميدهند و آنها را اذيت ميكنند كه چرا به سبك غربي لباس پوشيده اند،  اينها قابل قبول نيست. به همين خاطر است كه ما در اينجا در كنار شما هستيم، به همين خاطر است كه ما آرزو ميكنيم مبارزه شما هر چه بيشتر شناخته شود و به يمن آنچه كه گذشته است و به يمن آگاهي كه نسبت به  مبارزه شما ايجاد شده است، به شما در ورودي شهرداري گفتم كه نسبت به پيروزي شما هيچ ترديدي ندارم.
طبعا خيلي از افراد مورد بدرفتاري قرار خواهند گرفت، قطعا تغيير هيچ رژيمي متأسفانه بدون قرباني نخواهد بود ولي آرزو نمي كنم و ببخشيد كه اين را ميگويم، ولي تا زماني كه ايران آزادي اش را كسب كند كشته هاي ديگري خواهند بود. اما زماني خواهد رسيد، مثل امروز كه ديديم هوا باز شده است، روزي فرا ميرسد كه خورشيد به ظلمت پايان ميبخشد. در كشور شما الان ارتجاع و ظلمت حاكم است اما به يمن آنچه كه امروز در تهران ميگذرد، همانطور كه در يادبود لرد اسلين در اور سور اواز گفتيم، ديوار هر چه ضخامت و بلندي اش باشد بالاخره فرو ميريزد. روشن است كه ابتدا ترك بر ميدارد و الان همين اتفاق افتاده است، ولي ديوار فرو خواهد ريخت. و به اهالي ماني آن وكسن و كساني كه در مراسم گردهم خواهند آمد، رسماً خواهم گفت كه الان در سال 2010 هستيم و بيست سال ميشود كه نلسون ماندلا از زندان آزاد شده است. چيزهايي مثل اين در تاريخ باقي ميماند و در اذهان باقي ميماند. 20 سال است كه ديوار برلين نيز فرو ريخته است. ديوار برلين به يكباره فرو نريخته است. بلكه  اين امر، نتيجة مبارزه يي طولاني و صبر و مشكلات بسيار بود.
نتيجه اينكه خانم رئيس جمهور، ميخواهم شخصا براي شما و براي دوستان شما و براي فرزندان ايران و براي مردم ايران آرزو كنم كه به آنچه كه شايسته اش هستند و آن آزادي و دموكراسي كه ما از آن برخورداريم دست پيدا كنند. ميدانم كه روزي كه شما در ايران در حاكميت باشيد مردم ايران به« برادري» نيز دست خواهند يافت.
واقعاً به شهر ماني آن وكسن خوش آمديد، اينجا را خانه خودتان بدانيد مثل اورسوراواز و مثل همه فرانسه و همه جا، چرا كه كساني كه براي آزادي مبارزه ميكنند همه جا خانه آنها است.
با افتخار بسيار و با احساسات و علاقه، اين مدال افتخار طلاي شهر ماني آن وكسن را كه نام شما بر آن حك شده است تقديم ميكنم. اين هديه ناقابلي براي شماست.
خانم رئيس جمهور , همانطور كه بارها با لبخند به شما گفتم، آرزو ميكنم كه خيلي سريع و هر چه سريعتر ما را به تهران دعوت كنيد و ما نيز از خورشيد ايران بهره ببريم. از شما به خاطر مبارزه تان تشكر ميكنيم.