سخنان مريم رجوي در شهرداري ماني آن وكسن فرانسه

27 دی 1388

 افتخار بزرگي است براي من كه در نامگذاري سالن تهران در شهرداري ماني آن وكسن شركت كنم به نام مردم ايران به نام مقاومت ايران و به نام ساكنان اشرف از شما بخاطر اين ابتكار عمل بزرگ و ارزشمند تشكر ميكنم. فكر ميكنم كه در تاريخ جنبش ما ابتكار شما يعني اين مراسم و اين نامگذاري سالن تهران در تاريخ كشورمان حك خواهد شد چرا كه شهر شما يعني ماني آن وكسن شهري است پيشتاز در دفاع از حقوق بشر و آزادي و دمكراسي در ايران.

فكر ميكنم اين كاري بسيار ارزشمند است و شنيدن خبر اين حمايت، مشوق مردم و بخصوص زنان بپاخاسته در خيابانهاي تهران است كه مبارزه خود را عليه ديكتاتوري مذهبي ادامه بدهند و در اين شرايط، اين حمايت شما بسيار ارزشمند است. بخصوص كه شما ميداند آنها تحت سركوب شديدي توسط ديكتاتوري مذهبي و پاسداران هستند چه در زندانها و چه به صورت اعدام و شكنجه و حلق آويز در ملا عام.
ولي اين ابتكار عمل، اين همبستگي، يك دفاع ارزشمند از مبارزة آنهاست چرا كه آنها خواهند فهميد كه مردان و زنان آزاده اي مانند شما و اعضاي شوراي شهر شما در مبارزه شان در كنار آنها خواهند بود.
مطمئنم كه مردم ايران خوشحال خواهند شد كه از اين دوستي و همبستگي و  از يك چنين دفاعي از مبارزه شان برخوردارند.
چرا كه شما خوب ميدانيد در شرايط بسيار سخت مبارزه، بسيار مهم است كه مردم  بدانند چه كساني دوست آنها هستند. و چه كساني با آنها همبستگي دارند.
چرا كه تا بحال متاسفانه كشورهاي غربي در طرف رژيم بوده اند، در كنار ديكتاتوري مذهبي بوده اند  به همين خاطر است كه ميگويم كه اكنون  شهر شما يعني شهر ماني آن وكسن يك شهر پيشتاز در دفاع از آزادي و دمكراسي براي مردم ايران است. و فكر ميكنم مردم ايران بسيار شاد خواهند شد كه دوستاني مثل شما دارند.
بايد بگويم كه مردم  و مقاومت ايران، ارزشهاي انساني فرانسه و جمهوري فرانسه را از طريق شما خواهند شناخت چرا كه همه ميدانند كه جمهوري فرانسه ارزشهاي انساني را برسميت ميشناسد مانند آزادي و دمكراسي، حقوق بشر، برادري و برابري.
اميدوارم كه هر شهري در ايران يك روز  بتواند شهردار و شوراي شهري مثل شما داشته باشد. اميدوارم كه مردم ايران بتوانند به مبارزه خود ادامه بدهند چرا كه مردم ايران شايسته آزادي و دمكراسي و يك جمهوري مبتني بر جدايي دين و دولت، بر پاية برابري زن و مرد و بر پاية دمكراسي و آزادي هستند و ارزشهاي والاي ديگري كه مردم ايران شايسته آن هستند.
مطمئنم كه آن روز خواهد رسيد و اميدوارم كه  فرا برسد چرا كه مردم ايران به آن نياز دارند و چنين تحولي درايران نياز كشورهاي غربي و كشورهاي خاورميانه نيز هست.
ميدانيد كه الان دخالتهاي تروريستي و بنيادگرايانه توسط رژيم ايران در خاورميانه وحشتناك و خطرناك است. اميدوارم كه يك روز جهان از شر اين ديكتاتوري مذهبي خلاص شود چرا كه اين رژيم يك تهديد است نه فقط براي مردم ايران بلكه براي مردم جهان بخصوص خاورميانه.
چرا كه رژيم ايران كانون صدور تروريسم و بنيادگرايي در افغانستان، در عراق و لبنان و نوار غزه و الان در يمن و سودان و ديگركشورهاست.
همچنين فكر ميكنم كه الان اين رژيم ايران است كه از طريق برنامه هسته يي اش تهديدي براي جهان است. براي همين است كه فكر ميكنم موفقيت مردم ايران، موفقيتي براي كل جهان است.
بار ديگر از شما بخاطر آنچه كرديد تشكر كنم، بخاطر همبستگي و دوستي تان.
 مطمئن هستم اين مدال كه مدالي بسيار ارزشمند است و من آن را در موزه مقاومت ايران قرار خواهم داد تا مردم ايران اين مدال را ببينند. مدالي كه بيانگر همبستگي و دوستي شهر شما و شهرداري شما و شخصيتهاي شهر شماست. در واقع شما تجلي بخش ارزشهاي فرانسه هستيد مانند برادري، همبستگي ، برابري و اين بسيار ارزشمند است.
بار ديگر از شما تشكر ميكنم و اميدوارم كه يك روز بتوانيم شما را به ايران و تهران آزاد شده از رژيم ملاها دعوت كنيم چرا كه آن روز يك روز بسيار شاد براي ما و همچنين براي شما خواهد بود.
بسيار ممنونم ، بخاطر ابتكار عملتان و اين فرصتي كه ايجاد كرديد. 
 ميخواستم به شما يك تابلو نقاشي را هديه كنم كه  نماد قيام مردم ايران است. اين يك نقاشي است كه بيانگر عزم جزم مردم بخصوص جوانان و زنان براي برقراري آزادي در ايران است. اميدوارم كه اين روز فرا برسد.
اين  سمبل  شهر تهران است كه فكر ميكنم شما بشناسيد و زني كه علامت پيروزي يعني نتيجه مبارزه ما و آنها براي دمكراسي را نشان ميدهد .
اين يك مدال است كه نمايانگر قيام مردم ايران است اين نقشه ايران است و يك مشعل است.
و هديه يي است براي شهرداري شما .
اين يك كتاب از شهر تهران براي« سالن تهران»  است كه حاوي تصاويري از تهران است اين هم سمبل تهران است.
و شما آقاي مولر و شوراي شهرتان، من چندين بار گفته ام كه شما شخصيتي معتقد به اصول و پرنسيپها هستيد و اين در روزگار كنوني چيزي نادر است. چرا كه متاسفانه سياستمداران طبيعتاً در طرف روابط اقتصادي و طرفدار منافع اقتصادي هستند و مردان و زنان آزاده يي چون شما كه در كنار ارزشهاي انساني هستندكمياب هستند. به همين دليل من قدر اين واقعيت را ميدانم و فكر ميكنم اين سمبلي براي مقاومت ايران و مردم ايران است كه مردان و زنان آزاده اي مثل شما بخصوص در شرايط بعد از 17 ژوئن 2003 كه يادتان هست چه شرايط سختي بود، بخصوص بعد از آن بسيج شيطان سازي عليه مقاومت ايران و بسياري اطلاعات نادرست كه توسط سرويسهاي مخفي و رژيم ملاها پخش شده بود و  شرايط ما هم بسيار سخت بود .ولي بايد بگويم كه همبستگي و دوستي شما بسيار بسيار قوي و ارزشمند بود. آفرين بر شما، آفرين بر شخصيت و اصول شما و فكر ميكنم كه شما سمبل فرانسه يي هستيد كه مقاومت ميكند و بر ارزشهايش پافشاري ميكند و ارزشهاي شما ارزشهاي ما است. مطمئنم كه با هم موفق خواهيم شد .
اميدوارم كه يك روز بتوانيم نام يك سالن در تهران را به نام «ماني آن وكسن» نامگذاري كنيم.
چرا كه الان شهر ماني آن وكسن شهر خواهر و همبسته با تهران است و بعد از سرنگوني رژيم،  ما يك «سالن ماني آن وكسن» در شهرداري تهران خواهيم داشت.
اميدوارم و متشكرم