• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

جلسه همبستگي با 1000زن قهرمان در اشرف و زنان بپاخاستة ايران

25 مرداد 1388

مراسم اعلام همبستگي با 1000 زن مجاهد در اورسوراوازدوستان عزيز!
خواهرانِ عزيزم!
با درود به شهيدانِ اشرف و آخرين شهيد، قهرمانِ سرفراز، شعبان سوري كه به كاروان جاودانه فروغها پيوست.
و با درود به شهيدانِ قيام براي آزادي!
در اينجا گرد آمده‌ايم به مناسبتِ هفتة همبستگي با زنانِ اشرف و زنانِ ايران، براي فراخواندنِ افكارِ عمومي و مجامعِ بين‌المللي و به ويژه خواهرانمان در سراسرِ جهان براي مقابله با تهديدهاي رذيلانة فاشيسمِ مذهبي و دست‌نشاندگانِ آن عليه جان و حيثيتِ زنانِ اشرف.
همچنين گردآمده‌ايم براي منعكسكردنِ خشمِ مردمِ ايران عليه تعرضاتِ شنيعِ دژخيمانِ خامنه‌اي به دختران و پسرانِ زنداني و بخصوص، فشارهاي ضدانساني عليه زنان در بند 209 اوين.
و گرد آمده‌ايم تا به دولتهايي كه از مماشات و مذاكره با اين رژيمِ تجاوز و دروغ و آدم‌كشي دست ‌بر نمي‌دارند بگوييم كه؛ بس است، شرم كنيد.

دوستانِ عزيز!
از  حملة جنايتكارانة نيروهاي تحتِ امرِ مالكي به اشرف كه به دستورِ خامنه‌اي صورت گرفت، همه مطلعيد.
هماهنگيِ حمله، توسطِ سپاهِ تروريستيِ قدس و سفارتِ رژيم در بغداد صورت گرفت.
و زمانبنديِ آن درست در آستانة تنفيذِ پاسدار احمدينژاد در نظر گرفته شده بود تا قيامِ مردم را تضعيف كند.
نتيجة حمله، ده شهيد، پانصد مجروح و 36 گروگان است.
فيلمها و عكسها تا حدي خشونتِ ضدبشري بكار گرفته شده را نشان مي‌دهد.
گفتم تا حدي، زيرا وقايع روزهاي 6 و 7 مرداد، بسا گسترده تر از چيزي است كه در تصاوير ديده مي‌شود.
بخصوص، من امروز ميخواهم به رفتارِ وحشيانة مهاجمانِ قرون وسطايي نسبت به دخترانم در اشرف اشاره كنم. آنها زنان را وسيعاً به هتكِ حرمت و تعرضِ جنسي تهديد كردند. با وقيحانه‌ترين تهديدها تلاش كردند همه را مرعوب كنند. و حتي تهديد كردند كه تمامِ مردانِ اشرف را قتلعام خواهند كرد تا پس از آن، محلهاي استقرارِ زنان را تصرف كنند.

البته اين تهديدها توسط جانياني صورت گرفته كه يا مستقيماً از سوي رژيم به اشرف اعزام شده‌اند يا وابسته به رژيمِ آخوندي هستند.
ميدانيد كه همدستانِ آنها سالهاست در سراسرِ ايران به همين  خشونتِ ننگين عليه زنان متوسل مي‌شوند.
يعني آخرين حربه آخوند پاسدارها.
در همين روزها زنانِ شجاع و مقاومي را كه در بند 209 اوين زنداني‌اند به شدت تحتِ فشار گذاشته‌اند. به آنها ميگويند شما بايد عبرتي براي ديگر زنان بشويد كه جرأت حضور در قيامها را پيدا نكنند.
مريم رجوي در مراسم همبستگي با 1000 زن مجاهد سخنراني ميكنداخيراً هم، رئيسِ سابقِ مجلسِ رژيم فاش كرد كه دختران و پسران دستگير شده، در زندانها چنان وحشيانه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند كه قدرت بازگشت به زندگي عادي را ندارند. به علاوه او از برخي حقايق پرده برداشت:
ـ از رها كردن جنازه‌ها در خيابانها...
ـ از روي هم خواباندن زندانيان و ضرب و جرح و آب ريختن روي آنها!
و از  قتلِ زنانِ تجاوز شده توسط پاسداران.
از روزِ اولِ حاكميتِ اين رژيم، تجاوز، ابزارِ شكنجه و سلاحِ آخوندها عليه مردمِ ايران به ويژه زنان بوده است.
 به تاريخِ سركوب و شكنجه در ايران عليه زنان، در سه دهة گذشته، نگاه كنيد.
راستي آخرين حربه جلادان چيست؟
وقتي همه شكنجهها و حتي اعدام و قتلعام، زنان را از ميدان خارج نمي كند، وقتي كه پاسداران در مقابلِ مقاومتِ پرشكوهِ زنانِ مجاهد و مبارز به زانو در مي‌آيند،آنوقت، آخرين سلاحِ آنها، يعني حربة جنسيت، و افترا و تهمت و هتكِ حرمت، به كار گرفته مي‌شود.
البته نميدانند كه اين زنان مقاوم و مجاهد و مبارز اين سقف را هم درنورديده اند و ايدئولوژي پوسيده، ارتجاعي و فاسد پاسداران را ازهم دريده و بر آن غلبه كرده و بازهم به مقاومت و مبارزه ادامه ميدهند.
از روز اول هم ؛ هدفِ مبارزة ما نفيِ تماميتِ فاشيسمِ مذهبي است كه فرهنگ و تاريخِ آن، در يك كلمه، تجاوز و تعدي است. تجاوز و تعدي به حيثيت و حرمت و حقوقِ زن و مرد ايراني و به همة ايرانيان.
در اينجا ميخواهم به آخوند پاسدار خامنه اي و گماشته او  احمدي نژاد بگويم كه در يك نبرد نابرابر با مردم و مقاومت ايران، كه زنان صفوف اول آنرا تشكيل داده اند هر چه حقد و كينه، و سركوب براي نابودي حرث و نسل مجاهدين و مبارزين بكار بستيد كار بر خودتان سخت تر شد و عاقبت به خودتان برگشت و حالا مي بينيد كه رژيم تان شقه شقه و شرحه و هفتاده پاره شده و ميرود كه سرنگون شود و به او مي‌گويم حالا كه اين طور ناشيانه پسرخوانده خودت مالكي را هم به مصاف با نسلي فرستاديد كه خودتان قادر به نابودي آن نبوده ايد پس بدانيد كه شكست قطعي در اين نبرد از آن پاسدار مالكي است.
 بله،شكست بزرگ شما در كانون استراتژيكي نبرد در اشرف است كه به پيشتازي هزار زن قهرمان نصيبتان خواهد شد

رژيمِ آخوندي در برابرِ مقاومتِ اشرفي‌ها و زنانِ اشرفي به ستوه آمده است.
در همان صحنة درگيري و كشتارِ روزهاي 6 و 7 مرداد، اگر نبود پايداريِ زنانِ اشرفي كه براي دفاع از سايرين، سپرِ انساني تشكيل داده بودند و اگر نبود روحيه و ايمان و طاقتِ ستودنيِ آنها، و بويژه هدايت و فرماندهي و جلوداري آنها بي‌شك شمارِ شهيدان و مجروحان چند برابر مي‌شد.
اينها را از قول برادران در شهر اشرف تاكيد ميكنم
خوب است مجدد يادآوري كنم كه اين زنان پيشتاز عمدتا از زندانيان سياسي يا دانشجو يا فارغ التحصيلان دانشگاههاي ايران و اروپا و آمريكا هستند نسلي از زنان رها هستند كه پيوستن به مقاومت و پايداري در اشرف را با طيب خاطر و فداي حداكثر در همه چيز انتخاب كرده اند تا مردم و كشورشان را آزاد كنند.
آنها نه فقط براي خواهرانِ خود در ايران، بلكه براي زنانِ تمامِ كشورهاي منطقه، الگوي رهايي و آزادگي و پيشرفتند.
به همين دليل، دفاع از اشرف، ياري رساندن به مبارزه عليه فاشيسم مذهبي، يعني خطرِ مبرمِ صلح و امنيتِ تمامِ جهان است.
ـ
بر اين اساس، فعالانِ جنبشِ برابريِ زنان  و همة خواهرانم در سراسرِ جهان را به حمايت از زنانِ اشرف و دفاع از زنان بپاخاستة ايران فرا مي‌خوانم. از شما مي‌خواهم جهاني را عليه تعديِ فاشيسم مذهبي به زنانِ ايران برانگيزيد. دختراني كه دليرانه در قيامها شركت مي‌كنند و مادراني كه  از دوماه پيش بي‌وقفه در برابرِ زندانِ اوين و بي‌دادگاههاي رژيم به اعتراض دست مي‌زنند، به تلاش شما چشم دوخته‌اند.
در اين مبارزه ما به يك پشتوانة بزرگ متكي هستيم كه  پشتوانة حمايتِ مردممان و پشتوانة خواهري جهاني است.

در همينجا از كميسيون موقعيت زنانِ مللِ متحد، كميسرعالي حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ويژه ملل متحد  گزارشگر ويژه ملل متحد براي منع خشونت عليه زنان و از كميسيون‌هاي زنان و حقوقبشرِ پارلمانهاي كشورهاي مختلف، مي‌خواهم كه براي حفاظت از زنانِ اشرف در قبالِ تهديدِ جنايتكارانِ مهاجم، اقدام كنند.
زنانِ اشرف، امروز در معرضِ تكرارِ حملاتِ سبعانه هستند.
مهاجمانِ مسلح با همان سلاحها و آلاتِ قتل و كشتار در موضعِ حمله، آرايش گرفتهاند.  يك شرائطِ اضطراري حاكم است كه هيچ امنيت و تضميني باقي نگذاشته است.
نيروهاي آمريكايي بر خلافِ موازينِ كنوانسيونِ چهارمِ ژنو و بر خلافِ  ديگر تعهداتِ بينالمللياش، حفاظتِ اشرف را به نيروهاي عراقي منتقل كرده  و تعهدِ خود به ساكنانِ اشرف را زير پا گذاشته و حتي از ايفايِ حداقلِ نقشِ نظارتيِ خود نيز، طفره مي‌روند.
در اينجا اخطار ميكنم كه اين يك رسوايي بزرگ براي پرزيدنت اوباما خواهد بود.
از طرف ديگر رفتارِ نيروهاي مسلحِ تحتِ امرِ مالكي با زنانِ اشرف، مطابقِ تعريفِ اعلامية امحاء خشونت عليه زنان، مصداقِ بارزِ خشونت، عليه زنان است.
حضورِ تهديدآميزِ آنان در اشرف، ناقضِ موادِ متعددِ اعلامية جهانيِ حقوق بشر است و از جمله «حقِ زندگي»، «حقِ آزادي و امنيت» و«حقِ مصونيت از رفتارِ خشن، غيرانساني و تحقير آميز» را از آنان سلب كرده است.
بر اين اساس زنانِ اشرف، اين موضوع را در مراجع بين المللي تعقيب خواهند كرد و كميسيونِ زنانِ شوراي ملي مقاومت نيز اين موضوع فعالانه پيگيري خواهد شد.

رفتار وحشيانه، نسبت به زنان، بطورِ مضاعف اثبات كرد كه مأموريتِ نيروهاي عراقي در اشرف، نه حفظِ امنيت، بلكه سلبِ امنيت از اشرف است.
براي جلوگيري از ادامة فاجعه، من جامعة بين المللي،  بويژه آمريكا و اتحاديه اروپا و سازمانِ ملل را به تلاش براي تحققِ اين خواسته‌ها فرا مي‌خوانم:
1. زندانيانِ سياسي به ويژه زنانِ زنداني در ايران كه تحتِ شرائط وحشتناكي بسر مي‌برند، بايد بسرعت آزاد شوند.
2. 36 تن از ساكنانِ اشرف را كه گروگان گرفته شده اند را بايد سريعاً آزاد كنند و نيروهاي عراقي بلادرنگ داخلِ اشرف را ترك كنند.
3. دولتِ آمريكا بايد موقتاً حفاظتِ اشرف را بعهده بگيرد.. در شرايطي كه عدمِ صلاحيتِ نيروهاي عراقي براي حفاظت از ساكنانِ اشرف به اثبات رسيده است, مادة45كنوانسيونِ چهارمِ ژنو اين وظيفه را بر عهدة آمريكا ميگذارد.
4. به عنوان يك راه حلِ درازمدت، يك نيرويِ بينالمللي تحت نظارتِ  مللِ متحد مي بايست حفاظتِ اشرف را برعهده بگيرد, در قدمِ اول بايد يك تيمِ نظارت بر اوضاع در اشرف، مستقر شود.

از همينجا به اشرفي‌هاي قهرمان و مدافعانِ اشرف در ايران و سراسرِ جهان درود مي‌فرستيم.

به 36 مجاهدِ به گروگان گرفته‌ شده‌يي كه بيستمين روز اعتصاب غذاي خود را سپري مي‌كنند و به اعتراضكنندگاني كه در اشرف و چهارگوشة جهان، هيجده روز است در اعتصاب غذا هستند و به همة آنهايي كه در اين مبارزه، رنج و گرسنگي و بيماري را به جان مي‌خرند درود ميفرستم.
.
مطمئنم كه در برابرِ اين ايمان‌ها و اراده‌هاي سترگ و در برابرِ حمايت‌هاي گستردة مردمِ ايران آخوندها و دست‌نشاندگانشان، جز شكست و رسوايي فرجامي نخواهند داشت.
و اجازه بدهيد حرفهايم را با جملاتي از پيام اخير مسعود تمام كنم كه گفت: حماسة عظيم فروغ ايران، با خون شهيدان و رزم و رنج مجروحان و اسيرانش تضمين كنندة مراحل بعدي است.….

سلام بر قيامِ مردمِ ايران براي آزادي
سلام بر اشرف و زنان و مردانِ سرفرازش و بويژه درود بر هزار زن قهرمان در شهر اشرف
درود به همة شما
متشكرم.

 


 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P متحد، ابزار و تکیه‌گاه حکومت آخوندی در #ایران چیست؟ #NoImpunity4Mullahs https://t.co/5V36IlQzaJ
16hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P با تسلیت بخاطر جان باختن شماری از هموطنانم در #سیل_تالش. از جوانان شهرهای اطراف می‌خواهم به کمک مردم سیل‌زده بشتاب… https://t.co/Y1i28JD9GA
Maryam_Rajavi_P از قیام دی‌ماه ۹۶ که جامعه #ایران وارد فاز خیزش شد، جنایت‌ها و ماجراجویی رژیم در سه زمینه شدت پیدا کرده است… https://t.co/p9W3ewKLBc
Maryam_Rajavi_P در روز #اول_مهر درود می‌فرستم به دانش‌آموزان و دانشجویان دلیری که در قیام‌ها پیشتاز بودند #ایران… https://t.co/UifGVlWfiO
Maryam_Rajavi_P در حالی‌که به اعتراف سركردگان رژیم فراگیری #کرونا تمامی كشور را در وضعیت قرمز قرار داده خامنه‌ای كم‌ترین كمكی از هز… https://t.co/2SeJuV93WU
Maryam_Rajavi_P اعتراف وزیر کشور در مورد شیوع #کرونا در زندان‌ها اعتراف به جنایت علیه بشریت است که مسئول مستقیم آن خامنه‌ای، روحانی… https://t.co/hmI9aougkk
Maryam_Rajavi_P حرف ما این است:‌ #حقوق‌_بشر برای تمام مردم ایران، تحریم همه‌جانبه دیکتاتوری مذهبی و به ‌رسمیت‌ شناختن مقاومت مردم… https://t.co/wdHtR4ihPl
Maryam_Rajavi_P در آستانه تشکیل اجلاس مجمع عمومی ملل‌متحد، من می‌خواهم از جانب مقاومت و مردم #ایران توجه همه دولت‌ها و مجامع بین‌ال… https://t.co/bhDxTEfD1K

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند