مراسم برزگداشت شهيد قيام ندا آقا سلطان

18 تیر 1388

هر شب ستارهاي به زمين ميكشند و باز             
انبوه تر به بامِ فلك، اختريم ما
گر ميكِشيم درد صبوري و خامُشيم                    
ليكن چو طبلِ صاعقه و تندريم ما
از بس كه داغ و سوخته از آه سينه ايم                 
آتشفشاني از گدازه و از آذريم ما

سلام به نداي شهيد كه امروز جهانيان او را فرشته آزادي ناميده‌اند.
و مي‌گويند كه ندا مظهر بيشماراني است
 كه در سراسر ايران در راه آزادي  جان مي‌بازند
 يا مجروح و اسير مي‌شوند.
و سلام بر چشمان باز ندا  كه بسياري وجدانهاي خفته را شرمسار كرد. بستگانش گفته‌اند كه او طرفدار كانديداهاي انتخابات رژيم ولايت فقيه نبود، بلكه خواهان آزادي براي مردم ميهنش بود..
 و بارها مي‌گفت حتي اگر گلوله به قلبش اصابت كند، باز در همين راه قدم برخواهد داشت.
اين گفتة ندا، زبان حال همه دختران و پسران از جان گذشته،  براي آزادي است كه اين روزها در تهران و شهرهاي سراسر ايران به رويارويي با پاسداران خامنه‌اي مي‌شتابند.
تا امروز نزديك به 200 نفر از اين جوانان فداكار و مصمم بر اثر گلوله‌ها يا دشنه‌هاي جانيانِ تحت امر خامنه‌اي،  جان باخته‌اند. البته همراه با هزاران مجروح و هزاران اسير.
 اكنون در اينجا جمع شده ايم تا همراه با هموطنانمان در سراسر ايران و جهان، شب هفت نداي شهيد و ساير شهدا را گرامي بداريم.
خامنه‌اي با يك رديف دژخيم و دشنه به دست، همچون مرتضوي و شريعتمداري و  جعفري، به جنگ با آزادي آمده است.
و مردم ايران با ندا و نداهايشان يعني گلهاي سرخ جامعه و تاريخِ ايران،  به مقاومت و پايداري برخاسته‌اند‌.
و ترديدي نيست كه همين گلهاي سرخ و همين فرشته‌هاي آزادي و بي‌شمار اشرفي‌ها و اشرف نشان‌ها هستند كه سرانجام پيروز مي‌شوند.
اين حكم تاريخ و منطق آزادي  و مشيت خداست.
شايد شنيده باشيد كه كانديداي انتخابات رياست جمهوري آمريكا و سناتور كنوني گفته است: ندا با چشم باز جان باخت و شرم بر ما كه با چشم‌هاي بسته زندگي مي‌كنيم.
اميدواريم كه چنين اذعانها و صداهايي در جهان غرب هرچه بيشتر شود و تراژدي بستن چشم‌ها به اين همه شقاوت فاشيسم مذهبي عليه مردم ايران خاتمه يابد.
بگذاريد سوال كنم، از دولتهايي كه در بحبوحة  كشتار جوانان ايران در خيابانها از استمالت از آدمكشان حاكم دل نمي‌كنند
 از كساني كه گفتگو با اين رژيم را تصميم استراتژيك خود معرفي مي‌كنند.
 بله از آنها مي‌پرسم كه چقدر بايد در خيابانها و شكنجه‌گاهها خون ريخته شود تا  وجدان شما بيدار شود؟
اما بدانيد، دوراني كه مماشات‌گران هر خطا و خيانتي عليه مردم ايران مرتكب شوند و دهها سال بعد از آن معذرت بخواهند، سپري شده است.
مردم ايران و مقاومتشان آنها را وادار به كنار گذاشتن اين سياست عقب‌مانده مي‌كنند!
بله، ما خواهان حمايت دولتهاي غربي از ابطال انتخابات هستيم.
ما خواهان برگزاري انتخابات با نظارت ملل متحد و ارجاع پروندة تروريسم و نقض حقوق بشر رژيم به شوراي امنيت هستيم.
طوفان قيامهاي ده روز گذشته اوضاع ايران را  از يك نقطه عطف سرنوشت ساز، عبور داده است.
اعم از اين كه خامنه‌اي به سركوب بيشتر رو بياورد، يا به هر تقلا و دسيسه‌يي دست بزند، در هر حال، نه ديگر رژيم حاكم مي‌تواند، بي‌ثباتي بنيادي خود را چاره‌جويي كند، نه جوشش جامعه ايران براي كسب آزادي فروكش خواهد كرد.
زمين و زمان، به زيان ولايت فقيه خون‌آشام به حركت در آمده است و اوضاع ديگر به عقب باز نخواهد گشت.
زيرا زنان و جوانان شجاع ايران كه به خيابانها آمده‌اند، تا به دست آوردن آزادي از پا نخواهند نشست.
زيرا مقاومت اوج يافتة جامعة  ايران، ديگر يك حكومت مرتجع سفاك را نمي‌پذيرد.
عموم هموطنانم را فرا مي‌خوانم، كه فعالانه به ياري قيام كنندگان برخيزند.
مفهوم خون ندا و همه خون‌هاي پرارزشي كه در اين ده روزه توسط خامنه‌اي بر زمين ريخته شد و مفهوم همه جراحتها و سركوب‌ها و اهانتهايي كه هموطنان ما تحمل كردند، اين است كه جامعه ايران آمادگي عظيمي براي تغيير دمكراتيك دارد.
بله مفهوم اين خونهاي پاك اين است كه رژيم ولايت فقيه به طور قطع و يقين رفتني است. و اين مقاومت و قيام مردم ايران است كه سرنوشت و آزادي و آينده را مي‌سازد.

سلام بر نداي شهيد
سلام بر همه شهيدان
زنده باد آزادي