اجلاس پارلماني در فنلاند در همبستگي با قيام سراسري و اشرف

22 اسفند 1388

در اجلاسي كه  به دعوت گروه حقوق بشر پارلمان فنلاند با حضور خانم مريم رجوي در پارلمان فنلاند برگزار گرديد، بيانيه حمايت اكثريت پارلمان اين كشور از قيام مردم ايران و حقوق مجاهدان اشرف اعلام شد.
كتاب حاوي بيانيه هاي امضا شده توسط نمايندگان پارلمان فنلاند، توسط آقاي كيمو ساسي، رييس كميته قانون اساسي پارلمان فنلاند به مريم رجوي تقديم شد.
 بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان فنلاند در حمايت از قيام مردم ايران و مجاهدان اشرف، توسط بيش از صد تن از نمايندگان پارلمان فنلاند  از جمله توسط شش تن از روساي كميته ها، يازده تن از معاونان كميته‌هاي پارلمان و رهبران يا معاونان فراكسيونهاي مختلف امضا شده است.
در جلسه پارلماني كه به دعوت گروه حقوق بشر پارلمان فنلاند و با حضور بيش از صد تن از نمايندگان پارلمان و مشاوران آنها و رهبران احزاب و شخصيتهاي سياسي اين كشور تشكيل شد، مريم رجوي سخنراني كرد.

در اين جلسه نمايندگان تمامي احزاب سياسي فنلاند شامل حزب ائتلاف ملي، حزب سنتر، حزب سوسيال دمكرات و اتحاد چپ‌ها، حزب سبزها، حزب  سوئدي‌ها و حزب دمكرات مسيحي شركت و به نمايندگي از سوي احزاب خود، نقض حقوق بشر در ايران را محكوم نموده و حمايت خود با مقاومت مردم ايران و مجاهدان شهر اشرف را اعلام كردند.
در اين اجلاس رئيس كميتة قانون اساسي پارلمان فنلاند آقاي كيموساسي تشكيل كميته پارلماني فنلاندي  براي آزادي ايران را اعلام كرد. اين كميته كه متشكل از نمايندگان پارلمان فنلاند از احزاب مختلف سياسي است، در بيانيه‌يي هدفهاي خود را به اين شرح اعلام نمود: افشا و  محكوميت موارد نقض حقوق بشر در ايران، مبارزه براي آزادي همة زندانيان سياسي و متوقف كردن اعدامها در ايران، پيگيري تحريمهاي مؤثر نفتي عليه رژيم از سوي اتحاديه اروپا و شوراي امنيت ملل متحد، حمايت از راه حل سوم ارائه شده از طرف مريم رجوي براي تغيير دمكراتيك در  ايران و  دفاع از حقوق ساكنان اشرف 
 
مريم رجوي در  جلسه‌ استماع گروه حقوق بشر پارلمان فنلاند كه به رياست آقاي كانتولا رييس اين گروه تشكيل شد شركت نمود و نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران را تشريح نمود.
آقاي ايلكا كانتولا رئيس گروه حقوق بشر كه رياست اين جلسه استماع را برعهده داشت، گفت: وضعيت حقوق بشر ايران و شرائط ساكنان اشرف براي ما بسيار نگران كننده است.
آقاي كانتولا گفت در قبال يك ديكتاتوري كه به  دنبال كسب بمب اتمي است، من با خانم رجوي موافقم كه بهترين پاسخ دمكراسي است. به خصوص كه رژيم ايران متكي بر مذهب است و خطرات زيادي براي جامعه بين المللي دارد.
 
متن بيانيه اكثريت پارلمان فنلاند درحمايت از قيام مردم ايران و مجاهدان اشرف بدين قرار است:
 


بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان فنلاند

نمايندگان پارلمانهاي كشورهاي اروپايي كشتار بيرحمانه و دستگيريهاي گستردة مردم و جوانان ايران توسط رژيم ملايان را محكوم كرده‌اند.
ما قيام مردم شجاع ايران براي دستيابي به دموكراسي و حقوق بشر را تحسين مي‌كنيم. مردم ايران خواهان پايان ديكتاتوري و تغيير دموكراتيك در كشورشان هستند.
آخوندهاي حاكم برايران مي‌خواهند با سركوب وحشيانه اپوزيسيون ايران در داخل و خارج از كشور به ديكتاتوري خونريز خود ادامه دهند.
ما بسيار نگران وضعيت 3400 عضو اپوزيسيون ايراني مستقر دركمپ اشرف در عراق هستيم.
 رژيم ايران تلاش مي كند از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. حمله مرگبار نيروهاي عراقي به كمپ اشرف در 28 و 29 ژوييه 11 كشته و500 زخمي و 36 گروگان از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون به جاي گذاشت.
گروگانهاي بي گناه تنها بعد از يك كارزار گسترده جهاني و بعد از 72 روز اعتصاب غذا در حالي كه در آستانه مرگ قرار داشتند, آزاد شدند.
عفو بين الملل، فدراسيون جهاني حقوق بشر، سازمان جهاني عليه شكنجه و ديده بان حقوق بشر، اسقف اعظم كانتربري، طي بيانيه هاي متعدد ضمن محكوم كردن اين حمله، نگراني خود را در مورد وضعيت ساكنان اشرف ابراز داشته اند.
 قطعنامه 24 آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح ميكند كه ساكنان اشرف، افراد حفاظت شده در چارچوب كنوانسيون4ژنو هستند و دولت عراق بايد به حقوق آنها احترام بگذارد و از اخراج آنها يا جابجايي اجباري آنها در داخل عراق خودداري كند و به محاصره آنان پايان دهد.
ما ضمن اعلام همبستگي با ساكنان اشرف و خانواده هاي آنها، حمايت خود را از خواسته آنها اعلام مي كنيم  و از رئيس جمهور و دولت فنلاند ميخواهيم در هماهنگي با سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولت آمريكا، به طور خاص براي تحقق فوري موارد زير تلاش كند.
ـ تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايي اجباري توسط نيروهاي آمريكايي،
ـ به عهده گرفتن حفاظت ساكنان اشرف توسط ملل متحد.
ـ التزام دولت عراق به قطعنامه 24 آوريل 2009 پارلمان اروپا و تصريح بر حق ساكنان اشرف در برخورداري از حقوق و حفاظتهاي بنيادين كنوانسيون چهارم ژنو.
امضا كنندگان بيانيه همچنين از دولت عراق ميخواهند، به مواد فوق كه منطبق با موازين حقوق بين الملل و حقوق انساندوستانه و حقوق بشر بين المللي است، احترام بگذارد و آنها را به اجرا در آورد، چيزي كه اعتبار و حيثيت عراق به عنوان يك دولت مستقل و دمكراتيك را -كه متاسفانه زير علامت سوال رفته- احياء ميكند و ارتقاء مي دهد.
 
در اجلاس پارلماني در هلسينكي كه بدعوت گروه حقوق بشر پارلمان برگزار شد نمايندگان مجلس فنلاند حمايت خود را از قيام مردم شجاع ايران و مجاهدان اشرف اعلام كردند.