ديدار با نايب رئيس پارلمان اروپا آقاي ويدال كوادراس

11 آبان 1389روز گذشته دكتر آلخو ويدال كوادراس،نايب رييس پارلمان اروپا و پرزيدنت كميته بين المللي در جستجوي عدالت، با رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خانم مريم رجوي در مقر اقامتش در اور سور اواز ديدار نمود تا ضمن اطلاع از آخرين تحولات و گفتگو با ساكنان اشرف، تدابير و اقدامات فوري براي مقابله با توطئه هاي رژيم آخوندي عليه ساكنان اشرف را در سطح اروپايي و بين المللي مورد بررسي قرار دهد. كميته بين المللي در جستجوي عدالت كه در برگيرنده 4000 پارلمانتر از 35 كشور جهان است در پايان اين ديدار
اطلاعيه اي صادر نمود كه توجه شما را به متن آن جلب ميكنيم:

روز دوشنبه اول نوامبر 2010 دكتر آلخو ويدال-كوآدراس نايب رئيس پارلمان اروپا و رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت كه 4000 پارلمانتر در سراسر جهان را در بر ميگيرد، در مقر شوراي ملي مقاومت ايران در شمال پاريس حضور يافت و ضمن ديدار با مريم رجوي رئيس جمهور متنخب شوراي ملي مقاومت ايران, پيرامون وضعيت در اشرف، محل استقرار 3،400 تن از اعضاي مجاهدين خلق ايران، و چگونگي تامين حفاظت و حقوق ساكنان اشرف به بحث و گفتگو پرداخت.
در جريان اين ديدار، نايب رييس پارلمان اروپا  در تماس با ساكنان اشرف، با آنان به گفتگو پرداخت تا شخصاُ از آخرين وضعيت در اشرف مطلع شود. شماري از نمايندگان آنان و مسئولان اشرف از دكتر ويدال كوادراس و همكارانش در پارلمان اروپا بخاطر توجه ويژه اي كه نسبت به اشرف مبذول ميدارند تشكر كرده و در زمينه هاي مختلف آخرين وضعيت را به او گزارش كردند. در اين گزارشها تهديدات جدي حفاظتي كه از سوي نيروهاي عراقي متوجه ساكنان اشرف مي باشد، حملات نيروهاي عراقي در ماه اكتبر امسال كه 28 مجروح در ميان ساكنان بجاي گذاشت، محاصرة ظالمانه 2 ساله ، شكنجه رواني ساكنان توسط مأموران اعزامي وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس با 100 بلندگو كه 10 ماه است ادامه دارد و كارشكني هاي مستمر در دسترسي به خدمات پزشكي و عوارض جبران ناپذير آن براي بيماران مورد بحث قرار گرفت. دو تن از ساكنان اشرف كه فرزند دو زنداني سياسي هستند و پدر يكي از آنها به اعدام محكوم شده، سركوب وحشيانه خانواده هاي اشرفي ها و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران را با دكتر ويدال كوادراس  در ميان گذاشتند.
نايب رئيس پارلمان اروپا در اين تماس گفت: همه اين محدوديتها و تعرضات و حملات به خواست رژيم ايران و بدستور مالكي صورت ميگيرد و نشان ميدهد اين رژيم تا چه اندازه از سازمان مجاهدين خلق ايران و كمپ اشرف وحشت دارد. اين در حاليست كه آنها هيچ سلاحي ندارند و در محاصره مطلق بسر مي برند. اين مبين پايگاه و ريشه گسترده اين جنبش در جامعه ايران است. اين وجه ديگري از همان حقيقت است كه در تابستان گذشته جهانيان در شمال پاريس شاهد آن بودند كه چگونه انبوه ايرانيان مقيم خارج در حمايت از همين مقاومت و اشرف گرد آمده بودند. اقدامات جنايتكارانه رژيم ايران عليه اشرف نيز آن روي سكة جناياتي است كه در ايران و در زندانها عليه عموم مردم ايران و بويژه خانواده اشرفي ها مي كنند.
دكتر ويدال-كوآدراس با يادآوري قطعنامه 24 آوريل 2009 پارلمان اروپا در باره اشرف گفت: ترديدي نيست كه آنچه عليه ساكنان اشرف انجام ميشود، نقض همه موازين و كنوانسيونهاي بين المللي است و در عداد جنايت عليه بشريت بحساب مي آيد. وي افزود: همچنانكه بسياري از حقوقدانان بين المللي و نهادهاي حقوق بشري اعلام كرده اند، اعزام ماموران به ورودي و ضلع جنوبي اشرف با 100 بلندگو و تهديد مستمر ساكنان به مرگ و اخراج و استرداد و سوزاندن، از مصاديق بارز شكنجه رواني است و مالكي و مسئولاني كه دستورات وي را اجرا مي كنند، مي بايست مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند.
دكتر ويدال-كوآدراس بر مسئوليت آمريكا در حفاظت از اشرف تأكيد كرده و گفت: آنان افراد حفاظت شده در چارچوب كنوانسيون چهارم ژنو هستند و آمريكا با تك تك آنها توافقنامه امضا كرده است كه تا تعيين تكليف نهايي حفاظت آنها را تضمين كند. بنابراين آمريكا ميبايست بارديگر نيروي نظامي خود را در اشرف مستقر سازد تا از وقوع يك فاجعه جديد انساني جلوگيري كند وگرنه هر آسيبي كه به ساكنان اشرف وارد شود آمريكا در آن مسئوليت خواهد داشت.
پرزيدنت كميته بين المللي در جستجوي عدالت، با يادآوري اينكه دادگاه ملي اسپانيا، يك پرونده تحقيق براي مقامات دولت عراق بخاطر وقايع خونبار ژوييه 2009 گشوده است، گفت: همه جناياتي كه پس از تاريخ ژوييه 2009 نيز عليه ساكنان اشرف اتفاق افتاده، منجمله شكنجه رواني كه هم اكنون جريان دارد، به پرونده اي كه در دادگاه اسپانيا جريان دارد افزوده خواهد شد. بنا به تشخيص دادگاه وقايع ژوييه گذشته نقض كنوانسيونهاي بين المللي و بطور مشخص كنوانسيون چهارم ژنو بوده و مسئولان آن بايد محاكمه و مجازات شوند.
نايب رييس پارلمان اروپا خطاب به 1000 زنان ساكن اشرف گفت: اهانتهاي تهوع آور ماموران رژيم  به آنان براي پارلمان اروپا و براي هيچ انسان شرافتمندي قابل تحمل نيست و نشان ميدهد رژيم زن ستيز آخوندها تا چه اندازه از زنان مقاوم اشرف وحشت دارد. زناني كه در جهان ما از برجسته ترين مظاهر مقاومت و صلابت هستند و نشان داده اند بخوبي پتانسيل رهبري يك جامعه دمكراتيك، مدرن و پيشرفته را دارند.
آقاي ويدال افزود: همة ما در پارلمان اروپا و در كميته بين المللي عدالت نگران وضعيت ساكنان اشرف هستيم و مسئوليت سنگيني داريم كه از حقوق  آنان دفاع كنيم بخصوص كه قطعنامه 24 آوريل 2009 پارلمان اروپا براي ما الزام آور است، اما تعهد ما به ساكنان اشرف فراتر از وظايف حقوقي و سياسي مشخص، يك وظيفه انساني و تاريخي است. زيرا اشرف در جبهه مقدم مبارزه با بنيادگرايي و دفاع از دمكراسي و آزادي در منطقه قرار دارد. دفاع از رزم آوران صديق آزادي و حمايت از دمكراسي در ايران, دفاع از هويت انساني خودمان و حمايت از دمكراسي و حقوق بشر در تمامي جهان است.
كميته بين المللي در جستجوي عدالت
2 نوامبر 2010