سمپوزيوم بين المللي حقوقدانان در حمايت از اشرف

10 آذر 1389

بروكسل ـ سمپوزيوم بين المللي حقوقدانان در حمايت از اشرف، با حضور مريم رجوي در بروكسل مقر اتحاديه اروپا برگزار شد.
در اين سمپوزيوم برجسته ترين حقوق دانان بين المللي  از آمريكا و اروپا سخنراني كردند و نظريات حقوقي خود را در مورد موقعيت حقوقي مجاهدان اشرف و وظايف جامعه بين المللي، بويژه مسئوليتهاي اخص دولت آمريكا و سازمان ملل متحد  در حفاظت از اشرف و اجراي كنوانسيونهاي بين المللي ارائه دادند.متخصصان ارشد حقوق بين الملل بر موقعيت حقوقي مجاهدان اشرف بعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو تاكيد كردند  و انتقال حفاظت اشرف به دولت مالكي را نقض تعهدات آمريكا دانستند.

در اين سمپوزيوم كه روز پنجشنبه در بروكسل برگزار گرديد، مريم رجوي با ايراد سخناني از تلاشهاي حقوق دانان براي دفاع از حقوق مجاهدان اشرف به مثابة تلاشهاي ارزنده در حمايت از مقاومت مردم ايران براي نيل به آزادي و حقوق بشر كه در عين حال تلاشهايي در خدمت صلح و حاكميت قانون و عدالت در جامعه 
 بين المللي است، تقدير كرد.