ديدار با مسئولان كميتة فرانسوي براي ايران دمكراتيك

22 آذر 1389

مسئولان كميته فرانسوي براي ايران دمكراتيك با مريم رجوي در محل اقامت ايشان در اورسورواز ديدار كردند.
در اين ديدار آقايان؛ آلن ويوين، وزير پيشين دولت فرانسه  ـ سناتور ژان پير ميشل عضو سناي فرانسه و  فرانسوا كولكومبه قاضي و نماينده پيشين مجلس ملي فرانسه، مسئولان كميتة فرانسوي براي ايران دمكراتيك محدوديتها و اقدامات سركوبگرانه اي را كه بر اشرف تحميل ميشود را محكوم  كردند. آنها تاكيد كردند محاصرة اشرف از نظر لجستيك و محدوديتهاي غيرقابل پزشكي، شكنجه رواني ساكنان اشرف با 140بلندگو از 11ماه پيش، تهديدات حفاظتي عليه ساكنان اشرف،  انكار استاتو و موقعيت حقوقي آنها ممنوعيت ورود خانواده ها ، وكلا، پارلمانترها و فعالان حقوق بشر به اشرف ، فقدان امنيت قضايي، سلب هرگونه آزادي عمل و تحرك از ساكنان اشرف، رفتاري ضدانساني است و كميتة  فرانسوي براي ايران دمكراتيك از همة امكانات خود براي پايان دادن به اين وضعيت تاسف بار استفاده خواهد كرد.
در اين ديدار مريمرجوي ضمن تشكر  و قدرداني از تلاشهاي آقايان آلن ويوين، ژان پير ميشل و فرانسوا كولكومبه و همه اعضاي كميته فرانسوي كه وجدانهاي بيدار فرانسويان در دفاع از ارزشهاي دمكراتيك اين جمهوري را نمايندگي  ميكنند گفت: فعاليتهاي اين كميته، همچنان كه حمايت اكثريت مجلس و اكثريت سناتورها و 5000شهردار فرانسوي  بيانگر پيام قوي جامعه فرانسه به دولت اين كشور براي پشتيباني از خواسته هاييست كه حقوق اساسي ساكنان اشرف را تضمين كند.
در پي اين ديدار كميته فرانسوي براي ايران دمكراتيك كه از اعضاي سنا و مجلس ملي فرانسه و حقوقدانان و شخصيتهاي سياسي و مدافع حقوق بشر فرانسه تشكيل شده است. با صدور اطلاعيه اي  بر تعهد  خود براي ايستادن در كنار مردم ايران تا سرنگوني ديكتاتوري مذهبي و استقرار دمكراسي در ايران تاكيد كرد و از رياست جمهوري فرانسه خواست در راستاي تعهدات فرانسه براي ارتقاي حقوق بشر  از اين موارد حمايت كند.
ـ آمريكا طبق ماده 45 كنوانسيون چهارم ژنو  و كنوانسيون منع شكنجه و نان رفولمان و براساس توافق دوجانبه با ساكنان اشرف بايد به تعهدات خود عمل كرده و مسئوليت حفاظت اشرف را مجدداً برعهده بگيرد. هرگزندي كه به ساكنان اشرف برسد آمريكا در آن مسئوليتي روشن دارد.
ـ محاصره دوساله اشرف، بويژه محاصره پزشكي، شكنجه رواني 11ماهه، فوراً بايد لغو شود
ـ تيم ناظر يونامي بطور دائم بايد در اشرف مستقر شوند و نيروهاي آمريكايي مسئول تامين حفاظت اين ماموريتهاي ملل متحد هستند.
ـ نيروهاي عراقي كه عامل كشتار ساكنان هستند بايد  به خارج اشرف منتقل شوند  و اداره تاسيسات آب و برق كه توسط نيروهاي عراقي اشغال شده به ساكنان اشرف برگردانده شود.
ـ يونامي و كميسير عالي حقوق بشر ملل متحد رسماً محاصره و شكنجه رواني و محدوديتهاي پزشكي را محكوم و اعلام كنند ساكنان اشرف، افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو هستند و بايد از حقوق و حفاظتهاي بنيادين آن برخوردار باشند.
ـ دولت عراق بايد به حقوق ساكنان اشرف در چارچوب كنوانسيون چهارم ژنو اذعان كند و به تأمين اين حقوق متعهد شود.
ـ حفظ نامگذاري مجاهدين در ليست  وزاارتخارجه آمريكا بهانه اي در دست دولت عراق براي توجيه سركوب و افزايش فشار روي اشرف است. حال آنكه بر اساس حكم دادگاه فدرال واشنگتن در ژوييه 2010 و بر اساس فراخوان شمار كثيري از اعضاي كنگره آمريكا، اين نامگذاري بايستي همانند نامگذاري مشابه اي كه توسط نهادهاي قضايي اتحاديه اروپا باطل شد، ملغي گردد.