سخنراني در سناي ايتاليا

01 آبان 1387

آقاي رئيس،
اعضاي محترم مجلس سنا،
از ديدار با شما نمايندگان نهاد عالي دمكراسي و قانون ايتاليا،  بسيار خوشوقتم.
بيانيه اكثريت سناي ايتاليا، معرف درايت و احساس مسئوليت قانو‌ن گزاران عالي‌رتبه، در حمايت از صحيح‌ترين راه حل بحران ايران است.


اين بيانيه، جمع‌بندي اوضاع كنوني را  در اين عبارت خلاصه مي‌كند كه: «اگر جامعه جهاني نخواهد يك ايران اتمي و متجاوز را بپذيرد، يا به استقبال جنگ برود، تنها راه، كنار گذاشتن مماشات و حمايت از تغيير دمكراتيك به‌دست مردم و مقاومت ايران است».
اكثريت سناي ايتاليا با اين بيانيه، به جنبش گسترده‌يي در سراسر اروپا مي‌پيوندند، كه مماشات با استبداد مذهبي را مردود مي‌شمارد و راه حل عملي براي مهار خطر اتمي رژيم و تروريسم آن ارائه مي‌كند.
ولي مشكل چيست؟
مشكل در فرار دولت هاي اروپايي از ديدن واقعيت هاي ايران است.
دولت هاي اروپايي بايد سه واقعيت را برسميت بشناسند
1. سياست اروپا در قبال ايران شكست خورده است.
2. رژيم ملاها برخلاف تبليغاتش, بسيار شكننده است
3. مقاومت ايران توان ايجاد تغيير در ايران را دارد.
اروپا بايد اين واقعيت را برسميت بشناسد كه مماشات ، نه راه مهار رژيم است, نه راه تغيير رفتار رژيم و نه راه پرهيز از جنگ.
اين رژيم متكي است بر اصل ولايت مطلقه فقيه.
ظرفيت رفرم ندارد.
راي مردم در مقابل نظرات ولي فقيه پشيزي ارزش ندارد .
نمايش هاي انتخاباتي ابزاري براي تحكيم سلطه ولي فقيه است.
و مدره هاي موهوم حتي نمي‌توانند كانديد شوند. چه رسد به انتخاب
زن ستيزي ، ذاتي اين رژيم و وسيله اي براي انقياد كل جامعه مي باشد.
 صدوربنيادگرايي و تروريسم و تلاش براي كسب سلاح اتمي نياز رژيم براي بقاست.
ملايان تلاش خود را براي توليد بمب اتمي و رساندن برد موشكهايشان به اروپا سرعت بخشيده‌اند.

من با اظهارات اخير آقاي نخست وزير ايتاليا موافقم كه گفت: «تهديدهاي احمدي‌نژاد اگرچه ممكن است جنبه تبليغاتي داشته باشد، اما بايد نسبت به آن حساس بود. زيرا آدولف هيتلر نيز،  همين طور به نظر مي‌رسيد»،
تهديدهاي رژيم بايد جدي گرفته شود. ولي اين به معناي قدرتمند بودن آن نيست. رژيم ايران و حاميان آن مي خواهند با ترويج اين تلقي، هژموني ملاها در منطقه به‌رسميت شناخته شود.
تئوري ثبات رژيم يك فريب بزرگ است.  پيشروي رژيم، ناشي از سياست ضعيف غرب   و مشخصا اروپا در قبال رژيم است.
ضعف رژيم را در ترس و وحشت آن،  از مقاومت مي توان مشاهده كرد.
راستي چرا ملايان در مراودات خود با ساير كشورها  خواستار اعمال فشار به مقاومت مي‌شوند؟
چرا در مذاكرات اتمي،  خواستار نگه داشتن برچسب به مقاومت مي‌شوند؟

تغيير درايران در دسترس است. ولي نه از راه مماشات.
روشن است كه هيچ كس خواستار مداخله نظامي خارجي و تكرار تجربة عراق در ايران نيست.
ميخواهم اينجا تاكيد كنم - مردم ايران و مقاومت سازمان‌يافته آنها  مي توانند تغيير دمكراتيك  را محقق  كنند.

مقاومت ايران ائتلافي از جريانها و احزاب مختلف سياسي است.
اصول بنيادين مقاومت عبارتند از: سرنگوني استبداد مذهبي، اعتقاد به جدايي دين و دولت و تشكيل يك جمهوري.
اين مقاومت يك پارلمان در تبعيد، متشكل از نمايندگان اقشار مختلف است.
شبكه اجتماعي مقاومت هر سال تعداد زيادي از تظاهرات دانشجويان، معلمان و كارگران را سازمان مي‌دهد. در 28 ژوئن گذشته، هفتاد هزار نفر با شركت در ميتينگ مقاومت در پاريس از راه حل آن حمايت كردند.
اين مقاومت به اعتبار نيروي محوري اش مجاهدين، كه به اسلام بردبار معتقد است، آنتي تز مؤثر در قبال بنيادگرايان است  و از حمايت گسترده در ميان مسلمانان از جمله شيعيان عراق برخوردار است.

اجازه بدهيد ديدگاهها و مواضع اين مقاومت را به اختصار به آگاهي‌تان برسانم:
1 ـ ما براي يك ايران دمكراتيك، براساس جدايي دين و دولت، و يك كشور كثرت گرا، صلح دوست و غير اتمي مبارزه مي‌كنيم.
2ـ ما پيوسته خواهان برگزاري انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بوده و هستيم.  اين مقاومت مستمراً تروريسم و خشونت  را محكوم كرده و مي‌كند
3ـ  ما به لغو حكم اعدام در ايران آزاد شده از سركوب ملايان متعهديم.
4ـ در ايران فردا،   زنان از حقوق متساوي با مردان برخوردار خواهند بود  و از جمله در رهبري سياسي مشاركت برابر خواهند داشت.  هر زن در انتخاب پوشش خود آزاد است.
5ـ اقليتهاي مذهبي و قومي از حقوق برابر برخوردار خواهند بود. از نظر ما  قوانين شريعت آخوندي مردود است و حقوق مدني كه در ايران امروز نابود شده، بايد احيا شود و با اعلاميه جهاني حقوق بشر منطبق باشد.
6 ـ در ايران فردا، بازار آزاد، محترم شمرده مي‌شود.
پايبندي اين مقاومت به دمكراسي در تصميم‌گيري‌ها و روابط دروني و بيروني،‌ مهمترين عامل بقاي آن در برابر استبداد وحشي حاكم است. اين مقاومت متعهد است كه حداكثر شش ماه پس از سرنگوني ملايان، انتخابات آزاد براي مجلس مؤسسان و قانونگزاري برگزار كند.
8 ـ ما خواهان برقراري رابطه با همة كشورهاييم.  از روابط سياسي و اقتصادي با ايتاليا و ساير كشورهاي اروپا پس از سرنگوني ملايان استقبال مي‌كنيم.. 
دوستان عزيز!
در حالي كه يك نيروي تغيير وجود دارد، متأسفانه درج نام مجاهدين در ليست گروههاي تروريستي اتحادية اروپا، آن را به سود ملايان قفل كرده است.
اين نام‌گذاري ظالمانه، يك پيام‌‌‌‌ تشجيع كننده براي رژيم و دلسرد‌كننده براي مردم دارد: غرب مخالف‌ تغيير و در كنار‌ ملايان است.
ملايان با دستاويز قرار دادن اين برچسب، به توطئه عليه جان‌ 3500 عضو مجاهدين در شهر اشرف مي پردازند. مجمع‌ پارلماني شوراي اروپا ماه گذشته طي بيانيه اي ضمن تاكيد بر حقوق ساكنان اشرف تاكيد كرد ادامة حفاظت آنان توسط نيروي امريكا لازمة احترام به حقوق‌ انسان‌دوستانة بين المللي, حقوق بين الملل, اصل‌ نان رفولمان, كنوانسيون بر عليه شكنجه، و كنوانسيون‌ چهارم ژنو است.

دوستان عزيز!
ايتاليا امروز مي تواند يك نقش تاريخي ايفا كند:
خاتمه دادن همراهي اتحاديه اروپا با اپي سنتر بنيادگرايي و تروريسم و جنگ‌افروزي و همراهي آن با مردم ايران، و مسلمانان دمكرات خاورميانه.
اين است مسئوليت خطير و پيشتازانه و تاريخساز شما نمايندگان مردم ايتاليا و اروپا.
شما منتخبان شريف ايتاليا يك نقش كليدي در پيشبرد اين ابتكار بعهده داريد.

از همه شما متشكرم.