• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

كنفرانس بين‌المللي برلين

27 اسفند 1389

قيام مردم ايران، كمپ اشرف و گزينه هاي سياسي در قبال ايران
28اسفند 89ـ 19مارس2011

آقاي رئيس،حضار محترم!
سلام بر همة شما!
 در كوران قيام‌هاي ايران و قيامهاي كشورهاي منطقه تشكيل اين كنفرانس، ابتكار ارزنده‌يي است. از مبتكران  آن سپاسگزارم.
از بيانيه‌‌هاي نمايندگان  مجلس فدرال آلمان در حمايت از قيام مردم ايران و اشرف تقدير مي‌كنم.
دوستان عزيز!
درحاليكه توفان قيامها ديكتاتوريها را در سراسر منطقه به لرزه در آورده از 25 بهمن تا 25 اسفند در مدت فقط يك ماه مردم ايران در پنج‌رشته قيام بزرگ در تهران و چند شهر ديگر عليه رژيم ولايت فقيه بپا‌خاسته‌اند.
قيام‌هاي يكماه اخير سه پيام اساسي در بر دارد.
ـ اولين پيام آشكار شدن  دوبارة نارضايتي غيرقابل مهاري است كه در دل جامعة ايران انباشته شده است.
ـ دومين نتيجه‌گيري شكست خامنه‌اي است؛ هم در ممانعت از استمرار قيام‌ها هم در مهار بحران  موجود در رأس حكومت با حذف رفسنجاني در روزهاي اخير خامنه‌اي به خطرناك ترين جراحي اجتناب ناپذير دروني روي آورد.
سومين پيام‌ خواست عميق جامعة ايران به تغيير رژيم ولايت فقيه است. به همين دليل شعار مرگ بر خامنه‌اي شعار اصلي قيام‌ها شده است. قيام ايران با اين شعار تأكيد مي‌كند كه هدف اصلاح سياست‌هاي رژيم نيست.  هدف حذف تماميت ولايت فقيه است.
  اين اوضاع را چگونه بايد تفسير كرد؟
تفسير آن در يك جمله اين است: تغيير دمكراتيك در ايران اجتناب ناپذير شده است و آن بدست مردم و مقاومت ايران عملي است.
بنابhspace="15" vspace="15"راين بايد آيندة ايران را  مد نظر قرار دهيم.
بايد به اين سئوال پاسخ بدهيم كه براي آينده چه مي‌خواهيم و دربارة آن چه فكر مي‌كنيم؟

دوستان عزيز!
ـ بنظر ما پاسخ مسألة ايران و راه حل معضلات آن دمكراسي است.
دمكراسي يا حاكميت مردم براي ما يك اصل آرماني است.
در شروع حاكميت خميني ما تلاش كرديم روندي را بسازيم كه متضمن انتخابات واقعي است.
در نخستين انتخابات بيش از 140 كانديدا معرفي كرديم.
اما خميني با تقلب و دجاليت انتخابات را سرقت كرد.
در اولين انتخابات رياست جمهوري مانع شركت كانديداي اپوزيسيون شد. از آن تاريخ هيچ انتخابات آزادي در ايران صورت نگرفته است.
رهبر مقاومت مسعود رجوي در اين باره گفته است: «دعواي اصلي مردم ايران با رژيم خميني از روز اول بر سر اين بوده و هست كه حاكميت ملت و رأي مردم يا ولايت‌فقيه و حاكميت آخوندي؟ اين روح و عصارة مبارزة ما و ملت ما در 30 سال گذشته است».
 
از نظر من هيچ چيزي تعيين‌كننده‌تر از، انتخاب آزادانة مردم نيست.
وگرنه چه دست معجزه‌گري قادر است مصائب هولناك اقتصادي و اجتماعي امروز ايران را  برطرف كند؟
ما پاسخ را در مشاركت و مسئوليت‌پذيري يكايك مردم ايران مي‌دانيم كه شرط آن انتخاب آزادانة فرد فرد مردم است.
بگذاريد هر كس در آنچه به سرنوشت سياسي و اجتماعي‌اش مربوط است شريك و مداخله‌گر باشد.
حاكميت از آن مردم ايران است.
تا آنجا هم كه به مقاومت ايران برمي‌گردد تكرار مي‌كنم كه هدف ما كسب قدرت به هر قيمت نيست.
هدف ما برقراري آزادي و دمكراسي به هر قيمت است.
اگر دمكراسي در ايران برقرار شود و لازمه‌اش اين باشد كه ما هيچ چيزي به دست نياوريم از آن استقبال مي‌كنيم.
ما افتخار مي‌كنيم كه فداي انتخاب آزادانة مردم ايران باشيم. اين، بزرگترين رسالت ماست.
 

براي ايران فردا ما بر جميع آزاديهاي فردي، سياسي و اجتماعي تأكيد داريم.
آزادي بيان پوشش ازدواج طلاق و تشكيل احزاب سنديكاها رسانه‌ها و تظاهرات.
بگذاريد مردم از جبر و تحميل آزاد باشند. بگذاريد انتخاب آزاد انسان‌ها محترم شمرده شود.
ـ آنها يك جمهوري كثرت‌گرا مي‌خواهند.
ـ آنها مي‌خواهند همة مقام‌ها را رأي خودشان انتخاب كند.
ـ اين بربريت كه مردم را بخاطر شركت در تظاهرات به قتل مي‌رسانند بايد براي هميشه پايان يابد.
نه خدا نه مردم ايران اين حق را به كسي نداده‌اند كه مادام‌العمر بر سرنوشت يك كشور حاكم باشد.
ـ اين حق مردم است كه حكومتي را كه نمي‌خواهند تغيير دهند‌.

ـ موضوع اساسي ديگر حقوق بشر است. حقوق بشر سنگسار شدة ايران بايد احيا شود.
بله اين حق مردم ايران است كه از  تاريكي و خفقان رهايي يابند.
بساط حلق آويز و شكنجه و سنگسار و دست و پا بريدن بايد برچيده شود.
ـ ما از لغو حكم اعدام در ايران آزاد شدة فردا دفاع مي‌كنيم.
ـ اين است پاسخ ما به شقاوت و سنگدلي آخوندها.
ـ ايران مي‌تواند و بايد كشور حقوق بشر شود.


ـ لازمة دمكراسي هم‌چنين جدايي دين و دولت است.
در ايران فردا اصل آزادي مذاهب محترم شمرده ميشود.
در قوانين كشور هيچ دين و عقيده‌يي بر دين يا عقيدة ديگر امتيازي نخواهد داشت.
و سرانجام اينكه,اجبار در دين نفي شده و بر انتخاب آزادانه مردم تاكيد ميشود. آنچنانكه قران ميگويد: لااكراه في الدين

ـ اما در مورد مسألة زنان من قوياً معتقدم كه برابري ومشاركت زنان در رهبري لازمة دموكراسي تضمين دموكراسي و شرط ارتقاي مناسبات دموكراتيك است.
ـ زنان ايران البته خود بايد آزادكنندة خويشتن باشند.
اما ضروري است كه امكان آزادي انتخاب براي زنان فراهم شود.
ـ از اينرو تمام تبعيضها و ممنوعيتها و  آپارتايد جنسي
بايد برچيده شود و قتل و خشونت، عليه زنان يا قوانين زن ستيز همچون قانون حجاب اجباري جايي نخواهند داشت.
بله دمكراسي و رشد و توسعة جامعه ممكن است اما با تامين برابري زنان
 و شكست بنيادگرايي ممكن است اما به دست همين زنان.
در مورد جوانان؛
 ايران فردا محل شكوفايي نيروي خلاق آنان خواهد بود.
تبعيض و تحقير و ناديده انگاشتن جوانان ديگر جايي نخواهد داشت.
برخورداري برابر از تحصيلات عالي  و برخورداري از فرصتهاي برابر شغلي بايد براي نسل قيام و آزادي فراهم شود.


در مورد اقتصاد ايران بايد تأكيد كنم كه توسعة اقتصادي مؤكداً در گرو آزادي و انتخاب آزادانة مردم است.
رهايي جامعه از فقر و بيكاري و محروميت با آزادي و دمكراسي
ميسر است.
حفاظت از مردم در برابر فجايع طبيعي در قدم اول مستلزم دمكراسي است.
ـ بگذاريد مردم آزاد باشند.
ـ بگذاريد همگان از فرصت‌هاي برابر بهره‌مند شوند.
بله راه شكوفايي اقتصادي ايران باز هم صاحب اختيارشدن  فرد فرد مردم ايران است.
براي ايران  آزاد فردا ما هم‌چنين بر رفع ستم مضاعف از همة  تنوعات ملي وطنمان در چارچوب يكپارچگي تجزيهناپذير ايران تأكيد مي‌كنيم.
ـ در ايران فردا حق عادلانة خودمختاري مردم كردستان ايران به‌رسميت شناخته مي‌شود.
ـ و سرانجام اينكه ايران آزاد فردا يك كشور غيراتمي و در صلح با همة كشورهاي جهان خواهد بود.
در روزهاي اخير زلزله و سونامي و انفجار نيروگاه‌هاي اتمي فجايع تأثرانگيزي در ژاپن ايجاد كرد. از جانب مردم و مقاومت ايران با ملت ژاپن اظهار همدردي مي‌كنم. اما اين فجايع اثبات كرد كه برنامة اتمي مخفي و غيرقانوني رژيم ايران هزار بار بيشتر بر ضد جان و زندگي تمام جامعه است. ما ايران اتمي نمي‌خواهيم.

بر اساس برنامة شوراي ملي مقاومت پس از سرنگوني اين رژيم يك دولت موقت حداكثر به مدت شش ماه زمام امور را در دست خواهد گرفت.
وظيفة اصلي اين دولت برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان با همة تضمينها و نظارتهای ضروری است.
وظيفة مجلس مؤسسان تدوين قانون  اساسي جديد و ادارة امور كشور در دوران  انتقالي است.
ـ بله ما جامعه‌يي ميخواهيم كه آجر به آجر روابط دروني آن از انتخاب آزادانة آحاد مردم ساخته شده باشد. براي خلق اين ارزش و براي به پيروزي رساندن  آن تابحال 120 هزار تن از بهترين فرزندان  ايران جان خود را فدا كرده‌اند.

دوستان عزيز!
اكنون اهميت و صحت راه حل سوم يعني تغيير دمكراتيك  بيش از هر زمان  ديگر آشكار شده است.
اما اين تغيير چگونه عملي مي‌شود؟
اهرم آن مقاومت مردم ايران است. مقاومتي كه از پشتوانه اراده مردم براي به زير كشيدن ولايت فقيه برخوردار است
ـ يك مقاومت سازمان يافته با ريشه‌هاي عميق در دل جامعة ايران كه شايستگي خود را بعنوان  جايگزين رژيم نشان داده است.
ـ هواداران  اين مقاومت از جمله خانواده‌هاي يكصد و بيست هزار شهيد بعنوان يك لاية ناآرام مصمم و سازمان‌پذير در هر يك از قيام‌هاي دو سال اخير فعالانه نقش داشته‌اند.
ـ پايگاه اجتماعي اين مقاومت سبب دسترسي آن به نهان‌ترين اَسرار رژيم از جمله پروژه‌هاي اتمي و تروريستي آن شده‌اند.
ـ آخوندها همه‌روزه دشمني هيستريك خود را نسبت به مجاهدين ابراز مي‌كنند. زيرا خود را در برابر يك قشر وسيع اجتماعي مي‌بيند و نه صرفاً يك سازمان سياسي مخالف.
ـ تبلور اين مقاومت را در اشرف مي‌توان ديد.
اشرف سمبل مقاومت و پايداري و الهام‌بخش مبارزة جوانان ايران براي كسب آزادي است.
در چنين شرائطي ما رويكرد غرب را سرزنش مي‌كنيم كه عليه تغيير در ايران عمل مي‌كند.
مي‌دانيم كه در سالهاي گذشته نيز سه دولت پي‌درپي در آمريكا با ليست‌گذاري مجاهدين و اصرار بر حفظ آن، عملاً به بقاء رژيم كمك كرده‌اند.
ـ در دو سال اخير هم متأسفانه آمريكا به اين سياست مخرب ادامه داده است. چگونه؟
اولاً : دربحبوحة قيامهاي سال گذشته آمريكا با مذاكرة مستقيم با فرستادگان احمدي نژاد در ژنو به سود رژيم و به زيان قيام‌كنندگان عمل كرد.
ثانيا:  برچسب تروريسم عليه مجاهدين را حفظ كرد.
و ثالثا: حفاظت اشرف را به يك دولت دست‌نشاندة ولايت فقيه تحويل داد. آنهم با نقض تعهدات كتبي خود و با نقض قوانين بين‌المللي.
خامنه اي براي مهار قيام‌ها به سركوب اشرف نياز داشت و در چنين شرايط حساسي حفاظت آنجا بدست عوامل عراقي‌اش افتاد.
راستي چه هديه‌يي براي ملاها از اين بهتر؟
حالا به نتيجة اين سياست توجه كنيد:
ـ حملة ژوئية 2009 به اشرف با قتل يازده تن از ساكنان آن.
ـ حملات پي‌درپي ماههاي اخير كه از ماه اكتبر تا كنون 221 مجروح شامل 94 تن از زنان  اشرف برجاي گذاشته است.  و همچنين يك محاصرة ظالمانه.
براي توجيه همين خطاي بزرگ برخي ميگويند اشرف يك امر داخلي عراق است.
مي‌گويند نبايد حق حاكميت عراق را نقض نكرد.
در حاليكه سركوب اشرف فرمانش از بيت خامنه‌اي آمده و مجريانش نيز اجيرشدگان  او هستند.
ما ميپرسيم، آيا لغو محاصرة اشرف دخالت در امور عراق است؟
ـ آيا رعايت حاكميت عراق اينست كه بيماران بخاطر يك محاصرة پزشكي ضدانساني همچنان زجركش شوند؟
همين حالا در اشرف محاصره شده بيماري شماري از ساكنان به وخامت گراييده است. از جمله كاظم نعمت‌اللهي، سوده تقوايي، خليل پورشافع، اكبر  شفقت، مصطفي گنجه‌اي و الهام فردي‌پور.
آيا احترام به حاكميت عراق اين است كه بگذاريم اكيپ‌هاي وزارت اطلاعات رژيم با 240 بلندگو به شكنجة رواني مجاهدان اشرف ادامه دهند؟
خير! اگر عميق نگاه كنيم اين برچيدن سركوبگري ملاها در اشرف است كه سبب احترام به حاكميت دولت و ملت عراق مي‌شود.
همين چند روز پيش پارلمان اروپا طي قطعنامه اي اعلام كرد حق حاكميت و قوانين داخلي نمي‌توانند به عنوان سپري براي دولتها عمل كند و مانع از تحقيق در در باره پرونده حقوق بشر آنها گردد.
ما ايالات متحده را به ايفاي مسئوليت خود در از سرگيري حفاظت اشرف و ملل متحد را به استقرار دائمي هيأتي براي نظارت بر اشرف فرا مي‌خوانيم.
اين عيني‌ترين شاخص رابطة آمريكا با مردم ايران و مقاومت سازمان يافتة آن است.
اين موضوع دربارة برچسب بي‌اعتبار وزارت خارجه عليه مجاهدين نيز صدق مي‌كند.
رأي دادگاه استيناف واشنگتن در ژوييه 2010 مهم‌ترين فرصت را براي لغو اين نام‌گذاري فراهم كرد.
مگر امروز دولتمردان دو دهة گذشته اذعان نمي‌كنند كه اين برچسب ميراث شوم سياست اشتباه گذشته است؟
پس چرا همچنان ادامه دارد؟
چرا تعامل با خامنه‌اي و احمدي نژاد بايد به بهاي بستن راه تغيير در ايران انجام شود؟
حالا اين تحولات منطقه است كه مي‌گويد شما داريد زمان را به  سرعت از دست مي‌دهيد.
ما به همة  دولت‌هاي غرب مي‌گوييم به  اين سياست عقب‌مانده خاتمه دهيد.
كما اينكه ديگر نبايد شريان حياتي رژيم يعني درآمد ناشي از معاملات نفت و گاز را تأمين كنيد.
و ديگر نبايد به مراودات مخرب سرويس‌هاي اطلاعاتي خود با وزارت اطلاعات رژيم ادامه دهيد.
خوب است به آلمان اشاره كنم. متأسفانه در اين يك سال آلمان حتي از همراهي با تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ملايان سر باز زده است.
در سال 2010 كمپاني‌هاي آلماني بيش از سه هزار نوع كالا به ارزش نزديك به 4 ميليارد دلار  به شركت‌هايي فروخته‌اند كه عمدتاً تحت سلطة سپاه پاسداران است.
تأسف‌انگيز است كه آلمان حتي از دادن رأي مثبت به قطعنامه پرواز ممنوع براي حفاظت از شهروندان بي‌دفاع ليبي سرباز زد.
ما البته آلمان را به يك آلماني والاقدر به نام كائوك مي‌شناسيم كه در قرن گذشته به ياري رهبر جنبش آزاديخواهي مردم ايران ميرزا كوچك خان شتافت و جان خود را فدا كرد.
ما آلمان را به نمايندگان پارلمانش و به مدافعان حقوق‌بشر در اين كشور مي‌شناسيم كه بارها از مقاومت ايران حمايت كرده‌اند.
دوران  جديدي با انقلاب‌هاي شمال آفريقا و خاورميانه آغاز شده است.
اين فرصتي است تا دولت‌هاي غرب در سمت صحيح تاريخ قرار بگيرند.
اقدام شوراي امنيت ملل متحد در تصويب قطعنامه پرواز ممنوع در ليبي و مجاز شناختن تدابير ضروري براي حفاظت از شهروندان در اين كشور گام شايسته‌يي است.ديديم كه پيشاپيش خامنه‌اي در مخالفت با آن چه داد و فريادهايي به راه انداخت.
ابتكار جامعه جهاني براي حفاظت از شهروندان ليبي اخطاري به رژيم ولايت فقيه نيز محسوب مي‌شود كه هر روز در خيابان‌ها و زندان‌ها اعتراض‌هاي مردم بي‌دفاع را به خون مي‌كشد. از اين رو مردم و مقاومت ايران از اين تصميم استقبال مي‌كنند. تجربه قذافي نشان داد كه ديكتاتورها فقط زبان زور و قاطعيت را ميفهمند و بر اين اساس از همة دولت‌ها و مجامع بين‌المللي مي‌خواهم كه:
1 ـ با توقف خريد نفت از آخوند‌ها مشاركت در تأمين هزينة سركوب مردم ايران را متوقف كنند.
2 ـ ترتيبات ضروري براي صدور حكم جلب بين‌المللي خامنه‌اي به جرم جنايت عليه بشريت را فراهم.سازند.
3 ـ.  برچسب تروريسم از نام مجاهدين را حذف كرده و  مقاومت مردم ايران را به رسميت بشناسند.
4- براي برچيدن  بلندگوها از اطراف اشرف پايان دادن به شكنجة رواني ساكنان  اشرف خاتمة محاصرة ظالمانه آنها بخصوص محدوديت هاي جنايتكارانة پزشكي و بر عهده‌گرفتن حفاظت آن از سوي آمريكا و سازمان ملل ما خواهان اقدامات ضروري از جامعه بين المللي هستيم.
ـ
دوستان عزيز!
حضار گرامي!
در آخرين ساعت فردا نوروز خجسته حلول مي‌كند و بهار طبيعت آغاز مي‌شود.
پيشاپيش سال نو را به مردم ايران به اشرفيها و به همة زندانيان در ايران تبريك ميگويم.
با همين قطعيت كه بهار مي‌رسد بهار حقيقي ايران هم فراخواهد رسيد.
بهار حقوق بشر
بهار انتخاب آزادانة تمام مردم
بهار عدالت و فرصت‌هاي برابر
بهار بردباري  و همبستگي
و بهار دمكراسي
سلام بر بهاران آزادي ايران
سلام بر مردم ايران - از همه شما متشكرم

توئيتر

Maryam_Rajavi_P مسئول اوجگیری مجدد #کرونا در #ایران و روند فزاینده قربانیان آن رژیم ضدبشری آخوندی است که به چیزی جز حفظ سلطه ننگین… https://t.co/l1ON4mZ9n4
4hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P در حالی‌که رژیم آخوندی مردم #ایران را به کام #کرونا می‌فرستد، محیط‌زیست را نیز در معرض نابودی قرار داده است. روزهاس… https://t.co/sUYWRMcMRw
23hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P افزایش شگفت‌انگیز آمار قربانیان #كرونا و شیب صعودی بحران در بسیاری از استان‌ها تماماً ناشی از سیاست‌های ضدانسانی و… https://t.co/xIlJ51tzIq
Maryam_Rajavi_P باز کردن همه مساجد و پاساژها یک اقدام جنایتکارانه از سوی خامنه‌ای و روحانی است و نتیجه‌ای جز فرستادن بخش‌های وسیع‌ت… https://t.co/IpbWekPMga
Maryam_Rajavi_P برای حفظ رژیم، خامنه‌ای و روحانی به‌جای مقابله با #کرونا، به‌صورت تمام عیار به‌امنیت رژیم اولویت دادند #ایران https://t.co/zjD5rO47f3
Maryam_Rajavi_P مسئول اوجگیری مجدد #كرونا در #ایران و روند فزاینده قربانیان آن رژیم ضدبشری آخوندی است كه به چیزی جز حفظ سلطه ننگین… https://t.co/DDAWjc3CgV
Maryam_Rajavi_P سران رژیم بین هزینه کردن از ذخائر ارزی و سایر منابع مالی برای مهار فروپاشی اقتصادی، فرستادن مردم محروم و زحمتکش به‌… https://t.co/6ecsx4FciI
Maryam_Rajavi_P در قیام بزرگ آبان آخوندها به‌روشنی دیدند که در گرداب نابودی سقوط کرده‌اند و راهی برای خروج از موقعیت سرنگونی ندارند… https://t.co/4ftbUcKYlT

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند