كنفرانس مطبوعاتي در مجلس ايتاليا

02 مرداد 1387

ديدار از رم- مرداد 1387 ]

حضور در كنفرانس مطبوعاتي مجلس ايتاليا

رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت روز چهارشنبه دوم مرداد(23‌ژوئيه2008) در كنفرانسي در مجلس ايتاليا كه در سالن رسمي استامپا ـ محل اصلي برگزاري جلسات مطبوعاتي پارلمان و دولت‌ـ به‌ رياست آقاي كارلو چيچولي، نايب‌رئيس كميسيون امور اجتماعي مجلس تشكيل شده بود، شركت كرد. در اين كنفرانس شماري از نمايندگان مجلس از احزاب مختلف حضور داشته و طي آن بيانيه اكثريت نمايندگان در حمايت از مقاومت ايران اعلام شد.

خانم مريم رجوي در اين جلسه به مردم و مجلس ايتاليا درود فرستاد و گفت: قبل از هر چيز بايد از اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا تشكركنم. آنها در بيانيه شجاعانه خود باروشن‌بيني، بر خطر رژيم آخوندها به عنوان بزرگترين معضل جهان انگشت گذاشته‌اند و از مقاومت ايران به عنوان «راه‌حل» اين مشكل حمايت كرده‌اند:

متن كنفرانس خبري:

خانم‌ها، آقايان
دوستان عزيز, آقاي رييس
از حضور در خانة مردم ايتاليا و شهر رم با جايگاه تاريخي و همه زيباييهايش بسيار خوشوقتم.
از جانب هموطنانم به عموم مردم ايتاليا درود مي‌فرستم.
قبل ازهرچيز مايلم از اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا كه بيانيه شجاعانه آنها امروز اعلام شد, تشكر كنم. آنها بر خطر رژيم ملاها به عنوان بزرگترين معضل جهان انگشت گذاشته اند و از مقاومت ايران به عنوان « راه حل»  اين مشكل حمايت كرده اند.

 

من به اين جا آمده ام تا بر چند مسأله كليدي حول همين موضوع تأكيد كنم :
1- امروز خاورميانه در يك وضعيت انفجاري است كه صلح و امنيت جهان را تهديد مي كند. منشأ اين بحران ديكتاتوري آخوندهاست و سياست مماشات با رژيمي كه منشأبحران وكانون صدور تروريسم و بنيادگرايي است, هرگز به نتيجه يي نمي رسد. شكست مذاكرات اتمي نوزدهم ژوئيه در ژنو، اين واقعيت را بار ديگر ثابت كرد.
2-   سياست درست درمقابل اين رژيم قاطعيت است. معادله«يا مماشات يا جنگ» فريب است,يك راه حل سوم دردسترس است : تغيير دموكراتيك در ايران به دست مردم ومقاومت ايران. اين, تنها راه اجتناب ازجنگ است.
3-  مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنها مي توانند تغييررا محقق  كنند. اين مقاومت با پايگاه گسترده اجتماعي اش در ايران، با 120هزار شهيد راه آزادي، با انبوه هواداراني كه حاضرند براي تغيير در ايران بيشترين بها را بپردازند، با سازمان گسترده در جامعه ايرانيان خارج، با دسترسي به سري ترين اسرار رژيم ايران، با طرحها و برنامه هاي مشخص براي آينده، امكانات ضروري براي تغيير را در اختيار دارد. بيش از 5هزار حركت اعتراضي در يكسال گذشته عليرغم سركوب و موج اعدامها, گواه آن است كه مردم ايران خواهان تغيير هستند
4- ما پيوسته خواهان برگزاري انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بوده و هستيم.ما براي يك ايران دمكراتيك، سكولار، صلح دوست و غير اتمي مبارزه ميكنيم كه در آن اقليتهاي مذهبي و قومي از حقوق برابر بر خوردار خواهند بود و از شكنجه و اعدام خبري نخواهد بود. ما از بازار آزاد و بازگشت سرمايه ها و متخصصيني كه مجبور به ترك ايران شده اند حمايت ميكنيم. 
5- زنان از حقوق متساوي با مردان برخودار خواهند بود و از جمله در رهبري سياسي مشاركت برابر خواهند داشت. هر زن در انتخاب پوشش خود آزاد است. از نظر ما  قوانين شريعت آخوندي مردود است و حقوق مدني كه در ايران امروز نابود شده بايد احيا شود و با اعلاميه جهاني حقوق بشر منطبق باشد.
6- ما خواهان برقراري رابطه با همه كشورهاييم. از روابط سياسي و اقتصادي با ايتاليا و ساير كشورهاي اروپا پس از سرنگوني ملايان استقبال مي‌كنيم.
7-  برچسب تروريستي همه تواناييها مقاومت را به بند كشيده و از تحقق اين چشم اندازها ممانعت كرده است.در حالي كه مقاومت ايران مستمراً تروريسم را محكوم كرده و خود قرباني اصلي تروريسم دولتي و افشاگر آن بوده است.. به اين ترتيب وقتي اكثريت مجلس ايتاليا به حذف اين برچسب ظالمانه فراميخوانند، به معادله تغيير در ايران براي جلوگيري از جنگ و بحران پاسخ داده اند.
8- ما اتحاديه اروپا را فرا مي‌خوانيم با حذف اين برچسب ظالمانه جهان را بيش از اين از مهمترين اهرم تغيير در ايران و از مهمترين اهرم مبارزه با بنيادگرايي محروم نكنند.

خانمها, آقايان
دوستان عزيز,
مقاومت ايران از تأكيداتِ رهبران ايتاليا بر ضرورت مقابله با خطر دستيابي رژيم ايران به بمب اتمي استقبال مي كند. اين تأكيدات مردم ايران را  به شكل گيري يك سياست جديد اروپايي كه مماشات با ملايان را رد مي‌كند، اميدوار كرده است. و نشان ميدهد ايتاليا از موقعيتي برخوردار است كه ميتواند در اروپا نقش ويژه اي براي مقابله با باج‌خواهي ملايان ايفا كند.
در همين جا بايد از عكس العمل قاطع و يك پارچه مردم, پارلمان, دولت و نخست وزير ايتاليا, به هنگام سفر احمدي نژاد رييس جمهور جنايتكار رژيم آخوندي و حركت سمبليك شهرداري رم، در خاموش كردن چراغها،  صميمانه و عميقا تشكر كنم. اين همبستگي با مردم تحت سركوب ايران يك نه شايسته به تروريسم و بنيادگرايي بود.
هم‌چنين مايلم قدرداني و احترام خود را نسبت به واتيكان وپاپ اعظم بنديكت شانزدهم, بخاطر نپذيرفتن رئيس جمهور ملايان، ابراز كنم.
خامنه‌اي و احمدي نژاد نه مردم ايران را نمايندگي مي‌كنند و نه اسلام را.
پيام مردم ايران, همچنانكه پيام اسلام واقعي صلح, دمكراسي, همزيستي, و بردباري است.

دوستان گرامي
يك بار ديگر از مردم و مجلس ايتاليا و ازهمه شما تشكر مي‌كنم.