سخنراني در مجلس ملي فرانسه

26 تیر 1387

[  ديدار از مجلس ملي فرانسه - تير1387  ]

سخنراني به مناسبت بيانيه اكثريت  مجلس ملي فرانسه در حمايت از مقاومت ايران

مجلس فرانسه - به مناسبت بيانيه اكثريت  مجلس ملي فرانسه در حمايت از مقاومت ايران - پاريس ـ  16  ژوئيه2008آقاي رييس
آقاي نماينده برار
خانمها و آقايان پارلمانتر
خانم ها, آقايان,

از اينكه امروز در مجلس ملي فرانسه در ميان منتخبين مردم فرانسه هستم, بسيارخوشوقتم.
من همچنين خوش آمد مي گويم به نمايندگان محترم انگلستان كه در اينجا در كنار ما هستند.

آقاي رييس
قبل از هر چيز اجازه بدهيد از  شما تشكر كنم. از شما و از همه نمايندگان محترم بخاطر اين كتاب ارزشمند كه حاوي حمايت اكثريت پارلمان فرانسه از مقاومت مردم ايران براي استقرار دمكراسي و آزادي است تشكر ميكنم.
بيانيه اكثريت پارلمان فرانسه بدرستي بر نقض فزاينده حقوق بشر در ايران تاكيد مي كند.
اين بيانيه به سه موضوع گواهي مي دهد: نامشروع بودن رژيم ملاها, تهديدات رژيم براي صلح و امنيت جهاني و بالاخره راه حل اين بحران.
اين بيانيه مانيفستي است
براي ممانعت از مجهز شدن فاشيسم مذهبي به سلاح اتمي.
براي ممانعت از گسترش بنيادگرايي اسلامي و تروريسم نشات گرفته از آن.
و بالاخره براي جلوگيري ازيك جنگ ديگر در منطقه.
اين ابتكار ظهور يك درايت جديد سياسي در فرانسه است كه مي خواهد نقش جدي در مقابله با بزرگترين معضل جامعه جهاني ايفا كند.

شما  با تاكيد بر ضرورت تغيير دمكراتيك در ايران گفتيد «فشار و اعمال محدوديت عليه اپوزيسيون كه بخش عمده سياست مماشات بوده است, عملا راه را براي تغيير در ايران سد كرده است».
آري اكنون زمان آن فرا رسيده كه اين سدها درهم شكسته شود.
 براي ساليان اروپا به در خواست رژيم ملايان به سازمان اصلي مقاومت برچسب تروريسم زده است. سخنراني در مجلس فرانسه - به مناسبت بيانيه اكثريت  مجلس ملي فرانسه در حمايت از مقاومت ايران - پاريس ـ  16  ژوئيه2008
از اين طريق انواع محدوديت ها را بر مقاومت ايران اعمال نمود.
به ملاها توجيهي براي سركوب بيشتر و اعدام مخالفان داد.
به بهانه ليست تروريستي براي ايجاد يك فاجعه انساني عليه مقاومين ايراني در شهر اشرف در عراق زمينه سازي مي كنند.
خوشبختانه مجاهدين از حمايت گسترده مردم عراق  برخوردارند.
در ژوئن گذشته 3 ميليون شيعه عراقي طي بيانيه اي ضمن رد برچسب تروريسم عليه مجاهدين دخالتهاي رژيم ايران در عراق را محكوم كردند.
به بهانه ليست تروريستي عليه مقاومت ايران پرونده سازي شد.
ولي اكنون بطلان اين دعاوي توسط دادگاه هاي ذيصلاح مورد تاييد قرار گرفته است.
در دسامبر 2006 دادگاه بدوي جوامع اروپا تصميم شوراي اتحاديه اروپابراي نامگذاري مجاهدين در ليست تروريستي اروپا را لغو كرد.
در انگلستان 35 پارلمانتر وزير كشور را در يك اقدام قانوني به چالش كشيدند.
دادگاه بعد از بررسي شواهد علني و محرمانه اعلام كرد كه مجاهدين درگيرتروريسم نيست.
دادگاه تصميم وزير كشور انگلستان مبني بر عدم حذف نام مجاهدين را «غيرقانوني» و «غيرعقلاني» توصيف كرد.
متعاقبا مجلسين انگلستان در يك تصميم تاريخي حذف نام مجاهدين از ليست سازمان هاي ممنوعه را مورد تصويب قرار دادند.

البته ما اطلاع داريم كه رژيم ملاها بشدت تلاش مي كند كه اتحاديه اروپا نام مجاهدين را در ليست تروريستي حفظ كند.
اما واقعيت اين است كه ليست تروريستي تا آنجا كه به مجاهدين مربوط مي شود هيچ وجاهت قانوني ندارد.
احكام دادگاه ها, بيانيه هاي 2000 پارلمانتر اروپايي, مصوبه هاي مجلسين عوام و اعيان انگلستان و بالاخره نظريه هاي حقوقي برجسته ترين حقوقدانان اروپايي به قاطع ترين نحو برچسب تروريسم عليه مجاهدين را رد كرده اند.
آخوندها بايد بدانند كه اين احكام غيرقابل بازگشت هستند. جهان بر حقانيت مقاومت ايران گواهي داده است. برچسب تروريسم عليه مجاهدين كارايي اش را از دست داده و كسي براي آن پشيزي قائل نيست.
حاميان مماشات در اتحاديه اروپا نيز بايد بدانند تن دادن به خواسته هاي فاشيسم مذهبي جز ننگ و بي آبرويي بيشتر هيچ دست آوردي براي آنها نخواهد داشت.
ما به همه آنهايي كه هنوز در سوداي استفاده از برچسب تروريسم عليه مجاهدين هستند مي گوييم «وعده ما در دادگاه». مطمئن باشيد كه در مقابل دستگاه عدالت دعاوي كذب شما دوام نخواهد آورد.
امروز شما نمايندگان فرانسه مبتكر يك سياست همه جانبه جديد در رابطه با رژيم ايران بعنوان بزرگترين معضل جامعه جهاني هستيد. رژيمي كه بزرگترين تهديد صلح و امنيت جهاني و صادر كننده اصلي  بنيادگرايي و تروريسم  در جهان مي باشد.
تغيير دمكراتيك بوسيله مردم و مقاومت ايران بجاي مماشات و يا مداخله نظامي خارجي.
تغيير دمكراتيك تنها راه جلوگيري از فاجعه يك جنگ ويرانگر و شايد جهاني مي باشد. 
دولت هاي اروپايي بايد به هشدار امروز نمايندگان فرانسه گوش فرا بدهند.
اين رژيم قادر به عقب نشيني از مواضعيش نيست.
هر چقدر امتياز بدهيد نمي تواند رفتارش را عوض كند.
عوض كردن رفتار براي ملاها بمثابه سرنگوني رژيمشان است. 
اروپا بايد ازتجربه گذشته درس بياموزد.
طي پنج سال گذشته بيش از 15 دور مذاكره با رژيم صورت گرفت.
انواع بسته هاي مشوق به ملاها ارائه شد. ولي در عمل تجربه شده كه جز دستيابي به سلاح اتمي هيچ چيزي پاسخگوي اشتهاي سيري ناپذير ملايان نمي باشد.
پاسخ ملاها به بسته هاي مشوق آزمايش موشك هايي با برد 2000 كيلومتر بود.
زمان آن رسيده كه بجاي مماشات با فاشيسم مذهبي, اروپا در كنار مردم ايران و خواسته هاي آنها براي آزادي و دمكراسي قرار گيرد.
چرا كه براي ايران فردا، مقاومت خواستار يك جمهوري پلوراليست، دمكراسي، لائيسيته، همزيستي مسالمت آميز با تمامي كشورها، برابراي زن و مرد و لغو حكم مرگ مي باشد. 
فرانسه بعنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا وظيفه سنگيني بر دوش دارد.
فرانسه در مقابل يك دو راهي قرار دارد.
يك راه, ادامه سياست استمالت, تن دادن به فاشيسم مذهبي و پذيرش اتمي شدن ملايان مي باشد
راه ديگر, رهبري اروپا براي احترام به حكومت قانون, حذف موانعي كه در مقابل مقاومت ايجاد كرده,  و اتخاذ يك سياست قاطع در قبال ملايان و حمايت از تغيير دمكراتيك در ايران مي باشد.
بيانيه شما صداي واقعي مردم فرانسه است. همانطور كه گردهمايي 70 هزار نفره ايرانيان دو هفته قبل در ويلپنت تبلور خواسته مردم ايران بود.
اين گردهمايي همچون بيانيه شما پژواك نداي مردم تحت ستم ايران براي آزادي بود.
پژواك فرياد زناني بود كه در رژيم زن ستيز  ملاها تحقير, شكنجه و سنگسار و كودكاني كه اعدام مي شوند.
خروش آنها, تبلور عزم جزم مردم ايران براي سرنگوني رژيم ملاها بود.
دولت فرانسه و اتحاديه اروپا بايد به اين صداها گوش فرا بدهند.
 
متشكرم