• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

سخنراني در جمع هموطنان متحصن در ژنو در حمايت از اشرف

16 مرداد 1390

هموطنان! ياران مقاومت! اشرف نشانها!
سلام و درود به همة شما!
خوشا غيرت و حميت شما! و خوشا پشتكار و طاقت و ايمان‌ شما!
درود بر شما با پايداري بي امانتان براي حقوق اشرف و براي آزادي مردم ايران.
شما بيش از صد روز است كه پيام خونين شهيدان 19فروردين يعني حماسة فروغ اشرف را به پايتخت ملل متحد آوردهايد و بگذاريد از زبان‌ مسعود بگويم: «خوشا ياران و همچنين پشتيبانان بدون‌ مرز عدالت و حرّيت بشري كه در كارزاري شگفت و ستايشانگيز با فانوس رنج و خون مردم ايران و فرزندان‌ رشيد آنان در چهارگوشة جهان بر سر ميدانها وخيابانها «جاركشيدند» و غيرممكن را ممكن ساختند».
من به اينجا آمده‌ام فقط براي ديدار با شما و براي اينكه بگويم به مبارزه و پايداري خود بيفزاييد. زيرا كه شما پايداري را از اشرفيها آموخته ايد بنابراين من به پايداري شما و اشرفيها افتخار ميكنم و يقين دارم كه اين پايداري بطور قطع و يقين پيروز مي‌شود. شما كه بيش از صد روز است در اينجا استوار و مستحكم ايستاده‌ايد شما كه آبروي ايرانيان‌ دور از وطن هستيد، شما صداي مردم‌ ايرانيد كه زير آن اختناق وحشيانه نمي‌توانند فرياد بكشند و نمايندگان نسلي هستيد كه در تاريخ ايران به پايداري پرشكوه شناخته شده است.
دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق‌بشر ايران كه 22 سال پيش در همين ژنو در مقر ملل متحد تروريست‌هاي اعزامي رژيم خونش را بر زمين ريختند گفته بود: ما تاريخ حقوق بشر ايران را با خون‌ خود مي‌نويسيم. بله! حقوق بشر سنگسارشدة ايران هم، اينچنين احيا و زنده مي‌شود:
با خون شهيدان فروغ اشرف و با استقامت و پايداري شما.

شما براي حفاظت اشرف اينجا ايستاده‌ايد، اما در همين ايستادگي پرچم آزادي و حقوق بشر ايران را هم به اهتزاز درآورده‌ايد. اشرفي‌ها براي من پيغامي فرستاده‌اند تا به شما برسانم. گفتند: به يارا‌ن ما، مادران، خواهران و برادران ما كه در ژنو پرچم اشرف و پرچم پايداري را برافراشته‌اند؛ بگو؛
 «به داشتن پيك‌ها و نمايندگاني مثل شما افتخار مي‌كنيم. شما صداي ايستادگي ما و صداي مظلوميت ملت ايران هستيد. و در حقيقت شما محاصرة اشرف را در هم‌شكسته‌ايد».
حال بگذاريد بيچارگان حقير با پيوستن به كارزار تهمت‌زني رژيم آخوندي عليه مقاومت مردم ايران خود را آلوده و مفتضح كنند. اما نخواهند توانست ذره‌يي اعتبار و عظمت مقاومت شما را مخدوش كنند و سرانجام اين پايداري اشرفي‌ها و اشرف‌نشان‌ها در داخل و خارج ايران است كه تاريخ ايران را به سوي آزادي رهنمون مي شود.
بيچاره آنها كه مي‌خواهند مهم‌ترين و بزرگترين سرماية آزادي را ناديده بگيرند و به خيال خود منهدم كنند. به آنها مي‌گوييم بخت خود را بيازماييد. قبلاً هم خميني و بهشتي و لاجوردي و خامنه‌اي آزمايش كرده‌اند و جز لعنت تاريخ و نفرين مردم ايران به دست نياورده‌اند.
ما سخنان‌ مسعود را به آنها يادآوري ميكنيم كه اوائل امسال گفت: «بيچارگان سي سال است خواب متلاشي‌كردن و انحلال و نابودي مجاهدين را مي‌بينند. مجاهدين اما هر چه بيشتر، در طريق صدق و فدا گام برمي‌دارند. قيمت آزادي خلق‌مان را هرچه باشد، بايد بدهيم، داده‌ايم و خواهيم داد». و حالا ببينيد كه چگونه هر روز برخلاف خواسته دشمنانتان شما زياد و زيادتر مي شويد.
ياران مقاومت!
به يمن رنج و رزم و فداكاري اشرفيها  به يمن ايستادگي شما و خواهران و برادران‌تان در سراسر دنيا امروز مسألة اشرف يعني مسألة كانوني مبارزه براي آزادي مردم ايران در سياست و تصميم‌گيري‌ها در بالاترين سطوح دولتي و نهادهاي بين‌المللي در اروپا و آمريكا مورد توجه است.
پارلمان اروپا طرحي براي حل مسالة اشرفيها ارائه كرد، برخي مقام‌هاي وزارت خارجة آمريكا ايدة جابجايي آنها در داخل عراق را عنوان كردند كه البته كميتة خارجي كنگرة آمريكا با تصويب لايحه يي آن را قوياً مردود شمرد. اما بايد تأكيد كنيم كه در هر حال و در هر گزينه‌يي ما از حفاظت ساكنان‌ اشرف دست برنمي‌داريم.
بايد تأكيد كنيم كه حرمت حيات و شرف مجاهدان‌ آزادي اولويت ما و مهم‌ترين مسألة ماست و از آن به هيچ عنوان دست برنمي‌داريم. ما تأكيد داريم كه در هر حال نهادهاي سازمان ملل يعني كميسارياي عالي پناهندگي، كميسارياي عالي حقوق بشر و يونامي در قبال وضعيت ساكنان اشرف مسئوليت دارند. و هر اتفاقي كه بيفتد، بخصوص پس از اينهمه هشدار و آگاهي و اخطار، آنها مسئول هستند.
كما اينكه تأكيد د‌اريم كه دولت و نيروهاي آمريكايي نيز در قبال حفاظت ساكنان‌ اشرف مسئوليت كامل دارند و به قول نمايندگان كنگرة آمريكا هرحادثه و فاجعة ديگري كه در اشرف رخ دهد آنها مسئولند.
ما بر موقعيت ساكنان‌ اشرف به عنوان پناهندگان‌ سياسي و افراد حفاظت‌شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو تأكيد داريم و از حقوق قانوني ساكنان اشرف دست برنمي‌داريم.
ما دولت سوئيس را كه مسئول حفاظت از كنوانسيونهاي ژنو است، به ايفاي مسئوليتهايش در قبال ساكنان اشرف فراميخوانيم و سرانجام تأكيد داريم كه آنچه در 19 فروردين اتفاق افتاد و آنچه در شش و هفت مرداد دو سال پيش در اشرف، رخ داد به توصيف دادگاه اسپانيا جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و جنايت عليه جامعة بين‌المللي است. ما از سپردن‌ عاملان و آمران‌ اين جنايت به دادگاههاي بين‌المللي دست بر نمي‌داريم.
ياران مقاومت، دوستان عزيز!
اگرچه وقت كم است، اما لازم مي‌بينم در همين فرصت، كمي با جوانان پرشوري كه در اين تحصن حضور دارند، صحبت كنم.
مي خواهم به شما بگويم كه شما رويش دوبارة شهداي فروغ اشرف و فروغ ايران هستيد. خون فائزة 20ساله، نسترن، مهديه، آسيه، صبا و حنيف و سياوش در رگان شما جاري شده و شما نسلي از دختران و پسران دليري را نمايندگي مي كنيد كه نيروي شكافنده و تغييردهنده در برابر رژيم ولايت فقيه است.
مطمئن باشيد كه سرانجام آزادي مردمتان به دست شما و نسل شما در اشرف و در ايران محقق مي شود.
آيا جنگاوري و رشادت و پيشتازي خواهران شهيد و 1000زن قهرمان در اشرف را ديديد؟! آنها با يك دهه پايداري نمونة بيهمتايي در تاريخ زن ايراني آفريدند يادتان باشد كه آنها يك پديدة محدود و استثنائي نيستند ما شاهد حضور نسلي از زنان و دختران رزمنده و شجاع در برابر پاسداران و عوامل اختناق در ايران هستيم. اين نسل همه جا در برابر اين ديكتاتوري زن ستيز، شكافنده و پيشتاز است و براي تغيير رژيم آخوندي به هر قيمت ايستاده است و شما در اين تحصن و در ساير جاها متعلق به اين نسل هستيد و چنين مسئوليتي را بر دوش داريد. درود بر شما، بر پايداريتان و بر مسئوليتپذيريتان. مطمئنم كه شما با پيشتازي اشرفيان سرانجام بساط اين رژيم را از ايران جارو خواهيد كرد.
هموطنان‌ عزيز!
تحصن‌كنندگان پايدار و دلير!
حالا؛ ميان شما و خواهران و برادرانتان در سراسر جهان و مردم‌تان در داخل ايران از يك طرف و رژيم آخوندي و ايادي و مزدبگيرانش از طرف ديگر  يك كشاكش بزرگ بالا گرفته است. دعوا بر سر اشرف است. اما در اصل تمام دعوا بر سر آزادي مردم ايران است.
دعوا بر سر حق مردم ايران براي مقاومت و آزادي و به زير كشيدن رژيم ولايت فقيه است.
دژخيمان حاكم چنان كه مي‌گويند مي‌خواهند اشرف را منهدم كنند و شما در منتهاي افتخار مي‌خواهيد رژيم ولايت فقيه را منحل و متلاشي كنيد و بي‌گمان اين شماييد كه فاتح و پيروز مي‌شويد. زيرا برحق‌ هستيد و  براي آرمان مشروعي بپا خاسته‌ايد. زيرا حاضر و آماده‌ايد و قيمت مبارزة خود را پرداخته و مي‌پردازيد.
خواست شما حفاظت بين‌المللي براي ساكنان اشرف، بازتأييد پناهندگي گروهي آنها، استقرار هيأت ناظران ملل متحد در اشرف و تحقيق بي‌طرفانه دربارة قتلعام 19 فروردين و حمايت آمريكا و اتحاديه اروپا از راه حل پارلمان اروپا در مورد ساكنان اشرف است.
خواست‌هاي شما را  ما با تمام قوا،  با استفاده از تمام امكانات البته با تكيه بر حمايت جانانه و پرشور شما در تمام مجاري سياسي و ديپلماتيك به پيش مي‌بريم. اين خواست‌ها بخشي از حداقل حقوق مردم ايران است و ما تا به كرسي نشاندن آنها از پا نخواهيم نشست.
رژيمي كه فقط با شكنجه و اعدام حكومت خود را حفظ كرده نمايندة مردم ايران نيست و بايد از سازمان ملل اخراج شود.  كرسي ايران در سازمان ملل، كه متعلق به مقاومين مردم ايران است و بايد به آنها بازگردانده شود.
خواست مردم ايران رهايي از چنگال ديكتاتوري فاشيستي حاكم است و چنين خواهد شد.
سلام بر اشرف
سلام بر آزادي ـ سلام بر مردم ايران
 درود بر همه شما

توئيتر

Maryam_Rajavi_P مسئول اوجگیری مجدد #کرونا در #ایران و روند فزاینده قربانیان آن رژیم ضدبشری آخوندی است که به چیزی جز حفظ سلطه ننگین… https://t.co/l1ON4mZ9n4
5hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P در حالی‌که رژیم آخوندی مردم #ایران را به کام #کرونا می‌فرستد، محیط‌زیست را نیز در معرض نابودی قرار داده است. روزهاس… https://t.co/sUYWRMcMRw
24hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P افزایش شگفت‌انگیز آمار قربانیان #كرونا و شیب صعودی بحران در بسیاری از استان‌ها تماماً ناشی از سیاست‌های ضدانسانی و… https://t.co/xIlJ51tzIq
Maryam_Rajavi_P باز کردن همه مساجد و پاساژها یک اقدام جنایتکارانه از سوی خامنه‌ای و روحانی است و نتیجه‌ای جز فرستادن بخش‌های وسیع‌ت… https://t.co/IpbWekPMga
Maryam_Rajavi_P برای حفظ رژیم، خامنه‌ای و روحانی به‌جای مقابله با #کرونا، به‌صورت تمام عیار به‌امنیت رژیم اولویت دادند #ایران https://t.co/zjD5rO47f3
Maryam_Rajavi_P مسئول اوجگیری مجدد #كرونا در #ایران و روند فزاینده قربانیان آن رژیم ضدبشری آخوندی است كه به چیزی جز حفظ سلطه ننگین… https://t.co/DDAWjc3CgV
Maryam_Rajavi_P سران رژیم بین هزینه کردن از ذخائر ارزی و سایر منابع مالی برای مهار فروپاشی اقتصادی، فرستادن مردم محروم و زحمتکش به‌… https://t.co/6ecsx4FciI
Maryam_Rajavi_P در قیام بزرگ آبان آخوندها به‌روشنی دیدند که در گرداب نابودی سقوط کرده‌اند و راهی برای خروج از موقعیت سرنگونی ندارند… https://t.co/4ftbUcKYlT

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند