نيايش مريم- اول ماه رمضان

31 مرداد 1388

نيايش مريم, اول ماه رمضان ـ اور سورواز - 31مرداد1388 ـ 22اوت2009ماه رمضان بر همه مسلمانان مبارك!
در آغاز ماه مبارك رمضان مباركي و خيرات هر چه بيشتر براي همه مشتاقانِِ اين ماه آرزو ميكنم.
و دعا ميكنيم كه قبل از هر چيز خدا همه مردم دنيا  بخصوص مسلمانان در سراسر دنيا را از شر روزه داران ريائي و دشمنان خدا و اسلام يعني جلادان حاكم بر ايران رهائي و خلاصي بخشد.

ماه رمضان ماه تقوا ورهائي/و خير و نيكي/و بخشش ودوستي
پس در آغازِ رمضان، در پيشگاهِ خداي بزرگ دست به دعا برمي‌داريم و نجات و آزاديِ ملتِ اسيرمان
از چنگالِ سلطنتِ خون‌آشامِ ولايت فقيه و پيروزيِ پايداريِ شهرِ اشرف را مسألت مي‌كنيم.
يا رَبَ‌العالَمين
رو به سويِ تو آورده‌ايم

همراه با دختران و پسرانمان كه فريادهايشان از تخت‌هاي شكنجه در اوين و كهريزك به گوش مي‌رسد؛
با مادرانِ داغ دارمان؛
و با ملتِ اسيرمان كه در آرزوي آزادي، ناآرام و بي‌تاب است؛
همراه با اشرفي‌هاي مجروح و مظلوم؛
و همراه با اعتصاب كنندگان در بندهاي 209 و 207 اوين و در شهرهاي مختلفِ دنيا كه براي دفاع از مردم و مقاومت شان، وسيلة‌ ديگري جز تحملِ رنج و گرسنگي و بيماري نيافته‌اند.

همه رو به سوي تو مي‌آوريم؛
به سوي تو كه گفتي، آنگاه كه بندگانم مرا جستجو كردند، بگو من نزديكم.
آنقدر نزديك،كه دعوت كسي را كه مرا مي‌خواند، پاسخ مي‌دهم.
پس اي خداي بزرگ، دعا و خواستة قيام‌كنندگان و اشرفي‌ها راكه برقراريِ آزادي وحاكميتِ مردم در ايران است، اجابت كن.
خدايا!
خواستة حاميانِ اشرف در سراسرِ دنيا را كه با عزمي راسخ وفداكاري و مايه گذاريِ چشمگير، روزها و ماها و سالهاست كه در صحنه اند و از هيچ تلاش و كوششي دريغ نميكنند، اجابت كن  و آنها را ياري كن.
خدايا!
شبِ ظلمانيِ بيداد و شكنجه و دروغ و تجاوز را ، به صبحِ روشنايي و آزادي برسان؛
خدايا!

قيام كنندگان در ايران و مجاهدين در اشرف در برابرِ هجومِ تبر و باتون و گلوله و خودرو‌هاي زرهي، دستِ خالي و بي‌دفاعند،
خدايا!
 مردم ما جز تو پشت و پناهي ندارند؛
از شرق تا غرب، دولتها رودررويِ مردمشان، به اين رژيمِ ضدبشري امداد مي‌رسانند؛
پس انوارِ لطف و رحمتِ خود را بر مردمِ ما بتابان؛
اشرفي‌ها و قيام‌كنندگان را در پناهِ خودت بگير؛
مجروحان را شفا ببخش،
و زندانيان ما در سياهچالهاي خامنه‌اي در سراسرِ كشور و 36 اشرفي گروگان گرفته شده در عراق را/ نصرت ببخش؛
و شقاوتِ دشمنان را به خودشان بازگردان؛
امروز دژخيمانِ خامنه‌اي در تجاوز به زندانيان هيچ حريم و حرمتي باقي‌ نگذاشته‌اند.
خدايا از ديوسيرتيِ اين رژيمِ لعنت‌شده نسبت به دختران و پسران‌ مان به تو پناه مي‌بريم اي پناه بي‌پناهان؛
خدايا به حرمتِ فرقهاي شكافتة مجاهدين،
به حرمتِ چشم‌هاي بازِ ندا و نداها در لحظة شهادت؛
و پيكرِ شرحه شرحة كيانوش و كيانوشها در زير شكنجه؛
به حرمتِ رنجِ طولانيِ حاميان ومدافعانِ اشرف،در داخل وخارجِ ايران
خدايا روزِ آزاديِ ايرانزمين را، نزديك و نزديكتر كن.
يا رب‌العالمين
از زبانِ حبيبِ تو، با تو راز و نياز مي‌كنم
با تو كه در هر غمي، پناهِ مني
و در هر سختي، اميدِ من.
چه بسيار غمها كه دلها را به تلاطم ‌آورد و تو آن را فرو نشاندي؛
پس اي صاحبِ هر خوبي و اي منتهاي هر آرزويي؛
آرزويِ ملتِ ايران را برآورده كن.
در نيايشِ رمضان از فاطمة زهرا استعانت مي‌كنيم.
اي چشمة جوشانِ محمدي؛
زنانِ ستمزدة ايران را/ مشمولِ انفاسِ قدسية خود كن.
جلادانِ خامنه‌اي به زنانِ زنداني در تهران گفته‌اند؛
 آ نقدر شكنجه خواهيد شد تا عبرتي براي سايرِ زنان شويد كه ديگر در قيامها شركت نكنند.
و دژخيمانِ مالكي در عراق به وقيحانه ترين صورت/ دخترانِ تو را در شهر؛ اشرف به تجاوز و هتكِ حرمت تهديد كرده‌اند.
براي نجاتِ آنها، اي دخترِ عزيزِ خديجة كبري، اي مادرِ آرمانيِ ما، به درگاهِ عصمتِ تو چنگ مي‌زنيم.
زنانِ اشرفي گناهي ندارندجزآنكه در پاكي ورهايي به توتأسي كرده‌اند.
پس آنها را كه از نسلِ آرمانيِ خودت هستند، حفظ كن؛
به آنها قوتي صدچندان ببخش تا راه تو را ادامه دهند.
اينروزها كه گوشهاي از رفتارِ وحشيانة پاسداران با زنانِ ايران، در حالِ افشاشدن است.
به رغمِ شنيدن هزاربارة اين ستم كه در سه دهة گذشته، برآنها روا رفته، بازهم هر  انسانِ باوجداني را ميلرزاند.
و البته مسئول ميكند كه نبايد آرام داشته باشد و نبايد بگذارد كه اين آخوندها به نام دينِ محمد اينقدر جنايت و رذالت بكنند.
يا سيده نسا العالمين
به ما ياري رسان، بساطِ اينهمه شناعت و دنائت را برچينيم.
ـــــــــــ
و استعانت مي‌كنيم از سرورِ شهيدان؛
اي حسين! اي الهام بخشِ جاودانِ ما؛
اشرفي‌ها از تو پيروي مي‌كنند؛
از توست كه مقاومت به هر قيمت را آموخته‌اند؛
از توست كه پرچم هيهات من‌الذله را به ارث برده‌اند؛
و از توست كه ندايِ صبراً بَنِي‌الكَرام را شنيده‌اند.
پس دعاي تو را در صحرايِ عَرفات تكرار مي‌كنيم؛
خدايا!
 تويي آن نزديكتريني كه خوانده ميشود و سريعترين مخاطبي كه پاسخ ميدهد.
اي شنواترين مسألت شده، اي رحمتِ بيكران؛
 نه هيچ كسي ‌چون تو هست و نه جز تو، هيچ اميدي وجود دارد.
تو را خواندم، پاسخم دادي،
به درگاه تو روي آوردم،  پذيرايم شدي؛
و به تو چنگ زدم،  نجاتم دادي.
يا رب‌العالمين، رو به سوي تو مي‌آوريم و با كلمات و نيايشِ
زينتِپرستندگان، علي بن حسين(ع) دست به دعا برمي‌داريم
خدايا ما را در شمارِ بندگانِ شايستهكارِ خود قرار ده؛
در شمارِ كساني كه هرچه دارند نثارت كنند،اما همچنان دلهايشان بيمناكِ كمبود در روزي باشد كه به تو باز ميگردند.
و در شمارِ كساني كه در نيكوكاري شتاب ميورزند ودر اين راه پيشتازند.
خدايا در روزهداريِ اين ماه، ما را ياري ده.
تا بدان حد كه به هيچ باطلي گوش نسپاريم؛
و به هيچ امرِ ممنوعي دست نگشاييم؛
زبانمان جز به حقايقي كه نمايان داشته اي گشوده نشود.
و بار مسئوليتي نخواهيم/ مگر آنچه كه به پاداشِ نيكوي تو نزديكمان كند.
رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

رَبَّنَالاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّرَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
خدايا!
 به ما شكيبايي و استواري ببخش، گامهايمان را محكم گردان و ما را بر حقپوشان و مرتجعين پيروز كن؛
خدايا به تو توكل مي‌كنيم و به تو بازمي‌گرديم و غايتِ سرنوشتمان به سوي توست.
خدايا نورِ هدايت كنندة ما  را كامل كن و ما را بيامرز كه تو
 بر هر كاري توانايي؛
پروردگارا!
 اشرف را كه نقطة اميدِ مردمِ ايران است، حفظ كن.
و اشرفي‌ها را در پايداريِ بزرگشان روز به روز مستحكم‌تر و استوارتر كن.
خدايا!
 در پرتوِ رحمت و لطفِ تو/ افقِ پيروزي مردمِ ما پديدار شده است. حكومتِ دشمنانِ تو صدپاره و ناتوان گرديده و خروش آزادي تمام ايران را فرا گرفته است.
خدايا!
 قيامهاي آزادي‌خواهانة مردمي را با توان و نيرويي مضاعف تا سرمنزلِ پيروزي و آزادي به پيش ببر.
خدايا!
 مردمِ كشورِ برادر و همساية ما عراق و عمومِ مسلمانانِ جهان را از شرِ تروريسم و خونريزيِ دين‌فروشانِ حاكم بر ايران، در امان بدار.

اي خداي بزرگ!
 مسعود را  سلامت بدار و بر موفقيتها و دستاوردهاي او بيفزا.
خدايا!
 چشمِ ما و خلقِ ما را به ديدار او روشن كن.
او را كه سرمايه و امانتِ ملتِ ايران است، سلامت بدار و  در كنفِ حمايتِ خود حفظ كن.
و همة خونها، جانها و نَفَس‌هايي را كه مجاهدين در راه تو فديه و انفاق كردند به ثمرِ نهايي‌اش برسان.
رَبَّنَا تَقَبَل مِنا اِنكَ انتَ السَميعُ العَليم.