سخنراني در اجلاس شوراي ملي مقاومت

24 تیر 1388

دوستان عزيز
اجلاس ميان دوره‌يي شوراي ملي مقاومت را به نام قيام‌هاي سرفراز ايران آغاز مي‌كنيم.
با اداي احترام به شهيدان،
 با تقدير از شجاعت بي‌مانند دختران و پسران از جان‌گذشته‌ كه براي آزادي در برابر پاسداران خامنه‌اي سينه سپر مي‌كنند،
 و با  درود‌هاي بي‌پايان به قيام كنندگان دلير كه ماشين سركوب و جنايت رژيم ولايت فقيه قادر به ممانعت از آنها نشده است،
به پا مي‌خيزيم و يك دقيقه كف مي‌زنيم.

ديروز در بهارستان تهران، دو روز قبل از آن در ميدان رضايي‌ها و پيشتر در ميدان انقلاب  و ميدان آزادي يا در شيراز و اصفهان و تبريز و رشت و دهها شهر ديگر، قيامهاي آزادي‌خواهانه اين حقيقت را تكرار مي‌كند كه انقلاب دمكراتيك ايران محقق خواهد شد.
اين قيامها، از هر نظر مايه مباهات تاريخي و ملي شوراي ملي مقاومت ايران است.
زيرا هم نويد بخش برقراري آزادي است، هم مبين پيروزمندي خطوط و سياستهاي اين شورا و مواضع مسئول آن مسعود رجوي در مبارزه سازش‌ناپذير با دشمن مردم ايران، رژيم ولايت فقيه است.
به گواهي بيانيه‌ها و اسناد بسيار، شوراي ملي مقاومت با يقين و استواري تمام پيوسته بر نارضايتي انفجاري جامعه ايران و استعداد وافر آن براي تغيير دمكراتيك تأكيد كرده است.
شورا پيوسته نظريه‌پردازي‌ها و دعاوي پوچ مماشات‌گران و متحدان رژيم درباره ناممكن بودن تغيير در ايران را مردود شناخته و بر پوسيدگي ماهوي رژيم و بي‌ثباتي بنيادين آن پافشاري كرده است.
شوراي ملي مقاومت هيچگاه كمترين اعتبار و مشروعيتي براي خيمه‌شب‌بازي‌ انتخاباتي آخوندها قائل نشده و با ارائه انبوهي اسناد و شواهد اين عمليات متقلبانه را افشا كرده است.
شورا هم‌چنين اين واقعيت اساسي را كه اين رژيم متحجر ضدتاريخي واجد كمترين استعدادي براي اصلاح و استحاله نيست و هرگز نمي‌تواند از درون خود يك جايگزين ميانه رو بيرون بدهد، تكرار كرده است.
امروز مي‌بينيم كه رژيم حاكم، حتي رفسنجاني را كه هيچگاه ذره‌يي از اعتقاد به اصل ولايت فقيه عدول نكرده، تحمل نمي‌كند. و كساني را كه بارها به ولايت مطلقه فقيه ملتزم و  متعهد شده‌اند، روانه زندان مي‌كند.
قيام مردم ايران كه امروز با شعار مرگ بر ديكتاتور عليه تماميت رژيم برخاسته‌اند، همين اصول و مواضع آزادي‌خواهانه را گواهي كرده است. مردم ايران با همه وجود تجربه كرده‌اند كه در آزادي كُشي، در غصب حاكميت مردم، و در دزدي و چپاول هيچ فرقي بين جناح اصول گراي اين رژيم و امثال پاسدار هزار تير با  جناح اصلاح طلب شياد آن و امثال خاتمي نيست. مگر اينكه كسي، قبل از هر چيز، بر ولايت فقيه و تماميت ديكتاتوري ديني مُهر ابطال بزند. در غيراين‌صورت باز هم مردم ايران هستند كه با گوشت و پوست و استخوان بايستي قيمت بدهند
درد مردم ايران، نه رياست اين آن فرد بلكه نحوست تاريخي و نجاست سياسي حاكميت آخوندي و رژيم ولايت فقيه است كه از اول تا به آخر، انكار رأي و انتخاب و حق حاكميت ملّت است.
هم‌چنين بايد مواضع اين شورا درباره نتائج پرفاجعة سياست مماشات دولتهاي غرب با استبداد مذهبي را يادآوري كنيم.
پديده پاسدار احمدي نژاد، نزديك شدن اين رژيم به بمب اتمي و سلطه‌طلبي و تروريزم آن در عراق و ساير كشورهاي خاورميانه و به خصوص سركوب و كشتار مردم ايران محصول امتياز دادن‌هاي بي‌وقفه غرب به اين رژيم است.
مشاركت آنها در سركوب مردم ايران و آنچه با برچسب تروريستي و بمباران و خلع سلاح مجاهدين عليه جنبش آزاديخواهانه ايران مرتكب شدند، راهگشاي اين فجايع بوده است.
چنان كه مسعود در پيام سي خرداد خود گفت: «اگر مقاومت عادلانه مردم ايران را به زنجير بين المللي نمي كشيدند، امروز همانها كه “جام زهر” آتش بس تحميلي را به حلقوم خميني ريختند، ريش و ريشه اين رژيم را به باد فنا داده و به آتش بس تحميلي با مردم ايران هم ناگزيرش مي‌كردند».
از اين نظر ما و مردممان، در همه جنايت‌ها و بي‌رحمي‌هايي كه همين امروز عليه قيام كنندگان در خيابانها صورت مي‌گيرد، دولتهاي مماشات گر غرب را سهيم مي‌دانيم.
اگر آنها مي‌خواهند خود را از اين سوابق شرم‌آور پاك كنند، بايد در اسرع وقت از فاشيسم مذهبي فاصله بگيرند.
اظهار تأسف از به كارگيري خشونت عليه مردم و همراهي لفظي با قيام كنندگان البته مثبت است؛ اما بسيار ناكافي. دولتهاي غرب بايد رژيم آخوندي را به كلي طرد كنند.
تنها راه حل مساله ايران، تغيير دمكراتيك و انحلال كليه ارگانهاي سركوبگر و برگزاري انتخابات تحت نظر ملل متحد است. بر اين اساس شوراي امنيت ملل متحد، كشورهاي عضو و مجامع بين المللي را به موارد زير فرا مي خوانم:

1 ـ برسميت نشناختن، رياست جمهوري پاسدار احمدي نژاد و واداشتن رژيم آخوندي براي برگزاري انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد و بر اساس اصل حاكميت مردم و نه اصل ولايت فقيه
2 ـ تعليق كليه روابط سياسي و ديپلماتيك با رژيم آخوندي تا توقف كامل سركوب
3 ـ تحريم تجاري، ديپلماتيك، تسليحاتي و تكنولوژيك رژيم آخوندي
4 ـ صدور حكم جلب و تعقيب سران رژيم آخوندي بويژه خامنه اي، احمدي نژاد و ديگر مسئولان سركوب و كشتار، در دادگاه بين المللي
5 ـ ممنوعيت سفر سردمداران رژيم آخوندي به كشورهاي خارجي

مقاومت ايران عموم هموطنان را فرا مي‌خواند كه با گسترش همبستگي ملي با قيامهاي خونين مردم ايران، افكار عمومي بين‌المللي را به حمايت از آنها برانگيزند و دولتها و مجامع بين‌المللي را براي طرد كامل رژيم آدم‌كشان حاكم بر ايران و سلب هرگونه مشروعيتي از آن تحت فشار بگذارند.
متشكرم