ديدار با هيأت كنگره آمريكا در پاريس

30 بهمن 1391

يك هيأت از كنگرة آمريكا به رياست آقاي دانا رهراباكر رئيس زير كميتة اروپا، آسياي مركزي  و خطرات در حال بروز، با مريم رجوي در پاريس ديدار و گفتگو كرد.
اين هيأت، همچنين شامل نمايندگان كنگره، قاضي تد پو رئيس زير كميته تروريسم، منع تكثير سلاحهاي هسته‌ يي و تجارت، برايان هيگينز عضو كميته خارجي و رييس فراكسيون حزب دموكرات در زير كميته ضد تروريسم و اطلاعات كميته امنيت داخلي و پل كوك عضو كميته خارجي بود.

هيأت كنگرة آمريكا در اين ديدار، ضمن ابراز تسليت و همدردي به مناسبت شهادت 7نفر از ساكنان ليبرتي در جريان حمله اخير، تاكيد كردG كنگره آمريكا همه تلاشهاي خود را براي تامين حفاظت ساكنان ليبرتي به عمل خواهد آورد، و بازگشت فوري ساكنان به اشرف اولين قدم براي تامين نسبي حفاظت آنهاست تا از آنجا بتوان ترتيبات انتقال به خارج از عراق را فراهم كرد. آنها همچنين بر ضرورت تاييد پناهندگي سياسي همه ساكنان از سوي كميسارياي عالي پناهندگان تاكيد كردند.
در اين ديدار، مريم رجوي ضمن تشريح وضعيت ليبرتي و شهدا و مجروحان حمله جنايتكارانه 21 بهمن و تهديدات مبرمي كه متوجه ساكنان است، آخرين بحرانهاي رژيم آخوندي، وضعيت وخيم اقتصادي، جنگ افسار گسيخته گرگها در درون رژيم و مداخلات رژيم در سوريه و تشديد تلاشهاي رژيم ايران براي دستيابي به بمب اتمي را با نمايندگان كنگره در ميان گذاشت.
نمايندگان تاكيد كردند؛ دولت آمريكا بايستي سياست خود در قبال ايران را مجددا بررسي كند. دولت آمريكا بايد به جاي گفتگوهاي بي حاصل با حاكمان ايران كه تنها به نزديكتر شدن اين رژيم به بمب و مشروعيت بخشيدن به سركوب اعتراضات در ايران و حمايت از تروريستها در منطقه كمك كرده است بايد اپوزيسيون مشروع اين رژيم يعني سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت را مخاطب و طرف حساب خود قرار دهد.  دولت آمريكا بايد با حمايت فعال از اپوزيسيون دموكراتيك هم چون شوراي ملي مقاومت به مردم ايران اين پيام را بدهد كه در كنار آنها ايستاده است و خواهان تغيير در ايران است.