ديدار از ژنو

10 اسفند 1391

مريم رجوي روز سه شنبه 8اسفند ماه وارد ژنو، مقر اروپايي ملل متحد شد. اين ديدار به دعوت شهردار ژنو و نمايندگان پارلمان اين كشور صورت گرفته است.

روزنامه تريبون دوژنو نوشت: مريم رجوي با شهردار مـلاقات ميكند و از سازمان ملل حفاظت ميخواهد.