مريم رجوي با رئيس سناي بلژيك ديدار و گفتگو كرد.

07 فروردين 1392

مريم رجوي  قبل از ظهر امروز با رئيس سناي بلژيك خانم سابين دوبهتون ديدار و گفتگو كرد.
در اين ملاقات كه در سناي بلژيك برگزار شد، خانم سابين دوبه تون به مريم رجوي خوش آمد گفت و بر ايستادن سناي بلژيك در كنار مبارزه مردم و مقاومت ايران براي نيل به آزادي و دمكراسي و حمايت از حقوق مجاهدان اشرفي كه مشمول حفاظت ها و كنوانسيونهاي بين المللي هستند، تأكيد كرد.
رئيس سنا همچنين تأكيد كرد: جامعه جهاني ميبايست جنبش مقاومت ايران را  بعنوان اپوزيسيون مشروع رژيم ايران به رسميت بشناسد.

 

وي گفت: ما با رژيم ايران در مورد نقض حقوق بشر، صدور تروريسم و مداخلات خارجي و پروژه هاي اتمي مشكل داريم. ما همچنين در پارلمان بلژيك نگران امنيت و سلامت ساكنان اشرف و ليبرتي هستيم و اين موضوع را از نزديك دنبال ميكنيم.
مريم رجوي در اين ديدار ضمن تشكر از حمايتهاي خانم سابين دوبه تون و همة منتخبان مردم بلژيك و سناو پارلمان اين كشور گفت: مبارزه مقاومت مردم ايران در برابر فاشيسم مذهبي نه تنها براي رهايي مردم ايران بلكه در مقابل رژيمي است كه  با سياست صدور تروريسم و بنيادگرايي و با حمايت از ديكتاتوري و اقدامات تروريستي در  عراق و سوريه تهديد شماره يك دمكراسي  و صلح در منطقه و جهان امروز است.
وي جنايتهاي اين رژيم عليه مجاهدان اشرفي و بويژه حمله موشكي وحشيانه به آنها در زندان ليبرتي  با همدستي عواملش در حكومت عراق را بارزترين نمود اين سياست  فاشيسم ديني ابراز كرد كه در مقابل خشم و نارضايتي انفجاري مردم ايران به آن دست ميزند تا مخالفين اصلي خود را در اين شرايط حساس از ميان بردارد.