تسليت بمناسبت شهادت مجاهد خلق رضا نصيري

05 ارديبهشت 1392

شهادت مجاهد خلق رضا نصيري را به همرزمان او در زندان ليبرتي و اشرف و به خانواده و مردم شهر زادگاه او ـ انديمشك ـ تسليت ميگويم.
اين جنايت ديگري از جانب حكومت عراق و ننگي بر پيشاني طرفهايي است كه نسبت به اين محاصره پزشكي سكوت كردهاند. شهادت اين مجاهد آزادي يك بار ديگر رويكرد غيرمسئولانه ملل متحد نسبت به انواع فشارهاي ضدبشري به مجاهدين در زندان ليبرتي از مسأله مبرم ناامني آن تا محاصره پزشكي را افشا ميكند.
در نقطة مقابل همه اين سفلگيها و سنگدليها،  پايداري مجاهدين يعني پيام انقلاب و رهايي هرروز درخشانتر ميشود .

 

 

 

رضا نصيري نيز شكوفه انساني ديگري از همين موج رهاييبخش بود. مجاهدي كه فروتني و خضوع او و پيوند سرشارش با جمع همرزمانش از ياد نخواهد رفت. زندگي و رزم او، همچنان كه شهادت مظلومانهاش پيام جوشان پايداري است و اين پيامي است كه پيروز خواهد شد.