پيام مريم رجوي بمناسبت روز جهاني كارگر

10 ارديبهشت 1392

مريم رجوي، طي پيامي، اول ماه مه ـ  يازده ارديبهشت ـ روز جهاني كارگر را به كارگران ايران تبريك گفت و با تقدير از اعتراضها و تحصنهاي بيوقفه آنان عليه سركوب و ستم و غارتگري رژيم آخوندي، كارگران و زحمتكشان آزاده و دلير ميهن را به گسترش اعتراضات حق طلبانه و آزاديخواهانه فراخواند.
در اين پيام آمده است: ماشين سركوب و و اختناق، نهادهاي ضدكارگري و استثمار ضدانساني و وحشيانهيي كه در حاكميت آخوندي عليه كارگران و زحمتكشان ايران جريان داشته، هرگز قادر نشده است اعتراضهاي آنان را متوقف كند.
در سراسر سال گذشته، كارگران به جان آمده صدها بار در برابر استانداريها يا مراكز اصلي حكومت در تهران اجتماع كردند، جادهها را بستند و پيشتاز شورش و ايستادگي عليه فقر و فلاكتي شدند كه آخوندها بر تمام جامعه حاكم كردهاند.

وضعيتي كه رژيم ولايت فقيه با سركوبگريها و قوانين و تصميمهاي ارتجاعي عليه كارگران ايران شكل داده، يكي از ضدانسانيترين شرائط كار و زندگـي براي كارگران در مقياس تمام جهان است كه در آن ابتدايي ترين حقوق و آزاديهاي كارگران درهم كوبيده شده است:
نپرداختن دستمزدها كه از چند ماه تا يك الي دو سال به تعويق ميافتد، به مثابه دزدي وقيحانه و آشكار دسترنج كارگران، به تنهايي سبعيت و چپاولگري اين رژيم و سودجويان و رانتخواران متحد آن را فرياد ميكند.
پايين نگهداشتن حداقل دستمزد كه امسال نيز فاصله زيادي با خط فقر دارد، رواج قراردادهاي موقت و سفيد امضا كه با نهادينه كردن ناامني شغلي و سلب هرگونه اختيار و انتخاب از كارگران، عملا نوعي بردگي را در قرن بيست  ويكم اعمال مي كند،
اخراجهاي گسترده كه فقط در نيمه اول سال 91 باعث بيكاري دست كم يك ميليون كارگر قراردادي شده است، از بين بردن حق اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي آزاد و مستقل و تبعيض جنسيتي فاجعه بار كه بيحقوقي و ستم مضاعفي نسبت به زنان كارگر تحميل كرده است، همه جنبههاي گوناگون تهاجم رژيم ولايت فقيه به زندگي و معيشت و آزادي كارگران ايران است.
فقر و ناداري دردناكي كه از اين راه دامنگير خانوادههاي كارگري و بخش بزرگي از تمام خانوادهها شده هر روز كودكان و نوجوانان بيشتري را به كودكان كار اضافه ميكند كه در شرائط رقتانگيزي در خيابانها يا كارگاهها به عنوان ارزانترين نيروي كار تحت اسثتمار قرار ميگيرند.
ژيم آخوندي بيهوده گمان ميكند كه با اعمال فشارهاي طاقت فرسا به كارگران قادر خواهد شد بحران عظيم سياسي و اقتصادي خود را  از سر بگذراند. اين فشارها اكنون ماده انفجاري نيرومندي در دل جامعه ايران ذخيره كرده كه نيروي قيامها و خيزشها را ده چندان ميكند.
مريم رجوي، عموم هموطنان به ويژه دانشجويان و جوانان اشرف نشان و مبارز كشور را فراخواند كه به همراهي و همبستگي با اعتراضات كارگري  برخيزند و رو در روي ستم و سركوب  آخوندي در ياري رساندن به خانوادههاي كارگران زنداني و تأمين خانوادههاي كارگران اخراجي از هيچ تلاشي فروگذار نكنند.
 و همچنين از كارگران دلير ايران خواست اعتراضهاي خود را در پيوند با مبارزه و مقاومت مردمي براي سرنگوني تماميت رژيم ولايت فقيه و با الهام از پايداري پيشتازان آزادي در اشرف و لببرتي هرچه  بيشتر شعلهور سازند.