ياد رونالد پريكاب در پيكار اين مقاومت براي آزادي و عدالت باقي خواهد ماند

31 ارديبهشت 1392

مريم رجوي درگذشت آقاي رونالد پريكاب از وكلاي مدافع مجاهدين در آمريكا را به همسر گرامي او خانم ورونيكا پريكاب و فرزندان او تسليت گفت و از اين حقوقدان شجاع كه به مدت 15 سال عليه بيعدالتي روا شده به مجاهدين مبارزه كرد، تقدير نمود.
وي تأكيد كرد كه فقدان اين وكيل انساندوست براي مقاومت ايران به ويژه مجاهدان آزادي در اشرف و ليبرتي ضايعه تأسفباري است. مدافعات او در پروسه قانوني عليه نامگذاري غيرقانوني مجاهدين  درسهاي بزرگ و با ارزشي براي همه كساني است كه در جستجوي دفاع از حكومت قانون هستند و به قول او «عدالت وارونه شده» را تحمل نمي كنند.

 

او سوء  استفاده خودسرانه از قدرت را با استدلال هاي دقيق و خردكننده اش به چالش طلبيد و با شرافت و تواضع چشمگيري بارها به ياري جنبش مقاومت برخاست.
ياد رونالد پريكاب كه از مظاهر عدالت جويي و آزادگي بود براي هميشه در نبرد و پيكار اين مقاومت براي آزادي و عدالت باقي خواهد ماند.