اهداي مجسمه خانم ميتران به بنياد دانيل ميتران ـ فرانسه ليبرته

02 خرداد 1392

روز چهارشنبه اول خرداد، در مراسمي در مركز بنياد دانيل ميتران ـ فرانس ليبرته، مريم رجوي به نشانه قدراني از حمايتهاي بنياد فرانس ليبرته از مردم ايران و مجاهدان آزادي در اشرف و زندان ليبرتي، مجسه خانم دانيل ميتران را به اين بنياد اهدا نمود.

بنياد دانيل ميتران- فرانس ليبرته درباره اين مراسم اطلاعيهيي به شرح زير منتشر كرد:
«بنياد دانيل ميتران- فرانس ليبرته، روز چهارشنبه 22 مه، از خانم مريم رجوي، پرزيدنت منتخب شوراي ملي مقاومت ايران و هيأت همراهش استقبال به عمل آورد. در اين مراسم، وي مجسمه نيم تنه دانيل ميتران را به نشانه قدرداني از يك دوستي ديرينه 30 ساله با مردم ايران و مقاومت آنان براي دموكراسي و حقوق اساسي، به بنياد اهدا كرد.

با گراميداشت يك «خواهر حامي» كه هميشه در كنار اعضا و هواداران مقاومت ايران در دشوارترين روزها حضور داشته است، پرزيدانت منتخب شورا گفت: «امروز كماكان، ايرانيان و پيشتازانشان در كمپهاي ليبرتي و اشرف نبردي سخت را عليه ديكتاتوري مذهبي حاكم و براي استقرار يك جمهوري دموكراتيك بر اساس جدايي دين از دولت به پيش ميبرند. آنها در معرض انواع تهديدها و توطئه هاي رژيم آخوندي و دولت دست نشاندهاش در عراق قرار دارند. ساكنان ليبرتي از امكانات اوليه زندگي و درمان پزشكي محرومند، و اين تاكنون باعث مرگ چند  نفر از آنان شده است.  ولي آنها ميدانند كه تنها نيستند و مشعل دانيل ميتران در دستان وارثان بنياد او مي درخشد».
خانم رجوي افزود: «ميخواهم از بنياد فرانس ليبرته به خاطر تلاشهاي خستگي ناپذيرش در دفاع از حقوق مقاومت ايران در اشرف و ليبرتي وحقوق بشر در ايران سپاسگزاري كنم».
رئيس بنياد فرانس ليبرته، ژيلبر ميتران، از خانم رجوي و اهداي سمبليك مقاومت ايران كه در دفتر مادرش در كنار مجسمه فرانسوا ميتران فقيد جاي خواهد گرفت تشكر كرد. وي تعهد دانيل براي يك ايران آزاد و دموكراتيك و بهخصوص دلبستگي او به حفاظت اعضاي مقاومت ايران در كمپهاي ليبرتي و اشرف در عراق را خاطر نشان كرد. با تأكيد بر نگراني خود بهخاطر امنيت آنان به دنبال حمله مرگباري كه در فوريه گذشته با شليك دهها موشك به كمپ ليبرتي صورت گرفت، ژيلبر ميتران خواهان آن شد كه  تا تعيين تكليف احتمالي براي انتقال به يك كشور ثالث، آنها به اشرف بازگردانده شوند كه در آن جا در مكان بالنسبه امن تري قرار دارند.
ميشل ژولي، دبيركل بنياد، ازطرف اعضاي هيأت رئيسه و پرسنل بنياد كه در جلسه حضور داشتند گفت: فرانس ليبرته در حمايت از اهداف مقاومت ايران براي استقرار حقوق بشر در ايران و استمرار حضور در كنار اشرفيان، تا زماني كه جانها و سلامتي آنها در معرض خطر باشد، گامهاي دانيل را دنبال خواهد كرد».

مجسمه نيم تنه برنز، اثر رضا اولياء ،هنرمند مجسمه ساز عضو شوراي ملي مقاومت ايران، به درخواست خانم مريم رجوي به نشانه تشكر از مواضع شجاعانه دانيل ميتران در دفاع از مقاومت مردم ايران، ساخته شده است.