• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

ديدار از مجلس ملي فرانسه - تير1387

26 تیر 1387

حمايت اكثريت مجلس فرانسه از راه‌حل سوم براي تغيير دموكراتيك در ايران

صبح روز 26‌تير با حضور خانم مريم رجوي، در محل مجلس ملي فرانسه، بيانيه اكثريت نمايندگان مجلس فرانسه شامل بيش از 290نماينده، در حمايت از راه‌حل سوم خانم رجوي و فراخوان به خاتمه سياست شوم مماشات با ديكتاتوري آخوندي اعلام شد.

مريم رجوي در هنگام ورود به محل مجلس ملي فرانسه توسط نمايندگان اين مجلس از فراكسيونهاي مختلف و نمايندگاني كه ازمجلسين انگلستان آمده بودند، مورد استقبال قرار گرفت.

 

خانم رجوي سپس در يك اجلاس پارلماني با شركت نمايندگان مجلس ملي فرانسه از احزاب و فراكسيونهاي مختلف پارلماني و هم‌چنين آقايان راجرگيل، برايان بينلي، جو بنتون، نمايندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و لرد كينگ عضو مجلس اعيان انگلستان شركت داشت.

در آغاز اين جلسه پارلماني، ژان پير برار، نماينده مجلس ملي فرانسه كه رياست جلسه را بر عهده داشت و آدرين زلر، رئيس شوراي منطقه آلزاس فرانسه، ژان فيليپ مورر، نماينده مجلس ملي فرانسه از حزب حاكم او.ام.پ حضور خانم رجوي را درخانه ملت فرانسه خيرمقدم گفتند و خاطرنشان كردندكه مقاومت امروز ملت ايران هم‌چون مقاومت ضدفاشيستي فرانسه عليه فاشيسم هيتلري است كه ژنرال دوگل از تبعيد آن را رهبري مي‌كرد. ما امروز در اين‌جا گرد آمده‌ايم تا از سوي افكار عمومي و مجلس فرانسه به دولت فرانسه بگوييم سياست مماشات با فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران خطاست. به مقاومت ايران و خانم رجوي پيوسته‌ايم چرا كه امروز اين مقاومت و خواستهايش با مبارزه ما براي حاكميت قانون و دموكراسي در اروپا پيوند خورده است.

آدرين زلر، آلن ويوين، وزير مشاور سابق در دولت فرانسه، سيد احمد غزالي، نخست‌وزير سابق الجزاير، انيسه بومدين، بانوي اول الجزاير در دوران رياست‌جمهوري هواري بومدين فقيد، پائولو كاساكا، نماينده پارلمان اروپا و شماري ديگر از شخصيتهاي سياسي و حقوقدانان فرانسوي، ازجمله ژان پير اسپيتزر، متخصص حقوق اروپايي از سخنرانان اين اجلاس پارلماني بودند.

خانم رجوي در هنگام دريافت امضاهاي نمايندگان مجلس ملي فرانسه، فهرستي از اسامي 20هزار شهيد مجاهد را كه در مقاومت عليه ديكتاتوري آخوندي به خاك افتاده‌اند، به نمايندگان مجلس ملي فرانسه اهدا نمود.

 

فهرست مطالب اين ديدار:

سخنراني مريم رجوي در مجلس ملي فرانسه

عكس از فليكر