اداي احترام به ادرين زلر، رئيس فقيد شوراي منطقه آلزاس فرانسه

12 مهر 1392

مريم رجوي در سفر به استراسبورگ با حضور بر مزار آدرين زلر رئيس فقيد شوراي منطقه آلزاس فرانسه كه از برجسته ترين شخصيتهاي فرانسوي حامي مقاومت مردم ايران، به ويژه در برابر كودتاي ارتجاعي- استعماري 17ژوئن 2003بود، به وي اداي احترام كرد.

روزنامه درنير نوول دالزاس- دوم اكتبر2013در گزارشي باعنوان «مريم رجوي خاطره ادرين زلر را گرامي مي دارد» نوشت: مريم رجوي بر روي مزار ادرين زلر كه «زماني طولاني از آزادي مردم ايران دفاع كرد»، گل مي گذارد.
مريم رجوي دقايقي طولاني بر روي مزار ادرين زلر در ساورن حضور يافت و به وي اداي احترام كرد.
رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران، ضمن سفرش به استراسبورگ به منظور شركت در اجلاسيه هايي در مجمع پارلماني شوراي اروپا براي آزادي7 گروگان از مخالفان رژيم ايران كه در عراق بعد از كشتار در كمپ در اشرف در اول سپتامبر به اسارت گرفته شده اند، خواستار آن شد كه به رئيس فقيد منطقه آلزاس كه در سال 2009 درگذشت، به خاطر تعهدي كه در دفاع از مردم ايران در قبال سركوب حاكم داشت، اداي احترام كند.
او گفت كه ادرين زلر را از سي سال پيش به عنوان شخصيتي مي شناخت كه«ارزشهاي جمهوري فرانسه را نمايندگي مي كرد» و« شخصيتي برجسته در سطح كشور فرانسه بود كه در طي اين سالها همواره در كنار ما و مشوق ما درمقاومت بود».