سخنراني د ر پارلمان ايتاليا

03 مرداد 1387

[ ديدار از رم- مرداد 1387  ]

سخنراني رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت د ر پارلمان ايتاليا - تنها راه اجتناب از جنگ، تغيير دموكراتيك در ايران به‌دست مردم و مقاومت ايران استخانمها، آقايان
دوستان عزيز، آقاي رئيس
از حضور در خانه مردم ايتاليا و شهر رم با جايگاه تاريخي و همه زيباييهايش بسيار خوشوقتم.
از جانب هموطنانم به عموم مردم ايتاليا درود مي‌فرستم.
قبل از هر چيز مايلم از اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا كه بيانيه شجاعانه آنها امروز اعلام شد، تشكر كنم. آنها بر خطر رژيم آخوندها به‌عنوان بزرگترين معضل جهان انگشت گذاشته‌اند و از مقاومت ايران به عنوان «راه‌حل» اين مشكل حمايت كرده‌اند.
من به اين جا آمده‌ام تا بر چند مسأله كليدي حول همين موضوع تأكيد كنم:
1ـ امروز خاورميانه در يك وضعيت انفجاري است كه صلح و امنيت جهان را تهديد مي‌كند. منشأ اين بحران ديكتاتوري آخوندهاست و سياست مماشات با رژيمي كه منشأ بحران و كانون صدور تروريسم و بنيادگرايي است، هرگز به نتيجه‌يي نمي‌رسد. شكست مذاكرات اتمي نوزدهم ژوئيه در ژنو، اين واقعيت را بار ديگر ثابت كرد.
2ـ سياست درست در مقابل اين رژيم قاطعيت است. معادله «يا مماشات يا جنگ» فريب است، يك راه‌حل سوم در دسترس است: تغيير دموكراتيك در ايران به دست مردم و مقاومت ايران. اين، تنها راه اجتناب ازجنگ است.

3ـ مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنها مي‌توانند تغيير را محقق كنند. اين مقاومت با پايگاه گسترده اجتماعيش در ايران، با 120هزار شهيد راه آزادي، با انبوه هواداراني كه حاضرند براي تغيير در ايران بيشترين بها را بپردازند، با سازمان گسترده در جامعه ايرانيان خارج، با دسترسي به سري‌ترين اسرار رژيم ايران، با طرحها و برنامه‌هاي مشخص براي آينده، امكانات ضروري براي تغيير را در اختيار دارد. بيش از 5هزار حركت اعتراضي در يكسال گذشته به‌رغم سركوب و موج اعدامها، گواه آن است كه مردم ايران خواهان تغيير هستند.
4ـ ما پيوسته خواهان برگزاري انتخابات آزاد تحت‌نظر ملل متحد بوده و هستيم. ما براي يك ايران دموكراتيك، براساس جدايي دين از دولت، صلح‌دوست و غير‌اتمي مبارزه مي‌كنيم كه در آن اقليتهاي مذهبي و قومي از حقوق برابر بر خوردار خواهند بود و از شكنجه و اعدام خبري نخواهد بود. ما از بازار آزاد و بازگشت سرمايه‌ها و متخصصيني كه مجبور به ترك ايران شده‌اند حمايت مي‌كنيم.
5ـ زنان از حقوق متساوي با مردان برخودار خواهند بود و از جمله در رهبري سياسي مشاركت برابر خواهند داشت. هر زن در انتخاب پوشش خود آزاد است. از نظر ما قوانين شريعت آخوندي مردود است و حقوق مدني كه در ايران امروز نابود شده بايد احيا شود و با اعلاميه جهاني حقوق بشر منطبق باشد.
6ـ ما خواهان برقراري رابطه با همه كشورهاييم. از روابط سياسي و اقتصادي با ايتاليا و ساير كشورهاي اروپا پس از سرنگوني ملايان استقبال مي‌كنيم.
7ـ برچسب تروريستي همه تواناييها مقاومت را به بند كشيده و از تحقق اين چشم‌اندازها ممانعت كرده است؛ حال آن‌كه مقاومت ايران به‌طور مستمر تروريسم را محكوم كرده و خود قرباني اصلي تروريسم دولتي و افشاگر آن بوده است. به اين ترتيب وقتي اكثريت مجلس ايتاليا به حذف اين برچسب ظالمانه فرامي‌خوانند، به معادله تغيير در ايران براي جلوگيري از جنگ و بحران پاسخ داده‌اند.
8 ـ ما اتحاديه اروپا را فرا‌مي‌خوانيم با حذف اين برچسب ظالمانه جهان را بيش از اين از مهمترين اهرم تغيير در ايران و از مهمترين اهرم مبارزه با بنيادگرايي محروم نكنند.

خانمها، آقايان،
دوستان عزيز،
مقاومت ايران از تأكيدات رهبران ايتاليا بر ضرورت مقابله با خطر دستيابي رژيم ايران به بمب اتمي استقبال مي‌كند. اين تأكيدات مردم ايران را به شكل‌گيري يك سياست جديد اروپايي كه مماشات با ملايان را رد مي‌كند، اميدوار كرده است و نشان مي‌دهد ايتاليا از موقعيتي برخوردار است كه مي‌تواند در اروپا نقش ويژه‌يي براي مقابله با باج‌خواهي ملايان ايفا كند.
در همين جا بايد از عكس‌العمل قاطع و يكپارچه مردم، پارلمان، دولت و نخست‌وزير ايتاليا، به هنگام سفر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور جنايتكار رژيم آخوندي و حركت سمبليك شهرداري رم، در خاموش‌كردن چراغها، صميمانه و عميقاً تشكر كنم. اين همبستگي با مردم تحت سركوب ايران يك «نه» شايسته به تروريسم و بنيادگرايي بود.
هم‌چنين مايلم قدرداني و احترام خود را نسبت به واتيكان و پاپ اعظم بنديكت شانزدهم، به‌خاطر نپذيرفتن رئيس‌جمهور ملايان، ابراز كنم.
خامنه‌اي و احمدي‌نژاد نه مردم ايران را نمايندگي مي‌كنند و نه اسلام را. پيام مردم ايران، هم‌چنان‌كه پيام اسلام واقعي، صلح، دموكراسي، همزيستي، و بردباري است.

دوستان گرامي
يك بار ديگر از مردم و مجلس ايتاليا و از همه شما تشكر مي‌كنم.